• 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Sơn La côngv ciaz lax luôv, nuôv zax ntiax têz Việt – Trung jias tiv 15 shông 2023

  Sơn La côngv ciaz lax luôv, nuôv zax ntiax têz Việt – Trung jias tiv 15 shông 2023

  Nhiax txiax -
  Hâur 5 hnuz (txix 30/11 txos xiaz 4/12), ntơưv thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tưz kriz ciaz lax luôv, nuôv zax ntiax têz Việt - Trung jias tiv 15 shông 2023, trơưk njiaz luk “Siz trâus jông - Siz khov huôv tsar”. Ntơư, zos luôs hâux lưv cấp Têz qơưk lok sâuv kriz cêr lax luôv shông 2023.
 • 'Txuôs jông, huôv tsar zuk hair nênhs txux chi

  Txuôs jông, huôv tsar zuk hair nênhs txux chi

  Txux chi -
  Xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu muôx 3 hair nênhs Poz Ziz, Choz Tsiz thiaz Poz Thơưx nhoz uô cê.
 • 'Yar cơưv cao đẳng Sơn La njiz njêx muôs saiz hloz 48 shông tsa tâu têz qơưk Lok Tsuôk

  Yar cơưv cao đẳng Sơn La njiz njêx muôs saiz hloz 48 shông tsa tâu têz qơưk Lok Tsuôk

  Xã hội -
  Hnuz 1/12, Yar cơưv cao đẳng Sơn La tưz njiz njêx muôs saiz hloz 48 shông tsa tâu têz qơưk Lok Tsuôk (2/12/1975 - 2/12/2023). 
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Hlôngr chos tu cà phê trơưk fazVietGAP

  Hlôngr chos tu cà phê trơưk fazVietGAP

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, muôx 518 ha cà phê, nhoz trâu têx jok Đông Hưng, Muổi Nọi A, Sẳng Sang, Lọng Phảng, Nà Xa.
 • 'Jâus saz lax siz nus côngz xưv saiz car nênhs uô nuv zưx siaz oz saz đriv têz

  Jâus saz lax siz nus côngz xưv saiz car nênhs uô nuv zưx siaz oz saz đriv têz

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 29/11, Sở Lao động - Thương binh thiaz Xã hội Sơn La thiaz Sở Lao động thiaz Phúc lợi xã hội tỉnh Hủa Phăn (têz qơưk Lok Tsuôk) tưz kriz jâus saz lax siz nus lol sâuv côngz xưv saiz car nênhs uô nuv zưx siaz trâu oz saz đriv têz txix li oz tỉnh.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Sir zôngv tsưr ziv STEAM lok choz kria mê nhuôv zâuk

  Sir zôngv tsưr ziv STEAM lok choz kria mê nhuôv zâuk

  Xã hội -
  Hnuz 29/11, Sở Choz kria ntơưr tưz kriz jias kria tsưr ziv sir zôngv STEAM lok choz kria mê nhuôv zâuk trâu cán bộ saiz car thiaz cưk kria cấp cơưv mê nhuôv zâuk.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Kria nzir tsưr ziv piz uô hâux lưv trâu shuv xênhz hair nênhs tsơưs

  Kria nzir tsưr ziv piz uô hâux lưv trâu shuv xênhz hair nênhs tsơưs

  Xã hội -
  Nhoz trâu têx hâux lưv têz qơưk huôv tsar nhiax txiax - xã hội thax tsav pêx xênhv hair nênhs tsơưs thiaz tox siaz, hnuz 29/11, Tỉnh đoàn tưz kria nzir tsưr ziv piz uô hâux lưv trâu shuv xênhz hair nênhs tsơưs shông 2023.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Sir zôngv cêr lax luôv điện tử hâur cêr siz khov zuôr muôs têx hax huv

  Sir zôngv cêr lax luôv điện tử hâur cêr siz khov zuôr muôs têx hax huv

  Nhiax txiax -
  Hnuz 27/11, Liên hiệp têx Hội Khoa học thiaz Kỹ thuật tỉnh Sơn La tưz kriz saz lax, kria têx tsưr ziv "Sir zôngv cêr uô lax luôv điện tử lol sâuv cêr siz khov zuôr muôs têx txir nox trâu iz cxia tsêr luôv, HTX kôngz lông tỉnh".
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Sơn La muôz ntơưr công nhav trâu 30 zav huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk shông 2023

  Sơn La muôz ntơưr công nhav trâu 30 zav huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk shông 2023

  Nhiax txiax -
  Hnuz 25/11, UBPX tỉnh Sơn La tưz kriz Jias muôz ntơưr công nhav thiaz kruôk têx hax huv zos mair uô tơưv jêx jok hov jông hâur tỉnh shông 2023.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.
 • Xem thêm