Bax Tsiaz hli đra trâu shâuv xênhz ntơưv tsêr cơưv Huổi Tính
Tso yar gruô lês hâux lưv cov ntiax têz nyiaz hur 2023

Xor mông - Chính trị

UBPX tỉnh đros Paz côngz xưv ntơưv Cơ quan huôv tsar Phaz cir uô hâux lưv

Hnuz 26/9, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh tưz đros Cơ quan huôv tsar Phaz cir (AFD) uô hâux lưv lok sâuv fuô lês Dự án " Cxiv kho têx vax tsêr, cêr mul lol hâur đrôngs chia phax tar huôz chuô txơưr txar ntơưv thành phố Sơn La".

Xã hội

Bax Tsiaz hli đra trâu shâuv xênhz ntơưv tsêr cơưv Huổi Tính

Hnuz 26/9, Chi đoàn Báo Sơn La, Công đoàn Báo Sơn La tưz đros Hluôs nênhs xã Bó Sinh bax Tsiaz hli đra 2023 trâu têx mê nhuôv zâuk ntơưv tsêr cơưv ntơưr Huổi Tính, Yar cơưv mê nhuôv zâuk Hoa Phượng Đỏ, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã.

Paz nhiax uô tsêr nhoz thiaz zok hâux lưv hluôs nênhs ntơưv jok Pát

Hnuz 26/9, Báo Sơn La đros xã Bó Sinh, huyện Sông Mã tưz muôz 20 triệu nhiax paz trâu tix lâus Lường Văn Sưa zis nênhs, nhoz jok Pát, xã Bó Sinh uô tsêr nhoz. Têx nhiax paz no zos cán bộ, viên chức Báo Đồng Nai paz.

Zuôr luôs 600 lênhx tâu njuôk moz, phaiz đơưz yuôx nox

Hnuz 26/9, Quân khu 2 tưz đros UBPX tỉnh Sơn La, Ban cưk kho moz tuz lênhv trâu pêx xênhv Bộ Y tế siz chos kriz jias kria pâuz, njuôk moz, puz đơưz yuôx hâuk thiaz krưr huv trâu pêx xênhv 2 xã Mường Giàng thiaz Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai.

Zok 250 luz thôngz tuô hluôr tơưk trâu têx zis pêx xênhv pluôs, ziv jê cêr pluôs xã Tân Xuân

Hnuz 25/9, Phòng Cảnh sát phax tar, tuô hluôr tơưk cuz thiaz chơưv nênhs, huôk chuôz tav, công an tỉnh tưz đros công an huyện Vân Hồ thiaz têx đơn vị paz zok thôngz tuô hluôr tơưk trâu têx zis pêx xênhv pluôs, jê cêr pluôs nhoz xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ.