Yax 300 tus mê nhuôv zâuk txuv Cxênhx cxênhv “Mê nhuôv zâuk thiaz kuz chas txux” shông 2024.

Hnuz xiaz 6/7, Tsêr tsês puôr fênhx tỉnh Sơn La tưz nthuôr Cxênhx cxênhv “Mê nhuôv zâuk thiaz kuz chas txux” shông 2024.

Têx mê nhuôv zâuk txuv Cxênhx cxênhv “Mê nhuôv zâuk thiaz kuz chas txux”.

Chia paz têx mê nhuôv zâuk pâuz mênhx Sơn La kuz chas txux- cênhz cưv, Tsêr tsês puôr fênhx tỉnh tưz cxiv tsa, bax têx qar tsêr trâu kuz chas txux trơưk faz fiv huv, kria têx zav txux muôx puôk nzor lok tâu phâus hâur ar, txiax njis, txux chi cênhz cưv pêx xênhv cxuô hair nênhs, uô trâu ntâu tus mê nhuôv lok six nhiav saiz thâuv tuôx ndis shuôk trâu ntơưv no.

Têx mê nhuôv zâuk mnôngs ndâux luk fuô lok sâuv cênhz cưv.

Tuôx txuv cxênhx cxênhv, cxuô tus mê nhuôv tsênhv tâu lês têx hâux lưv, li:  Tưr tuô hnênhr puz huv, cok đuôz, jak yuôx ntâu xiv trâu têx poz jêz, jak yuôx ntâu xiv trâu đaiv đuôz têx cêr uô si pêx xênhv tênhx tus, muôz ar puôz ntâu zav, jak yuôx ntâu xiv trâu têx mnov … Đhâu no tưz muôx yax 300 tus mê nhuôv zâuk hâur thax tsav Thành phố tuôx txuv.

Tưr tuôx hnênhr puz huv.

Ntơư zos luôs hâux lưv tâu Tsêr tsês puôr fênhx tỉnh kriz hâur yênhx shông chia paz têx mê nhuôv muôx qơư uô si lov jêv hâur chai ntux sor. Txix ntơư, paz hlôngr yiaz hâux lưv txuôs jông, pir tsês, kria pâuz Sơn La ntâu zav kuz chas txux, bôngs luz siaz nhiav kuz chas txux- cênhz cưv trâu mê nhuôv zâuk, cêr nhiav têz nhiav qơư trâu fâuv hluôk.

 Têx mê nhuôv muôz ar puôz ntâu zav.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz