Saiz hloz 50 shông tsa yênhx tsôngv kiểm lâm Sơn La

Hnuz 20/5, Sở Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok tưz saiz hloz 50 shông tsa yênhx tsôngv kiểm lâm Sơn La (21/5/1974 - 21-5-2024). 

Đhâu 50 shông cxiv tsa thiaz huôv tsar txos nhiv no, têx Kiểm lâm Sơn La muôx 5 phòng, 2 paz kiểm lâm siz hlôngr phax tar, tuô hluôr tơưk cuz jôngr cxuô qơư; 12 hạt kiểm lâm huyện, thành phố; 5 hạt kiểm lâm jor jôngr lâuk, 5 ban saiz car jôngr lâuk, jôngr nzôngr hâur đêx, Thax qơư por hưv tsiax kuk cxuô zav nhoz đruôz tsuôs, muôx hur tiz si 366 tus cán bộ, công chức, viên chức, lês hâux lưv saiz car, por hưv thiaz huôv tsar har jôngr truôx njês hâur ntu nhiv no.

Jias saiz hloz 50 shông tsa yênhx tsôngv Kiểm lâm Sơn La.

Xav tas shông 2023, muôx 669.797 ha har jôngr, tiv tsôngv jôngr nzôngr yax 47%. Nhiv no, tưz lês tiar hâux lưv zok ar, zok har jôngr trâu yênhx phênhv huôv tsar nhiax txiax saiz car, sir zôngv têx har jôngr truôx njês, hur tiz si muôx 917.772 ha har jôngr; tưz muôz ntơưr chưngr nhav vax huôv sir zôngv jôngr trâu 94.345 tus tsưr jôngr.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh Sơn La muôz pax phôngv côngz trâu kiểm lâm tỉnh.

Ntơưv jias saiz hloz, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh, haik mênhx: Sơn La zos tỉnh lok six zov chênhr muôx ntâu jôngr nzôngr hâur đêx zos têx tsêr điện đêx têz qơưk hâur đêx Đà thiaz tiax nras Kâuv têz. Saiz car, por hưv têx jôngr muôx txơưv, huôv tsar har jôngr, por hưv têx har jôngr nzôngr zos phênhv shuôv lok six tsênhv chênhz hâur cêr huôv tsar nhiax txiax - xã hội ntơưv tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh cxiz tsôngv Kiểm lâm Sơn La tror saz lax trâu Tỉnh ủy, UBPX tỉnh chox car cov jông côngz xưv saiz car, por hưv thiaz huôv tsar har jôngr. Trâu siaz fuô kria chai cov cxuô cấp, cxuô ngành thiaz pêx xênhv nhiak pâuz nhiak phênhv shuôv lês côngz xưv saiz car, por hưv thiaz huôv tsar har jôngr. Lês jông têx cêr chai têz qơưk lok sâuv por hưv har jôngr; cxênhz yuôx tsik so, lênhx tưs zuôv chai por hưv jôngr mak bluô ntov ntiv. Cxiv tsa cxuô paz nênhs lês hâux lưv đơưz hur, truôx njês, trơưk đraiv phênhv shuôv hâur ntu lês hâux lưv nhiv no.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh puz Đaiv fiax ntâuz trâu Chi cục Kiểm lâm.
Têx tus khênhx tâu UBPX tỉnh puz ntơưr kruôk.
Têx paz nênhs tâu Bộ Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok puz ntơưr kruôk.
Têx tus khênhx tâu Bộ Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok puz ntơưr kruôk.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz