Luôs hâux lưv “Siz chos saz lax lok sâuv uô kôngz” ntơưv huyện Yên Châu
Kruôk cán bộ, đoàn viên công đoàn lês hâux lưv jông ngành Y tế Sơn La

Xor mông - Chính trị

Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thuận Châu jâus tiv 6

Hâur 2 hnuz (17-18/7), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thuận Châu tưz kriz Đại hội đại biểu jâus tiv 6, ntu 2024-2029. Đại hội, muôx 121 đại biểu hlôngr njêx muôs trâu yax 7.000 tus hluôk nênhs cxuô hair nênhs hâur thax tsav.

Xã hội

Sơn La muôx 5 dự án tâu xair mul tưr txuôk nzir Jias tưr “Dự án hluôk nênhs jêx jok piz uô nox hâuk”

Txuv Jias tưr “Dự án hluôk nênhs jêx jok piz uô nox hâuk” shông 2024, Tỉnh đoàn Sơn La tưz xair tâu 5 dự án ntơưv têx hluôk nênhs Sơn La txuv tưr cấp Trung ương.

Kruôk cán bộ, đoàn viên công đoàn lês hâux lưv jông ngành Y tế Sơn La

Hnuz 11/7, Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sơn La tưz njiz njêx muôs, kruôk cán bộ, đoàn viên công đoàn lês hâux lưv jông, saiz hloz 95 shông hnuz tsa yênhx Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/ 2024).

Luôs hâux lưv “Siz chos saz lax lok sâuv uô kôngz” ntơưv huyện Yên Châu

Hnuz 11/7, ntơưv huyện Yên Châu, Trung tâm Fuô kria muôs hax huv, Bộ Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok, tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La, UBPX huyện Yên Châu kriz luôs hâux lưv “Siz chos saz lax lok sâuv uô kôngz”. 

Cxênhz têx hâux lưv lês txos đraz trơưk Nghị quyết Đại hội pox niav têx cxuô cấp

Hnuz 10/7, Hội LHPN tỉnh Sơn La tưz cơưv cxênhz têx hâux lưv lês txos đraz trơưk nghị quyết đại hội pox niav cxuô cấp ntu 2021 - 2026.