UBPX tỉnh đros Paz côngz xưv ntơưv Cơ quan huôv tsar Phaz cir uô hâux lưv

Hnuz 26/9, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh tưz đros Cơ quan huôv tsar Phaz cir (AFD) uô hâux lưv lok sâuv fuô lês Dự án " Cxiv kho têx vax tsêr, cêr mul lol hâur đrôngs chia phax tar huôz chuô txơưr txar ntơưv thành phố Sơn La".

Txuv jâus uô hâux lưv muôx zơưs GILARD Olivier, Jean-Pierre – Thơưx paz dự án - Hội sở AFD; zơưs Herve Conan - Giám đốc AFD Việt Nam; Pos PREAULT Mathilde - Cán bộ dự án AFD Việt Nam đros thơưx car hlôngr njêx muôs trâu têx sở, ngành, Ban saiz car têx dự án ODA tỉnh Sơn La.

UBPX tỉnh đros Paz côngz xưv ntơưv Cơ quan huôv tsar Phaz Cir (AFD) uô hâux lưv.

Dự án "Cxiv kho têx vax tsêr, cêr mul lol hâur đrôngs phax tar huôz chuô txơưr txar ntơưv thành phố Sơn La" zos zôngv pênhr nhiax txaik ODA ntơưv Cơ quan huôv tsar Phaz Cir (AFD) xav hur si nhiax cxiv tsa tas 970 tỷ đaiv. Dự án fuô lês trâu thax tsav thành phố Sơn La thiaz xã Mường Bú, huyện Mường La đros cêr xav cxiv kho têx vax tsêr, cêr mul lol chia phax tar ntux nas hloz đêx huôv, qơư đêx ntưk ntơưv đrôngs; kho đuô cêr nyiaz hur, huôz chuô; liv đêx kial nênhs, por hưv cov muôx đêx nyiaz hur.

Tsov xav pênhr nhiax ODA hâur cêr cxiv tsa ntu 2021-2025 trâu dự án nto 100 tỷ đaiv thiaz pênhr nhiax cxiv puôz shông 2023 nto 5 tỷ đaiv. Côngz xưv kir txaik, thêv nhiax txos trâu ntu no tâu yax 20% têx pênhr tuôr tiv ntâuk gri hâur zuk têz qơưk.

Đại biểu txux jâus uô hâux lưv tưz taix khov têx tsưr ziv uô cov jông têx qơư đêx ntưk đhâu trâu đrôngs, kriz đar thiaz tsik so muôx kror sâu, khơưk khâuz nhaz, liv đêx kial nênhs. Đros ntơư, tso tơưv tsưr ziv paz fuô lês dự án txix kror paz txos ntơưv Liên minh Châu Âu. Iz chas ntơư, thâuv tuôr xav dự án zuôr sir jos zok nriar têx tsưr ziv cê chok nxiak cêr muôx liv têx têx vax tsêr, cêr mul lol, cê txo tsơưs cêr tuôr xuôv, sir nhiax uô nzir.

Zơưs Herve Conan - Giám đốc AFD Việt Nam

Fuô luk ntơưv jâus uô hâux lưv, đồng chí Lê Hồng Minh tưz muôx lul uô tsâus txos Cơ quan huôv tsar Phaz Cir (AFD)  moz siaz paz txos thiaz tsik tsês đros tỉnh Sơn La hâur cêr fuô lês dự án. Đros ntơư, tok nrư Cơ quan huôv tsar Phaz Cir zuôr nzor tsov xav chos luk paz lês hâux lưv, chia fuô lês cov chok nxiak huv hnuz nhôngs trâu dự án, fiv huv têx chai xav ntơưv tus nênhs paz (AFD)  thiaz têx chai xav ntơưv Nam./.

Biên dịch: Và Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.