Jias uô tiar thiaz zok Thax hlơưr shaz trâu liệt sĩ ntơưv Thax qơư cênhz cưv – Txux chi trôngz Pha Đin zuôr kriz trâu hnuz 26/4

Hnuz 22/4, ntơưv Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Sơn La tưz kria têx njiaz luk bax trâu hnuz zok Thax qơư cênhz cưv – txux chi trôngz Pha Đin.

Jias no, muôx têx đồng chí: Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Dân vận Tỉnh ủy; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh, chox car iz cxia sở, ngành ntơưv tỉnh thiaz huyện Thuận Châu.

 Kriz saiz têx njiaz luk bax trâu hnuz zok Thax hlơưr shaz ndo txiax njis liệt sĩ ntơưv Thax qơư cênhz cưv - txux chi trôngz Pha Đin.

Ntơưv jias uô hâux lưv, Ban tso yar thiaz cơ quan, đơn vị muôx vax huôv tưz cxênhz yuôx, saz lax ndâux luk cxaz nzir, cov tiar têx njiaz luk: Luôs hâux lưv nthuôr txux chi “Pha Đin – Suôz cưr cxiax ndo njôngr tsik plox”; jax đuôz yaz đuô cênhz cưv trôngz Pha Đin; hâur ntu bax, lês hâux lưv cxiv puôz (piar kria Thax qơư njuôk tsov mênhx Thax qơư cênhz cưv - txux chi trôngz Pha Đin); zok têx nhiax zos têx paz nênhs, tus khênhx siz chos côngv paz; txiar ntâuz muôz kror qơư lok zôngv; chos ntông saiz đaz muôs.

 Luôs hâux lưv sênhr chêr ntơưv jâus cxênhz suôx câuv.

Jias zok Thax hlơưr shaz trâu liệt sĩ ntơưv Thax qơư cênhz cưv - txux chi trôngz Pha Đin kriz trâu hnuz 26/4/2024, têx hâux lưv lês Saiz hloz 70 shông ntâuk zênhx tsav tros ntơưv Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz