Sơn La lov jêv ntưk hnuz xa têx hluôk muk por hưv têz qơưk

Hâur jias lov jêv, shir phaz lus, tas cik hnuz 27/2, cxuô qơư hâur tỉnh tưz iz cxix zok thiaz nhav tuz hluôs muk por hưv têz qơưk shông 2024. Hnuz grâuv pax xa têx hluôk sơưr cêr muk por hưv têz qơưk tưz tâu lês shir phaz lus. Têx đồng chí zos thơưx car Quân khu 2, thơưx car tỉnh, thơưx car cxuô qơư thiaz chôngz pêx xênhv tưz xa 1.716 lênhx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv Têz qơưk. 

Lês hâux lưv xair, hu tuz hluôs muk uô công an shông 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cxuô cấp tưz chox car lês hâux lưv ntov nti, côngz fênhx, trơưk chai, txâuk nênhs, txâuk đas jos trơưk têx chai tưz zok.

Uô ntêx hnuz zok thiaz nhav tuz hluôs, cxuô qơư tưz lês ntâu zav hâux lưv đênhr têx hluôs siaz chia sơưr cêr muk por hưv têz qơưk, li muk hlơưr shaz trâu têx qơư cênhz cưv ndo txiax njis têx nênhs cxiv tsa têz qơưk, choz kria cêr cxiv tsa têz qơưk; krưr nduôr txâuv puôz; njiz njêx muôs; puz ntơưr txuôs nhiax, puz huv; tso yar nthuôr txux chi phôngv côngz têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk.

Cias tas cik sơưr nzor, cxuô kror qơư zok thiaz nhav tuz hluôs tưz tâu kriz lov jêv ntưk, tsa qix ntâuz, pax liaz vos thiaz ntâuz muôx bê ntơưr phôngv côngz. Tưz pov njôngr têx tuz hluôs đros cxuô txưv njêx muôs shir phaz, lênhx tưs cux uô siaz truôx bo zuôr sir jos lês cov tiar hâux lưv tâu zok hâur ntu uô hâux lưv por hưv têz qơưk.

Hnuz grâuv pax xa tuz hluôs ntơưv huyện Mai Sơn tưz lov njêv ntưk. Muôx têx đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Shông no, huyện Mai Sơn muôx 174 lênhx tuz hluôs tâu xair muk por hưv têz qơưk, hâur ntơư, 130 lênhx muk uô tuz lênhv, 44 lênhx muk uô công an. Lar haik, zos huyện muôx 106 lênhx hluôs tưx zênhv sâu ntơưr thor muk uô hâux lưv por hưv têz qơưk, shir phaz lus zuôr sir jos lês cov tiar hâux lưv por hưv têz qơưk. Côngz xưv xair tuz hluôs tâu lês ntov nti, trơưk chai, cxuô lênhx tuz hluôs yiaz puôr lênhx zos nênhs tsiv txiax, pâuz cêr chai chính trị, cơưv tas ntơưr siaz, txâuk đas jos muk uô hâux lưv.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đros thơưx car Quân khu 2 puz huv trâu têx đơn vị nhav tuz lênhv.

Ntơưv jias zok thiaz nhav têx tuz hluôs, têx đồng chí thơưx car njênhs tiak têx têx tuz hluôs zuôr nthuôr huôv cênhz cưv cxiv tsa têz qơưk, sir jos cơưv shâuv cov tsiv txiax, zôngs trơưk chai uô hâux lưv ntơưv đơn vị, lês tiar phênhv shuôv tâu zok, tsiv nhos Đảng bộ, nov hâu, pêx xênhv thiaz vax tsê têx cêr chia siaz.

Têx tuz hluôs hla đhâu luz trôngx vas muôx txiax njis uô ntêx sơưr cêr muk trâu đơn vị.

Ntơưv huyện Quỳnh Nhai, côngv thiaz ntuôk têx tuz lênhv yiaz sơưr cêr, muôx đồng Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Hâur jias no, Quỳnh Nhai muôx 130 lênhx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk, muôx 95 lênhx hluôs muk uô tuz lênhv thiaz 35 lênhx hluôs muk uô công an. Muôx 4 lênhx hluôs tưx sâu ntơưr thor muk uô hâux lưv por hưv têz qơưk. Đơn vị nhav lênhv zos Sư đoàn 316 (Quân khu II), Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) thiaz công an tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thiaz thơưx car huyện Quỳnh Nhai puz pax trâu têx đơn vị nhav tuz lênhv.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy puz pax thiaz huv trâu têx tuz hluôs.

Zok thiaz nhav têx tuz hluôs lov jêv ntưk, tsik tuôr xuôv nhiax txiax. Têx têx tuz hluôs tưz shir phaz lus, zuôr sir jos lês cov tiar hâux lưv tâu zok. 

Côngv cêr shir phaz ntơưv hnuz grâuv pax xa têx tuz hluôs sơưr cêr, tas cik hnu 27/2, ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La tưz lov jêv ntưk zok thiaz nhav tuz lênhv shông 2024.

Jias no, muôx têx đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBPX tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐPX Thành phố, Bí thư Đảng ủy quân sự Thành phố.

Đồng chí Chủ tịch UBPX tỉnh jêk tsâu trơưk li cênhz cưv.

Shông no, Thành phố muôx 132 lênhx hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk. Hâur ntơư, 95 lênhx hluôs muk uô tuz lênhv thiaz 37 lênhx hluôs muk uô công an. Đơn vị nhav lênhv zos Sư đoàn 316 (Quân khu 2), Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La), Bộ Chỉ huy Tuz lênhv đriv têz tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La. 100% têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk shông no puôr lênhx txâuk đas jos, cơưv tas ntơưr THCS tror sâuv; hâur ntơư, 16 lênhx hluôs cơưv tas trung cấp, cao đẳng, đại học; 83 lênhx hluôs tưz cơưv đhâu cêr chai đảng.

Ntuôk têx tuz hluôs, cấp ủy đảng, nov hâu, cxuô paz pơưs, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, pêx xênhv Thành phố tưz muk shuôk, puz ntơưr txuôs nhiax thiaz huv, xav zuôr luôs 200 triệu nhiax.

Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐPX Thành phố puz huv têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk.

Ntơưv jias zok, nhav tuz hluôs, têx đồng chí thơưx car tưz njênhs tiak têx tuz hluôs  zuôr nthuôr huôv cênhz cưv, nzor lês sưv têx hâux lưv thâuv muk uô lênhv, sir jos cơưv shâuv cov tsiv txiax, zôngs ntov têx cêr chai ntơưv đơn vị, lês tiar têx hâux lưv tâu zok. Cxuô đơn vị nhav lênhv, moz siaz paz têx chiến sĩ hluôs cơưv shâuv cov yênhx têx tuz hluôs txơưx, cxiv tsa thiaz por hưv Têz qơưk.

Uô ntêx ntơư, têx đồng chí thơưx car tỉnh, Thành phố thiaz têx tuz hluôs tưz muk hlơưr shaz trâu thax hlơưr shaz ndo txiax njis yar ntux zơưv Côngz Hôx Hồ, ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc.

Côngv cêr lov jêv hnuz grâuv pax xa tuz hluôs, ntơưv Yar tiax lox đrôngs huyện Mộc Châu, tưz zok thiaz nhav têx tuz hluôs shông 2024. Ntuôk têx tuz hluôs yiaz sơưr cêr muk por hưv têz qơưk, muôx đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐPX tỉnh; thơưx car Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh; thơưx car huyện Mộc Châu thiaz chôngz pêx xênhv hâur thax tsav.  

Đồng chí Chủ tịch HĐPX tỉnh ntuôk têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk.

Shông no, huyện Mộc Châu muôx 157 lênhx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk, hâur ntơư muôx 120 lênhx tuz hluôs muk uô tuz lênhv, 37 lênhx tuz hluôs muk uô công an. Côngz xưv xair têx tuz hluôs tâu lês trơưk chai, têx tuz hluôs puôr lênhx txâuk chai chính trị, cơưv tas ntơưr siaz, muôx đas jos trơưk cêr chai por hưv Têz qơưk.  

Chôngz pêx xênhv huyện Mộc Châu xa têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk.

Ntơưv jias zok thiaz nhav têx tuz hluôs lênhx tưs cux shir phaz, truôx siaz zuôr sir jos lês tiar hâux lưv por hưv têz qơưk. Têx đồng chí thơưx car njênhs têx têx tuz hluôs zuôr ntuôr huôv trơưk cênhz cưv anh hùng, sir jos cơưv shâuv, zôngs trơưk chai ntơưv đơn vị, lês tiar têx hâux lưv tâu zok, tsiv nhos Đảng bộ, nov hâu, pêx xênhv thiaz vax tsê têx cêr chia siaz.

Hâux lưv zok thiaz nhav têx tuz hluôs ntơưv huyện Phù Yên shông no tâu lês lov jêv ntưk ntơưv qơư cênhz cưv tir ntâuk Pháp cir - Har jôngr jok Nhọt, xã Gia Phù. Ntơưv jias zok thiaz nhav tuz lênhv yiaz shông 2024 ntơưv huyện Phù Yên muôx đồng chí Vi Đức Thọ, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh huv puz trâu têx tuz hluôs huyện Phù Yên.

Shông no, huyện Phù Yên muôx 164 lênhx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk; têx tuz hluôs zos hair nênhs tsơưs txênhz yax 70%. Ntơưv jias zok thiaz nhav têx tuz hluôs, têx đồng chí thơưx car njênhs tiak cxuô lênhx tuz hluôs zuôr zôngs trơưk cênhz cưv zuk trôngx têz siaz tuôz, nzor sưv têx hâux lưv, sir jos cơưv shâuv cov tsiv txiax, zôngs ntov cxuô cêr chai ntơưv đơn vị, lês tiar cxuô luôs hâux lưv tâu zok, tsiv nhos Đảng bộ, nov hâu, pêx xênhv thiaz tsêr nênhs têx cêr chia siaz. Cxuô qơư ntơưv huyện Phù Yên muôx têx tuz hluôs, tưz puz 164 poz huv trâu têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk shông 2024. 

Ntơưv huyện Sông Mã, côngv trâu jias zok thiaz nhav tuz lênhv yiaz shông 2024 muôx đồng chí Xuân Xênhv Tsaz, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBPX tỉnh. 

Shông no, huyện Sông Mã tâu zok xair 163 lênhx tuz hluôs. Hâur ntơư, 120 lênhx tuz hluôs muk uô tuz lênhv, 43 lênhx tuz hluôs muk uô công an. Têx tuz hluôs shông no tâu xair ntov thiaz jông đuô shông uô ntêx. Têx tuz hluôs tâu zok trâu têx đơn vị: Trung đoàn 192, 98 - Quân khu 2, Tuz lênhv đriv têz tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, công an tỉnh.

Đồng chí Xuân Xênhv Tsaz puz pax cxơưz jos têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk

Uô ntêx ntơư, cấp ủy, nov hâu thiaz cxuô tổ chức đoàn thể ntơưv huyện, têx xã, thị trấn tưz kriz hmo nthuôr cêr lov jêv, krưr huv, xav yax 400 triệu nhiax, cxơưz jos têx hluôs cov tso siaz muk por hưv têz qơưk.

Cias tas cik sơưr nzor, thôngz cxuô ndâux cêr tuôx trâu ntơưv đrôngs huyện Mường La pov qix, pax, fiax thiaz ntơưr đai liaz vos fuô kria, cxơưz trâu jâus zok thiaz nhav têx tuz hluôs shông 2024 shir phaz lus. Jias no, muôx đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Shông no, huyện Mường La muôx 132 lênhx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk, hâur ntơư 95 lênhx hluôs muk uô lênhv, 37 lênhx hluôs muk uô công an. Têx tuz hluôs shông no tâu xair jông đuô shông uô ntêx; têx tuz hluôs đas jos hov 1 thiaz hov 2 txênhz yax 85%; cơưv tas ntơưr THPT txênhz yax 47%; 99% têx tuz hluôs zos đoàn viên, 1 lênhx tuz hluôs zos đảng viên...

Đồng chí Lê Hồng Long puz pax trâu têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Ntơưv jias zok thiaz nhav têx tuz hluôs, têx đồng chí thơưx car tỉnh, huyện tưz puz pax thiaz huv đros trâu phôngv côngz, ntuôk têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk. Chia siaz cxuô lênhx tuz hluôs zuôr zôngs trơưk cênhz cưv zuk têz qơưk, sir đas jos, pênhr xưv hluôs, sir jos cơưv shâuv, zôngs trơưk chai, lês cov tiar têx hâux lưv tâu zok.

Ntơưv huyện Bắc Yên, jias zok thiaz nhav têx tuz hluôs muôx đồng chí Cuôv Xênhv Tsaz, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐPX tỉnh; thơưx car LĐLĐ tỉnh, huyện Bắc Yên đros chôngz pêx xênhv muôx njêx muôs chia xa thiaz ntuôk têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bắc Yên tưz xair tâu 116 lênhx hluôs txâuk chai, muôx đas jos sơưr cêr muk por hưv Têz qơưk shông 2024; hâur ntơư, 80 lênhx hluôs muk uô tuz lênhv, 36 lênhx tuz hluôs muk uô công an. Muôx 37 lênhx tuz hluôs tưx zênhv sâu ntơưr thor muk por hưv têz qơưk, hâur ntơư muôx 1 tus pox niav. Têx tuz hluôs no tâu zok trâu têx đơn vị: Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2; Công an tỉnh Sơn La; Trung đoàn 692, Sư đoàn 301, Bộ tư lệnh Thủ đô.

Đồng chí Cuôv Xênhv Tsaz muôz pax trâu têx tuz hluôs uô ntêx thâuv zuôr sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Jâus no, hlôngr njêx muôs thơưx car huyện Bắc Yên tưz kruôk têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk jias no thiaz têx zis muôx mê nhuôv muk por hưv têz qơưk đros cxuô cấp, nov hâu tưz sir jos ntuôk chia têx tuz hluôs tso siaz sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Têx đồng chí thơưx car tỉnh thiaz huyện Bắc Yên tưz muôz pax, krưr guv puz thiaz ntuôk têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk cov nthuôr huôv cênhz cưv cxiv tsa thiaz por hưv têz qơưk, sir jos hla cov đhâu cêr txov nhêv, cơưv shâuv, lês tiar cxuô luz luôs hâux lưv tâu zok.

Hnuz 27/2, huyện Yên Châu tưz zok thiaz nhav têx tuz hluôs shông 2024. Côngv jias no, muôx đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Cxênhz yuôx Tỉnh ủy. 

 

Hâur jias xair têx tuz hluôs shông no, huyện Yên Châu muôx 132 lênhx têx tuz hluôs, muôx txix 18 - 25 shông. Trơưk Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Châu haik kria, têx têx tuz hluôs shông no cơưv tas ntơưr siaz, txâuk đas jos trơưk cêr chai, hâur ntơư muôx 2 lênhx cơưv tas đại học. Ntơưv jias zok thiaz nhav têx tuz hluôs, têx đồng chí thơưx car tỉnh, huyện Yên Châu tưz muôz pax, ntuôk têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk, zôngs trơưk cênhz cưv tuz lênhv Zơưv Côngz Hôx, sir jos lês tiar cxuô luz luôs hâux lưv tâu zok, cxiv tsa thiaz por hưv têz qơưk.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh muôz ntơưr txuôs nhiax trâu têx tuz hluôs
Têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tưz lês ntâu hâux lưv, li: Muk njiz, puz ntơưr txuôs nhiax trâu têx tuz hluôs (1 fâu muôx 1 triệu nhiax), tso yar krưr mor txâuv puôz, nthuôr cêr lov jêv, ntuôk têx tuz hluôs, cov tso siaz sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Côngv cêr shir phaz hâur hnuz grâuv pax xa têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk, huyện Thuận Châu tưz zok thiaz nhav têx tuz hluôs shông 2024. Jias zok thiaz nhav têx tuz hluôs, muôx đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Jias no, huyện Thuận Châu muôx 176 lênhx têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk, lês tiar 100% hâux lưv tưz zok. Hâur ntơư, 130 lênhx muk uô tuz lênhv, 46 lênhx muk uô công an. 100% têx tuz hluôs zos đoàn viên, txix 18-20 shông, zos: Choz Tsiz, Puôz Ziz, Hmôngz, Maz, Puôz Thơưx thiaz Puôz Thơưx Đuz. Đơn vị têx tuz hluôs zos: Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (Quân khu 2); Trung đoàn 754 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thiaz công an tỉnh.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tưz fuô kria cêr chai mul por hưv têz qơưk; cxuô cêr chai ntơưv cxuô đơn vị; phaiz tsôngk hnar, chuôz zênhx cxuô zav; nthuôr cêr lov jêv saiz hloz; cấp ủy, nov hâu thiaz cxuô tổ chức đoàn thể tưz krưr huv puz têx tuz hluôs, xav yax 276 triệu nhiax.

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy puz huv trâu têx tuz hluôs.

Têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk puôr lênhx truôx siaz bo, zuôr truôx siaz, sir jos lês tiar cxuô luz luôs hâux lưv tâu zok, tsiv nhos trâu Đảng bộ thiaz pêx xênhv cxuô hair nênhs têx cêr chia siaz.

Ntơưv huyện Sốp Cộp, côngv trâu jias zok, nhav têx tuz hluôs shông 2024 muôx đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Têx tuz hluôs hla đhâu trôngx lôngs siaz sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Jias no, huyện Sốp Cộp tưz lês tiar 100% hâux lưv tâu zok, xair tâu 114 lênhx têx tuz hluôs. Hâur ntơư, 80 lênhx muk uô tuz lênhv, 34 lênhx muk uô công an, tâu xair ntơưv 8 luz xã chia zok trâu têx đơn vị: Trung đoàn 192 (Quân khu 2), Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh), Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thiaz công an tỉnh.

Trơưk li Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Sốp Cộp, cxuô zav bax xair, hu têx tuz hluôs muk por hưv têz qơưk puôr lênhx tâu lês ntov nti. Uô ntêx zok têx tuz hluôs, cấp uỷ, nov hâu tưz siz chos fuô kria cêr chai cov têx tuz hluôs pâuz mênhx zuk phênhv shuôv por hưv Têz qơưk. Têx tuz hluôs puôr lênhx thôngz têx cêr chai chính trị, cơưv tas ntơưr siaz, txâuk đas jos.

Ntơưv huyện Vân Hồ, txơưv ntux no thiaz pok huôz niaz, taz sik têx tuz hluôs puôr lênhx cuz siaz lus sơưr cêr muk por hưv têz qơưk. Côngv trâu xxa thiaz ntuôk têx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk muôx Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

126 têx tuz hluôs ntơưv huyện Vân Hồ piz sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Jias no, huyện Vân Hồ muôx 126 lênhx tuz hluôs sơưr cêr muk por hưv têz qơưk, hâur ntơư 90 lênhx muk uô lênhv thiaz 36 lênhx muk uô công an, lês tiar 100% hâux lưv zok thiaz nhav têx tuz hluôs. Đơn vị têx tuz hluôs, zos: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh), Trung đoàn 198 thiaz công an tỉnh. Côngz xưv xair têx tuz hluôs trơưk cêr chai, têx tuz hluôs puôr lênhx txâuk chai, cơưv tas ntơưr siaz, txâuk đas jos muk por hưv têz qơưk. 

Têx tuz hluôs shir phaz lus sơưr cêr muk por hưv têz qơưk.

Hnuz grâuv pax têx tuz hluôs shir phaz lus, zuôr sir jos cơưv shâuv thiaz zôngs trơưk têx cêr chai choz lênhv, zuôr nhav thiaz lês tiar cxuô luz luôs hâux lưv tâu zok, lar tsiv nhos trơưk li cênhz cưv tuz lênhv Zơưv Côngz Hôx.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz