UBPX tỉnh đros Paz côngz xưv ntơưv Cơ quan huôv tsar Phaz cir uô hâux lưv

Hnuz 26/9, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh tưz đros Cơ quan huôv tsar Phaz cir (AFD) uô hâux lưv lok sâuv fuô lês Dự án " Cxiv kho têx vax tsêr, cêr mul lol hâur đrôngs chia phax tar huôz chuô txơưr txar ntơưv thành phố Sơn La".

Txuv jâus uô hâux lưv muôx zơưs GILARD Olivier, Jean-Pierre – Thơưx paz dự án - Hội sở AFD; zơưs Herve Conan - Giám đốc AFD Việt Nam; Pos PREAULT Mathilde - Cán bộ dự án AFD Việt Nam đros thơưx car hlôngr njêx muôs trâu têx sở, ngành, Ban saiz car têx dự án ODA tỉnh Sơn La.

UBPX tỉnh đros Paz côngz xưv ntơưv Cơ quan huôv tsar Phaz Cir (AFD) uô hâux lưv.

Dự án "Cxiv kho têx vax tsêr, cêr mul lol hâur đrôngs phax tar huôz chuô txơưr txar ntơưv thành phố Sơn La" zos zôngv pênhr nhiax txaik ODA ntơưv Cơ quan huôv tsar Phaz Cir (AFD) xav hur si nhiax cxiv tsa tas 970 tỷ đaiv. Dự án fuô lês trâu thax tsav thành phố Sơn La thiaz xã Mường Bú, huyện Mường La đros cêr xav cxiv kho têx vax tsêr, cêr mul lol chia phax tar ntux nas hloz đêx huôv, qơư đêx ntưk ntơưv đrôngs; kho đuô cêr nyiaz hur, huôz chuô; liv đêx kial nênhs, por hưv cov muôx đêx nyiaz hur.

Tsov xav pênhr nhiax ODA hâur cêr cxiv tsa ntu 2021-2025 trâu dự án nto 100 tỷ đaiv thiaz pênhr nhiax cxiv puôz shông 2023 nto 5 tỷ đaiv. Côngz xưv kir txaik, thêv nhiax txos trâu ntu no tâu yax 20% têx pênhr tuôr tiv ntâuk gri hâur zuk têz qơưk.

Đại biểu txux jâus uô hâux lưv tưz taix khov têx tsưr ziv uô cov jông têx qơư đêx ntưk đhâu trâu đrôngs, kriz đar thiaz tsik so muôx kror sâu, khơưk khâuz nhaz, liv đêx kial nênhs. Đros ntơư, tso tơưv tsưr ziv paz fuô lês dự án txix kror paz txos ntơưv Liên minh Châu Âu. Iz chas ntơư, thâuv tuôr xav dự án zuôr sir jos zok nriar têx tsưr ziv cê chok nxiak cêr muôx liv têx têx vax tsêr, cêr mul lol, cê txo tsơưs cêr tuôr xuôv, sir nhiax uô nzir.

Zơưs Herve Conan - Giám đốc AFD Việt Nam

Fuô luk ntơưv jâus uô hâux lưv, đồng chí Lê Hồng Minh tưz muôx lul uô tsâus txos Cơ quan huôv tsar Phaz Cir (AFD)  moz siaz paz txos thiaz tsik tsês đros tỉnh Sơn La hâur cêr fuô lês dự án. Đros ntơư, tok nrư Cơ quan huôv tsar Phaz Cir zuôr nzor tsov xav chos luk paz lês hâux lưv, chia fuô lês cov chok nxiak huv hnuz nhôngs trâu dự án, fiv huv têx chai xav ntơưv tus nênhs paz (AFD)  thiaz têx chai xav ntơưv Nam./.

Biên dịch: Và Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.