Txiar ntâuz công nhav uô tiar tus qox đai “Viv mê nhuôv nziv hluz”

Hnuz 20/5, Huyện đoàn Phù Yên, Câu lạc bộ "Cỏ ba lá" Phù Yên tưz đros Câu lạc bộ "Thiện Thanh Tâm" Hà Nội, kriz jias Txiar ntâuz công nhav uô tiar, muôz zok sir zôngv tus qox đai "Thiện Thanh Tâm số 01"  nhoz jok Dinh, xã Mường Bang, huyện Phù Yên.

Txiar ntâuz công nhav uô tiar tus qox đai ntơưv jok Dinh.

Tov kaz yax 1 hli uô tsik tsês, tus qox đai tsiv nhos 250 triệu nhiax tưz tâu uô tiar; hâur ntơư, Câu lạc bộ "Thiện thanh tâm" paz 170 triệu nhiax, pêx xênhv hâur jok côngv 80 triệu nhiax. Tus qox no ntêr 15,6m, đar 4m; hur si puôr lênhx quôr bê tông thiaz muôz hlâu uô truôx khor.

Câu lạc bộ "Thiện thanh tâm"puz yêz câux vaz trâu shuv xênhz muôx luz nênhx txov nhêv.

Hâux lưv muôz tus qox đai lok sir zôngv paz zuôr luôs 120 ziv nênhs, lar haik mak, shuv xênhz nhoz 2 luz tsêr cơưv jêx jok zôngx ziv muk lok cơưv ntơưr hâur luz chaix ntux nas. Ndax trâu jias no, Câu lạc bộ "Thiện thanh tâm" tưz puz 7 luz yêz câux vaz trâu 7 shuv xênhz luz nênhx txov nhêv, xav hur si tsiv nhos 12 triệu nhiax; krưr 33 hnaz huv trâu shuv xênhz, pêx xênhv hâur thax tsav jok Dinh, tsiv nhos 500 cxênhz nhiax hâur iz hnaz.

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz