Saiz hloz 50 shông tsa yênhx tsôngv kiểm lâm Sơn La
Huôv tsar thax tsav têz qơưk qơư nuôv zax Mộc Châu njuôz thiaz truôx njês

Xor mông - Chính trị

Xã hội

Saiz car, sir zôngv muôx liv têx nhiax por hưv huôv tsar har jôngr

Tov kaz 15 shông fuô lês cêr chai muôz nhiax por hưv huôv tsar jôngr har jôngr ntơưv thax tsav tỉnh, tưz paz lês tâu jông côngz xưv por hưv thiaz huôv tsar har jôngr; têx jôngr njôngr tox trôngz hâur pêk tsar nzir, paz trâu pêx xênhv muôx cêr nox nhoz, tâu nhiax txiax sir zôngv txix li chos har jôngr.

Txiar ntâuz công nhav uô tiar tus qox đai “Viv mê nhuôv nziv hluz”

Hnuz 20/5, Huyện đoàn Phù Yên, Câu lạc bộ "Cỏ ba lá" Phù Yên tưz đros Câu lạc bộ "Thiện Thanh Tâm" Hà Nội, kriz jias Txiar ntâuz công nhav uô tiar, muôz zok sir zôngv tus qox đai "Thiện Thanh Tâm số 01"  nhoz jok Dinh, xã Mường Bang, huyện Phù Yên.

Cxaz nzir pênhr xưv saiz car têz qơưk lok sâuv har jôngr thiaz ar har jôngr

Hnuz 21/5/1974, têx Kiểm lâm Sơn La tưz tâu tsa tơưv, hla đhâu 50 shông cxiv tsa thiaz huôv tsar, txix li chox car ntơưv Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX tỉnh, chox car ntơưv Sở Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok, têx kiểm lâm Sơn La puôr lênhx thôngx siaz, muôx phênhv shuôv, lês ntov chai, lês tiar jông hâux lưv tâu zok.

Trôngx xav "Mê nhuôv zâuk ndâux luk, cêr chia siaz” shông 2024

Hnuz 20/5, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La tưz kriz jias trôngx xav"Mê nhuôv zâuk ndâux luk, cêr chia siaz" shông 2024.Jâus no muôx 220 đội viên coz, hlôngr njêx muôs trâu yax 26.000 đội viên hâur tỉnh.