Tso yar gruô lês hâux lưv cov ntiax têz nyiaz hur 2023

Hnuz 23/9, ntơưv huyện Quỳnh Nhai, Sở Tài nguyên thiaz Môi trường Sơn La đros UBPX huyện Quỳnh Nhai kriz luk tso yar gruô hu lês hâux lưv cov ntiax têz nyiaz hur shông 2023 đros cêr xav “Siz chos côngv lês hâux lưv cov ntiax têz hlôngr yiaz”.

Txuv jâus gruô hu muôx têx đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBPX tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; nênhs hlôngr têx sở, ban, ngành, têx tổ chức chính trị xã hội, UBPX têx huyện, Thành phố thiaz yax  300 tus đại biểu.

Tas nro yar puôv jâus gruô hu.

Gruô hu lês hâux lưv, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh Đặng Ngọc Hậu haik tiak: Têx shông đhâu, tỉnh Sơn La zênhx xav por hưv cêr nyiaz hur, phax tar huôz chuô txơưr txar zos iz hâur 3 tus zav hâux lưv zov chênhr hâur cêr huôv tsar, zos hâux lưv tsênhv chênhz uô ntêx thiaz ntêr shông ntơưv têx cấp, têx ngành, têx tổ chức, cơ quan, đơn vị, tsêr luôv, ntơưv yênhx ziv nênhs thiaz yênhx tus pêx xênhv, tso tơưv cêr siz tưr lês mênhx pêv, tsênhz mênhx mal xar cov yênhx paz pơưs, tus khênhx to tâuz, pâuz nhiak phênhv shuôv thiaz hâux lưv lês jông cov huôv tsar truôx njês.

Phaiz hnaz ntâuz muôx liv trâu cêr nyiaz hur trâu pêx xênhv tuôx côngv jâus gruô hu.

Đros ntơư, sir jos zôngv chuôz zênhx thiaz têx tsưr ziv saiz car chia txo tsơưs pa têx zav tsêr tsov iar hiav, cxơưz paz cxiv hlôngr zôngv chuôz zênhx njuôz, fiv huv cêr nyiaz hur. Sir têx điện yar ntux hâur têx tsêr mair, cxiv puôz, cêr yêz muk lok… tok txos cxiv tsa huôv tsar nhiax txiax njuôz, nhiax txiax tsik tu, txo tsơưs têx cêr ruôr hiav.

 Têx đồng chí thơưx car tỉnh shuôk thax tsav phaiz hnaz ntâuz huv cêr nyiaz hur.

Lês trơưk luk gruô hu, zơưs Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBPX huyện Quỳnh Nhai chos luk: Têx cơ quan, đơn vị, xã thax tsav huyện truôx siaz, côngv njưk lês trơưk Jâus tso yar gruô hu lês hâux lưv cov ntiax têz nyiaz hur shông 2023, muôz cêr Chai por hưv cêr nyiaz hur shông 2020 lol cxiv tsa trâu luz nênhx. Côngv phênhz têx zav khâuz por tsês hâur cêr nox nhoz; tsik so uô đuô, sir têx khâuz nhaz por tsês; sir jos cxiv tsa sai thax tsav cxiv puôz qơư jov khâuz nhaz nox hâuk ntơưv huyện đros chuôz zênhx jov khâuz nhaz fiv huv, tsơưs chuô kial nênhs hiav cêr nyiaz hur. Tsik so lês têx hâux lưv, tuôr xav lok sâuv por hưv cêr nyiaz hur, sâu têx khâuz nhaz, phax tar têx khâuz nhaz trox ntông, chos ntông njuôz cov jông saiz…

Thơưx car UBPX tỉnh thiaz nênhs hlôngr njênhs muôs iz cxia sở, ngành tỉnh muôz thôngz ntiv khâuz nhaz thiaz hnaz ntâuz huv cêr nyiaz hur trâu huyện Quỳnh Nhai.

Ntơưv jâus gruô hu, UBPX tỉnh Sơn La muôz 25 thôngz ntiv khâuz nhaz 3 qar phênhz têx khâuz nhaz ntơưv qơư đros 500 hnaz ntâuz huv cêr nyiaz hur trâu UBPX huyện Quỳnh Nhai, UBPX têx xã, têx paz pơưs thax tsav huyện.

Thơưx car Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên thiaz Môi trường muôz puz  5.000 tus ntông njuôz trâu huyện Quỳnh Nhai.

Cias tov kaz gruô hu, têx đại biểu tưz đros chos tâu 20 tus ntông sir lar Đài Loan saiz đaz muôs ntơưv tơư trôngz UBPX huyện Quỳnh Nhai. Đros qêz khâuz, luôx đrox, sâu khâuz nhaz, đơưx têx ntơưr lo yâu mông trâu uz trâu no ntơưv cxuô txox cêr tổ, jok thax tsav têx xã./.

Biên dịch: Và Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.