Mường La côngk nhav 32 tus ntông lâuk hâur têz qơưk Việt Nam

Hnuz 10/6, UBPX huyện Mường La tưz kriz Jâus fuô quyết định thiaz nhav Ntơưr côngk nhav ntông lâuk Việt Nam trâu 32 tus ntông lâuk thax tsav huyện.

Shông 2024, huyện Mường La đros Hội Por hưv tox trôngz thiaz Cêr nyiaz hur Việt Nam muk yuôx saiz 40 tus ntông lâuk nhoz 5 xã, thị trấn thax tsav huyện chia côngk nhav trâu ntông lâuk Việt Nam. Đhâu njuôk saiz, Hội Por hưv tox trôngz thiaz Cêr nyiaz hur Việt Nam tưz cơưv, ziz côngk nhav 32 tus ntông lâuk Việt Nam, cov txuôs tâu cxuô zav ntông: Lôngx sưv liaz, lôngx sưv xiv, lôngx sưv đu tơưr, mo môngk khênhx, mo môngk tsư nxiaz, ntông txir trâuv qaiz, quéo, ntông pok nyar, thung, sấu, huôz nhaz thiaz txir nkhơưz; ntơưv têx xã Mường Bú, Tạ Bú, Hua Trai, Nặm Păm thiaz thị trấn Ít Ong. 

Chủ tịch Hội Por hưv tox trôngz thiaz Cêr nyiaz hur Việt Nam muôz Ntơưr côngk nhav ntông lâuk txuôs tsês zos Việt Nam tênhx tus trâu têx xã, thị trấn. 
Têx đại biểu muk tik fiax trâu ntông lâuk txuôs tsês ntơưv thị trấn Ít Ong. 
Têx đại biểu tik fiax trâu ntông lâuk txuôs tsês ntơưv xã Mường Bú.
Têx đại biểu tik fiax trâu ntông lâuk txuôs tsês ntơưv xã Hua Trai.

Cêr côngk nhav têx ntông lâuk txuôs tsês chia huôv tsar muk đêz đar thiaz pêx xênhv pâuz por hưv têx ntông lâuk tox trôngz hâur pêk cov nyiaz hur; huôv tsar cxuô tsar zav đrox tsuôs caz côngx tsiax kul, nqa muk đêz cêr cov pâuz por hưv jôngr, cxơưz cxiv huôv tsar nuôv zax thiaz njuôk xav huôv tsar nhiax txiax njuôz thiaz huôv tsar truôx njês.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz