Saz lax siz chos fuô lês Dự án “Hlôngr yiaz uô kôngz lông viv fâuv nênhs tov kaz”

Hnuz 22/4, UBPX tỉnh Sơn La tưz đros Viện Tsov xav jâuz txir, kriz Jias saz lax chos luk siz chos fuô lês Dự án “Hlôngr yiaz uô kôngz lông viv fâuv nênhs tov kaz” ntơưv Thax tsav tsov xav, pâuz sir zôngv chuôz zênhx jông lok huôv tsar kôngz lông, har jôngr Mộc Châu.

Jias no, muôx têx đồng chí: Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng, Viện trưởng Viện tsov xav jâuz txir; thơưx car cxuô sở, ngành ntơưv tỉnh.

Saz lax siz chos fuô lês Dự án “Hlôngr yiaz uô kôngz lông viv fâuv nênhs tov kaz”.

Thax tsav tsov xav sir zôngv chuôz zênhx jông lok sâuv huôv tsar kôngz lông, har jôngr Mộc Châu, xav hur si đar yax 35.000 thiar xưv phaz; muôx têx kror qơư, li: Qar tsêr chos siv, nthuôr, kria pâuz thiaz muôs têx huv OCOP; têx tsêr vor vak chos cxuô zav pax, jâuz, txir trơưk chaix.

Trơưk Viện tsov xav jâuz txir taix lok sâuv hâux lưv bax tsêr vor vak chos jâuz hâur đêx, Sở Khoa học thiaz Công nghệ tsov xav bax 1 luz tsêr vor vak tưz muôx ntơưv Thax tsav tsov xav chia siz chos cxiv tsa tsưr ziv chos siv chos jâuz hâur đêx.

Tsêr vor vak tâu cxiv kho uô yiaz ntơưv thax tsav, đros trâu chuôz zênhx jông, saiz car ntov nti lok sâuv ntux sor ntux no, nông, pov cêr, tưx zưs đêx. Viện tsov xav jâuz txir zuôr xair tsov têx nôngz jâuz fiv huv đêx ar huôz chuô thax tsav chia chos thiaz vâuv zuz trơưk faz chos hâur đêx; cxênhz yuôx jâuz thiaz saiz car tov kaz sâu tâu chos siv hâur ntu fuô lês dự án.

Tsưr ziv nhoz hâur Dự án “Hlôngr yiaz uô kôngz lông viv fâuv nênhs tov kaz” zos Chính phủ Hàn Quốc paz, đhâu Tổ chức Cxur nox thiaz Kôngz lông ntơưv Liên hợp quốc, xav hur si 46.000 nhiax đô la. Tsov xav hnuz nhôngs fuô lês tsưr ziv txix luz 4 hli shông 2024 txos luz 5 hli shông 2025.

 Thơưx car tỉnh Sơn La thiaz Viện Tsov xav jâuz txir sâu bê chos luk siz chos fuô lês.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz