Kriz jias kria pâuz ntơưr Nôm Cho

Hâur 5 hnuz (txix xiaz 8-12/11), Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tưz đros UBPX huyện Mộc Châu, Vân Hồ, kriz jias kria nzir tsưr ziv, kria ntơưr Nôm hair nênhs Cho trâu 50 lênhx zos hair nênhs Cho chox nhiax hâur thax tsav 2 luz huyện cơưv shâuv.

 Lớp kria nzir tsưr ziv, kria ntơưr Nôm hair nênhs Cho.

 

Hair nênhs Cho ntơưr Nôm tâu xav tơưv hâur yênhx cxênhz shông, txix têx bê ntơưr Hán chia sâu tsês zuk hair nênhs chor ntơưr thiaz luk haik. Viv muôx ntơưr, txix thâuv ntêr lok, hair nênhs Cho tưz muôx yênhx châuv fâu ntơưr lâuk sâu tsês têx txox chai, đaz kruôk đơưk bê lâuk nhav têx tuz hloz tiar nênhs, kho cix moz, kria tiz nênhs uô nênhx tsiv txiax…đhâu ntâu tiav.

Têx nênhs cơưv tưz tâu kria tsưr ziv sâu, nhênhv thiaz cxaik ntơưr Nôm hair nênhs Cho. Đhâu no paz lês jông côngz xưv txuôs jông thiaz huôv tsar hair nênhs Cho cênhz cưv kror muôx gri haik tas nro thiaz ntơưr Nôm hải nênhs Cho haik khênhx.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz