Tưr đhia Marathon tâus cêr zâu Việt Nam shông 2024 ntơưv Mộc Châu yênhx côngz

Hnuz 20/1, ntơưv huyện Mộc Châu, tưr đhia Marathon tâus cêr zâu Việt Nam shông 2024 tưz tso yar trâu yax 4.000 tus nênhs nhoz 40 luz têz qơưk thiaz cxuô thax tsav tuôx tưr.

Têx nênhs tưr đhia đhâu vok har txir khơưz Nà Ka

Đhâu 1 hnuz tưr lov jêv ntưk, cxuô lênhx nênhs nhoz 40 luz têz qơưk thiaz cxuô thax tsav tưz tưr suôx câuk têx ntu cêr: 70 caik, 42 caik, 21 caik, 10 caik, 5 caik đhâu ntâu ntu cêr zos têx thax qơư jông gâux, jêx jok cax siaz, têx trôngz yuôx zêx, har txir khơưz.

Shông no yar ntux. Cux zos ntu ndax thâuv lax trôngz Mộc Châu piz tok chaix ntux yiaz, uô trâu cxuô lênhx tuôx tưr hax zav cuz siaz tưr tas pênhr xưv. 

Têx nênhs tưr đhia đhâu trôngz yuôx zêx.

 

Zos jias tiv 6, tưr đhia Marathon tâus cêr zâu Việt Nam tâu tso yar tưr ntơưv huyện Mộc Châu. Trơưk Ban tso yar tưr haik, tưr shông no jông đuô, têx nênhs tuôx tưr cux chôngz đuô njuôk li têx shông uô ntêx. Jias tưr, tâu kruôk zos iz jias tưr đhia tâus têx ntu cêr jông gâux yax Việt Nam.

Têx nênhs tưr sir jos đhia chênhr txos qơư suôx câuv.

Tưr đhia, tâu tso yar cux zos iz jias chia piar kria têx zav jông gâux Mộc Châu – Têx qơư ntux trâus têz xênhz jông yax Châu Á thiaz Ntiax têz fiv huv kruô yax trâu kruô nuôv zax hâur têz qơưk thiaz ntiax têz. Jias tưr, cux zos yar txux chi chia cxơưz cêr tưr cxuô zav txux chi thể thao haik tas nro thiaz đhia marathon ntơưv huyện Mộc Châu haik khênhx zênhv hnuz zênhv huôv tsar.

Suôx câuv jias tưr, Ban tso yar tưz muôz huv kruôk hov tiv iz, oz, pêz trâu têx nênhs tưr tâu zênhx têx ntu cêr.

Ban Tso yar tưr muôz huv trâu têx nênhs tưr
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz