Vân Hồ fuô lês Shông Por hưv tsav yêz nhaz xênhz 2024

Hnuz 19/2, ntơưv Yar cơưv THPT Vân Hồ, Ban por hưv tsav yêz nhaz xênhz  huyện Vân Hồ tưz kriz Jias fuô lês Shông Por hưv tsav yêz nhaz xênhz 2024.

Têx nênhs tsav yêz tâus cêr fuô kria lês trơưk Shông Por hưv tsav yêz nhaz xênhz 2024 trâu txox cêr lox hâur đrôngs huyện Vân Hồ

Shông Por hưv tsav yêz nhaz xênhz 2024 đros trâu njiaz luk “Zôngs trơưk chai chia cxiv tsa txux chi tsav yêz nhaz xênhz”, txo grêk tsơưs 3 tiêu chí lok sâuv txuz yêz siz tsông, tiz nênhs tuôs thiaz trâus moz. Ban Por hưv tsav yêz nhaz xênhz huyện Vân Hồ tưz tsik tsês zaz zâuv, fuô kria Cêr chai tsav yêz nhaz xênhz, paz pêx xênhv chaix tsav yêz zos chai. Moz siaz cxiv kho têx cêr yêz khênhr pov yưv têx txuz yêz siz tsông, paz sơưr đơưk tsav yêz muk lok njias to. Bluô nhiax têx nênhs chaix tsav yêz zuôv chai; tsik chia tror cxâuv chai, yênhx kror qơư cuz nxor hâur thax tsav.   

Cias tov kaz fuô kria, têx cảnh sát giao thông, đoàn viên, thanh niên tưz tsav yêz tâus cêr trâu têx txox cêr lok muk lok hâur Đrôngs hành chính huyện, txox cêr lox têz qơưk số 6, cêr muk lok hâur tỉnh số 101 thiaz 102 hâur thax tsav huyện Vân Hồ, gruô hu pêx xênhv fuô lês ntov nti Shông Por hưv tsav yêz nhaz xênhz 2024 trơưk đraiv njiaz luk “Tsav yêz nhaz xênhz zos por hưv yênhx ziv nênhs cêr uô nênhx luôs nxi”, “Hâuk chơưr, bia – Tsik tsav yêz”, "Tsik tsav yêz muk chênhr – muk chênhr 1 giây, zuôr kênhz iz tiav”, “Ntông câuk mov trâu mê nhuôv - Zos niav txir txox cêr hluz”, “Zôngs trơưk chai chia cxiv tsa txux chi tsav yêz nhaz xênhz”.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz