Tưr haik cưr cxiax, sênhr chêr jông - Cov pêx xênhv cxuô hair nênhs muôx cêr thôngx siaz

Tror zos iz hâur têx hâux lưv hâur Hnuz grâuv pax mo môngk Yên Châu jâus tiv 5, shông 2024, hnuz xiaz 9/6, ntơưv jok Khá, xã Sặp Vạt, tưz kriz jias Tưr haik cưr cxiax, sênhr chêr jông.

Jax cưr cxiax, sênhr chêr ntơưv paz tưr xã Sặp Vạt.
Phênhv tưr sênhr chêr zox njas ntơưv paz nênhs xã Chiềng Pằn.

Txuv jias tưr haik cưr cxiax, sênhr chêr jông, muôx 7 paz tưr tuôx nhoz têx xã: Chiềng Khoi, Chiềng Pằn, Sặp Vạt, Chiềng Sàng, Viêng Lán, Chiềng Đông thiaz  thị trấn Yên Châu.

Jax sênhr chêr tror pir txưr têx pox niav dân quân Yên Châu tuô yêz za ntơưv paz tưr xã Viêng Lán.

Viv uô jông bax txix cxuô zav trax txos tsôngk hnar, têx cưk haik cưr cxiax, sênhr chêr tưz nthuôr trâu sơưr đơưk tâu saiz hair nênhs Poz Ziz têx jax tuôr têk sênhr chêr lâuk, li: Tuôr têk sênhr chêr zâuv hâuk chơưr, tuôr têk sênhr chêr bổ bốn, tuôr têk sênhr chêr khuôv xuz pưs, tuôr têk sênhr chêr sóc ốc… đros têx jax sênhr chêr yiaz jông fiv huv thiaz têx jax cưr cxiax Poz Ziz, sênhr chêr zox njas ntơưv hair nênhs Poz Thơưx shơư suôz đruôk tưz paz trâu hnuz grâuv pax ho lov jêv đuô, chia cov pêx xênhv sơưr đơưk thôngx siaz.

Phênhv tưr ntơưv paz nênhs xã Chiềng Khoi.
 Phênhv tưr haik cưr cxiax Poz Ziz ntơưv paz nênhs xã Chiềng Sàng.

Têx jax cưr cxiax, sênhr chêr tưz tror kria trâu sơưr đơưk pâuz pêx xênhv cxuô hair nênhs luz nênhx, têx txux chi, kruôk thax tsav, têz qơưk kror hlôngr yiaz, cêr plênhk grâux đrâus pov muôx hâur pêx xênhv cxuô hair nênhs huyện Yên Châu haik khênhx thiaz tỉnh Sơn La haik khênhx luz nênhx.

Hur si pêx xênhv tuôx saiz lov jêv ntưk.

Suôx câuv Jias tưr haik cưr cxiax, sênhr chêr, têx paz tưr thiaz kruô nuôv zax tưz côngv tuôr têk sênhr chêr thôngx siaz, phôngv côngz Hnuz grâuv pax mo môngk Yên Châu shông 2024 yênhx côngz.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz