Tso yar gruô lês hâux lưv cov ntiax têz nyiaz hur 2023

Hnuz 23/9, ntơưv huyện Quỳnh Nhai, Sở Tài nguyên thiaz Môi trường Sơn La đros UBPX huyện Quỳnh Nhai kriz luk tso yar gruô hu lês hâux lưv cov ntiax têz nyiaz hur shông 2023 đros cêr xav “Siz chos côngv lês hâux lưv cov ntiax têz hlôngr yiaz”.

Txuv jâus gruô hu muôx têx đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBPX tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; nênhs hlôngr têx sở, ban, ngành, têx tổ chức chính trị xã hội, UBPX têx huyện, Thành phố thiaz yax  300 tus đại biểu.

Tas nro yar puôv jâus gruô hu.

Gruô hu lês hâux lưv, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh Đặng Ngọc Hậu haik tiak: Têx shông đhâu, tỉnh Sơn La zênhx xav por hưv cêr nyiaz hur, phax tar huôz chuô txơưr txar zos iz hâur 3 tus zav hâux lưv zov chênhr hâur cêr huôv tsar, zos hâux lưv tsênhv chênhz uô ntêx thiaz ntêr shông ntơưv têx cấp, têx ngành, têx tổ chức, cơ quan, đơn vị, tsêr luôv, ntơưv yênhx ziv nênhs thiaz yênhx tus pêx xênhv, tso tơưv cêr siz tưr lês mênhx pêv, tsênhz mênhx mal xar cov yênhx paz pơưs, tus khênhx to tâuz, pâuz nhiak phênhv shuôv thiaz hâux lưv lês jông cov huôv tsar truôx njês.

Phaiz hnaz ntâuz muôx liv trâu cêr nyiaz hur trâu pêx xênhv tuôx côngv jâus gruô hu.

Đros ntơư, sir jos zôngv chuôz zênhx thiaz têx tsưr ziv saiz car chia txo tsơưs pa têx zav tsêr tsov iar hiav, cxơưz paz cxiv hlôngr zôngv chuôz zênhx njuôz, fiv huv cêr nyiaz hur. Sir têx điện yar ntux hâur têx tsêr mair, cxiv puôz, cêr yêz muk lok… tok txos cxiv tsa huôv tsar nhiax txiax njuôz, nhiax txiax tsik tu, txo tsơưs têx cêr ruôr hiav.

 Têx đồng chí thơưx car tỉnh shuôk thax tsav phaiz hnaz ntâuz huv cêr nyiaz hur.

Lês trơưk luk gruô hu, zơưs Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBPX huyện Quỳnh Nhai chos luk: Têx cơ quan, đơn vị, xã thax tsav huyện truôx siaz, côngv njưk lês trơưk Jâus tso yar gruô hu lês hâux lưv cov ntiax têz nyiaz hur shông 2023, muôz cêr Chai por hưv cêr nyiaz hur shông 2020 lol cxiv tsa trâu luz nênhx. Côngv phênhz têx zav khâuz por tsês hâur cêr nox nhoz; tsik so uô đuô, sir têx khâuz nhaz por tsês; sir jos cxiv tsa sai thax tsav cxiv puôz qơư jov khâuz nhaz nox hâuk ntơưv huyện đros chuôz zênhx jov khâuz nhaz fiv huv, tsơưs chuô kial nênhs hiav cêr nyiaz hur. Tsik so lês têx hâux lưv, tuôr xav lok sâuv por hưv cêr nyiaz hur, sâu têx khâuz nhaz, phax tar têx khâuz nhaz trox ntông, chos ntông njuôz cov jông saiz…

Thơưx car UBPX tỉnh thiaz nênhs hlôngr njênhs muôs iz cxia sở, ngành tỉnh muôz thôngz ntiv khâuz nhaz thiaz hnaz ntâuz huv cêr nyiaz hur trâu huyện Quỳnh Nhai.

Ntơưv jâus gruô hu, UBPX tỉnh Sơn La muôz 25 thôngz ntiv khâuz nhaz 3 qar phênhz têx khâuz nhaz ntơưv qơư đros 500 hnaz ntâuz huv cêr nyiaz hur trâu UBPX huyện Quỳnh Nhai, UBPX têx xã, têx paz pơưs thax tsav huyện.

Thơưx car Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên thiaz Môi trường muôz puz  5.000 tus ntông njuôz trâu huyện Quỳnh Nhai.

Cias tov kaz gruô hu, têx đại biểu tưz đros chos tâu 20 tus ntông sir lar Đài Loan saiz đaz muôs ntơưv tơư trôngz UBPX huyện Quỳnh Nhai. Đros qêz khâuz, luôx đrox, sâu khâuz nhaz, đơưx têx ntơưr lo yâu mông trâu uz trâu no ntơưv cxuô txox cêr tổ, jok thax tsav têx xã./.

Biên dịch: Và Tú
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz