Kriz đar tsưr ziv saiz car thiaz sir zôngv nhiax por hưv jôngr

Hnuz xiaz 7/6, UBPX tỉnh tưz kriz Jias cơưv cxênhz đuô Cêr tuôr xav số 273/KH-UBPX hnuz 19/11/2021 lok sâuv “Cxiv tsa, kriz đar tsưr ziv cêr chai saiz car thiaz sir zôngv nhiax por hưv jôngr hâur têx jêx jok” thiaz njiz njêx muôs saiz hloz 15 shông cxiv tsa Pênhr Por hưv thiaz Huôv tsar har jôngr tỉnh.

Jias cơưv cxênhz cêr tuôr xav cxiv tsa, kriz đar tsưr ziv cêr chai saiz car thiaz sir zôngv nhiax por hưv jôngr hâur jok.

Sơn La muôx 694.741 ha jôngr thiaz ar tsov xav chos jôngr, txênhz 49,24% đêx ar hur si tỉnh. Hâur ntơư, yax 350.000 ha jôngr tâu zok trâu yax 2.000 jêx jok, tổ chức đoàn thể hâur têx jok saiz car. Yênhx shông, têx tsưr chos jôngr por hưv jôngr tâu thêv txix 90-130 tỷ nhiax por hưv jôngr, txênhz yax 50% xav nhiax por hưv jôngr hâur hur si tỉnh.

Fuô lês cêr chai lok sâuv huôv tsar har jôngr truôx njês, hlôngr yiaz muôx kaz hâu hâux lưv sir zôngv nhiax por hưv jôngr, nhav nxiak fiv huv yênhx thax tsav, cơ sở, UBPX tỉnh tưz tso tơưv cêr tuôr xav số 273/KH-UBPX, chox car cxiv tsa, kriz đar tsưr ziv cêr chai saiz car thiaz sir zôngv nhiax por hưv jôngr hâur thôn, jok.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh, krưr pax phôngv côngz Pênhr nhiax Por hưv thiaz Huôv tsar har jôngr tỉnh.

Hâur 2 shông (2022-2023), tâu kror sir jos, uô tiar phênhv shuôv ntơưv cxuô cấp, cxuô ngành thiaz nov hâu cơ sở, tưz kriz têx jias cơưv zaz zâuv, gruô hu jêx jok, trơưk txox chai mênhx pêv, vax huôv siz luôs, tưx zênhv cxiv tsa tiar 1.073 cêr chai, tâu 541,9% njuôk li tsưr ziv tso tơưv ntơưv UBPX tỉnh. Têx cêr chai nhav nxiak fuô lês zos nênhs, zos chai, cxuô hâux lưv thiaz têx cxênhx cxênhv trơưk li chox car ntơưv UBPX tỉnh. Đros ntơư, têx nhiax thêv trâu côngz xưv saiz car por hưv jôngr, por hưv pêx xênhv luz nênhx, cxiv puôz têx tsêr, txox cêr muk lok tưz tâu fuô lês trơưk hâux lưv cxiv tsa jêx jok yiaz.

Hnuz xiaz 8/6/2009, UBPX tỉnh tưz tso tơưv Quyết định số 1535/QĐ-UBPX cxiv tsa Pênhr Por hưv thiaz Huôv tsar har jôngr tỉnh Sơn La. Hâur 15 shông đhâu, tâu Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX tỉnh chox car, Pênhr Por hưv thiaz Huôv tsar jôngr tỉnh tưz đros têx ngành muôx vax huôv, nov hâu têx huyện, thành phố fuô lês muôx kaz hâu cêr chai thêv nhiax por hưv jôngr, nhav nxiak zos li têz qơưk cêr chai fuô. Đros ntơư, tsênhv gruô hu hur si sơưr đơưk côngv nhiax trâu côngz xưv tsưx hưv thiaz huôv tsar jôngr, por hưv jông nênhs sir zôngv nhiax por hưv jôngr thiaz nênhs por hưv jôngr cêr muôx liv.

Ntu 2009-2023, Pênhr Por hưv thiaz Huôv tsar har jôngr tưz sâu tâu yax 2.262 tiv nhiax, thêv trâu zuôr luôs 40.000 tsưr jôngr saiz car por hưv thiaz huôv tsar jôngr, txix ntơư paz nênhs chos, por hưv jôngr muôx hâux lưv uô, cxaz nzir nhiax zôngv, yôngv jôngr nzôngr nzông tox trôngz hâur pês hur si tỉnh ndê txos 47,5%.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trị, Thứ trưởng Bộ Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok krưr pax phôngv côngz Pênhr Por hưv thiaz Huôv tsar har jôngr tỉnh.

Ndax jias no, Bộ Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok tưz puz ntơưr kruôk trâu 8 paz pơưs, 7 tus khênhx; UBPX tỉnh puz ntơưr kruôk trâu 5 paz pơưs thiaz 5 tus khênhx.

Đồng chí Nguyễn Thành Công puz ntơưr kruôk trâu têx paz pơưs thiaz tus khênhx.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz