Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.

Chôngz pêx xênhv côngv trâu Grâuv pax ndo txos zơưv Hloz Hôx

Uô ntêx kriz Grâuv pax ntux yiaz zos ntu haik cưr cxiax sênhr chêr jông ntơưv têx cưk txux haik cưr cxiax, sênhr chêr muôx njiaz lul kruôk têz qơưk hlôngr yiaz, saiz hloz Đảng tsiv gri zos têx cưk txux, nênhs haik cưr cxiax sênhr chêr pêx xênhv thiaz cán bộ, viên chức Trung tâm Truyền thông-Văn hóa thành phố Sơn La nthuôr.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ntâuk đruôk kriz jâus grâuv pax.

Phênhv tưr sênhr chêr tuôr têk txơưx fiv cêr thôngx siaz ntơưv cxuô xã, phường thax tsav Thành phố, hâur six hơưv 15 phút, cxuô paz sênhr txơưx fiv ntơưv nhiak paz nênhs cov jông yax. Txix li siz côngv txơưx fiv têx cêr sênhr txux Poz Ziz tênhx tus trơưk cênhz cưv, li: Sênhr chêr fuôv txiax zâuv hâuk chơưr, sênhr chêr muk lok, por fuôv, sênhr chêr uô piar zênhr, sênhr chêr buôx têk uô vox khênhx hâur têx cêr nthuôr txux.

Cxuô paz tưr ntơưv xã, phường sênhr chêr txơưx fiv đros trâu sênhr chêr thôngx siaz.

Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx tsênhv nthuôr têx txux chi thể thao, tưr têx cêr zav zos pêx xênhv tus, li: Ntâuk txir toz, por poz, truz hluô. Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx 2024 tưz suôx câuv txix li sênhr chêr uô vox thôngx siaz ntơưv têx cưk txux, nênhs haik cưr cxiax pêx xênhv tuôx ntơưv têx xã, phường chia muôx cêr kax siaz, chuôz jos trâu iz shông yiaz yênhx côngz.

 Têx paz tưr ntâuk txir toz.

 

Tưr njiaz luk por poz.
Tuôr têk chêr uô vox thôngx siaz Gruôv Pax ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz