Jias muôz nhiax cơưv ntơưr thiaz gruô hu cêr siz tưr “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs” shông 2024

Hnuz 15/5, Trung ương Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam tưz đros UBPX tỉnh Sơn La kriz Jias muôz nhiax cơưv ntơưr thiaz gruô hu cêr siz tưr “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs” shông 2024.

Côngv Jias muôz nhiax cơưv ntơưr muôx têx đồng chí: Nguyễn Thị Doan, kuz Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, kuz Phó Chủ tịch têz qơưk Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thơưx Paz đại biểu Quốc hội tỉnh; Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; thơưx car iz cxia sở, ban, ngành ntơưv tỉnh thiaz 182 tus khênhx lês tâu jông cêr siz tưr “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs”.

Jias muôz nhiax cơưv ntơưr thiaz gruô hu cêr siz tưr “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs” shông 2024. 

Nhiax cơưv ntơưr “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs” zos tsưr ziv ntơưv Trung ương Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam, chia lês trơưk zơưv Côngz Hôx têx luk kria têx shuv xênhz moz siaz cơưv ntơưr, hla đhâu têx cêr phiv liv cơưv coz thiaz sir zôngv tâu jông têx tsưr ziv cơưv tâu chia lês hâux lưv, zos luz tsov iar jông lok sâuv cơưv shâuv tsik tsês hâur xã hội.  

 Đồng chí Chủ tịch Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam muôx luk ntơưv Jias muôz nhiax cơưv ntơưr.

Têx shông đhâu, tỉnh Sơn La tưz fuô kria hur si pêx xênhv lok sâuv zơưv Côngz Hôx têx luk kria “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs”. Moz siaz huôv tsar Pênhr nhiax cxơưz paz cêr cơưv shâuv cxuô cấp; lês jông côngz xưv sơưr đơưk siz chos côngv lês hâux lưv choz kria ntơưr thiaz cxơưz paz cêr cơưv shâuv. Nhiv no, tỉnh muôx 88,2% “Zis nênhs cơưv shâuv”; 78,5% “Jêx jok cơưv shâuv”; 92,8% “Đơn vị cơưv shâuv”; 73,2% “Chuôz xênhv cơưv shâuv” thiaz 61,3% têx “Pêx xênhv cơưv shâuv”. Hâur 2 shông (2022-2023), tỉnh tưz muôz nhiax cơưv ntơưr “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs” trâu zuôr luôs 400 lênhx nênhs thiaz shuv xênhz, sinh viên cơưv coz.

 Trung ương Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam krưr pax phôngv côngz Hội Cxơưz paz cêr cơưv tỉnh Sơn La  
Tỉnh ủy, HĐPX, UBPX, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh krưr pax phôngv côngz Hội Cxơưz paz cêr cơưv tỉnh 

Muôx luk jias no, đồng chí Chủ tịch Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam cxiz cov tỉnh Sơn La tror lês jông Nghị quyết số 29-NQ/TW, hnuz 4/11/2013 ntơưv Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Hlôngr yiaz hâux lưv choz kria ntơưr, fiv huv ntu nênhx huôv tsar nhiax txiax tuôr xav XHCN thiaz đros oz chas têz siz khov”. Hâu ntơư, hlôngr yiaz: Ntơưr yuôz, tsưr ziv choz kria, cơưv ntơưr; hlôngr pâur số hâur choz kria ntơưr. Tsưx truôx côngz bê Thành phố cơưv shâuv hur si ntiax têz. Haik txos têx tus khênhx tâu kruôk jias no zuôr tsuv siz tưr chia paz cxiv tsa Sơn La zênhv hnuz zênhv huôv tsar.

Ntơưv jias no, 182 tus khênhx tâu kruôk thiaz muôz nhiax cơưv ntơưr trâu têx nênhs lês tâu hâux lưv jông, tus khênhx tâu muôz côngz bê cưk txux lês tâu hâux lưv jông, phó giáo sư, tiến sĩ, cưk kria lês tâu hâux lưv jông; shuv xênhz, sinh viên lês tâu hâux lưv jông, shuv xênhz tưr tâu coz têz qơưk; nênhs tưr tâu côngz mênhx ntiax têz, hâur thax tsav, hur si têx nhiax xav tas 350 triệu đaiv.

 Chủ tịch Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam thiaz đồng chí Bí thư Tỉnh ủy muôz ntơưr kruôk trâu têx phó giáo sư, tiến sĩ. 

 

Đồng chí Chủ tịch Hội Cxơưz paz cêr cơưv Việt Nam thiaz đồng chí Bí thư Tỉnh ủy muôz ntơưr kruôk trâu têx cưk kria lês tâu hâux lưv jông.  
Đồng chí Thơưx ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thiaz đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh muôz nhiax cơưv ntơưr trâu têx shuv xênhz tưr tâu coz têz qơưk shông cơưv 2023-2024. 
Thơưx car Sở Choz kria ntơưr, Hội Cxơưz paz cêr cơưv tỉnh muôz nhiax cơưv ntơưr "Cơưv tsik muôx hnuz cơưs" trâu shuv xênhz lês tâu hâux lưv jông shông 2024. 

Cias tov kaz Jias muôz nhiax cơưv ntơưr, Ban tổ chức tưz tso yar cêr tưr “Cơưv tsik muôx hnuz cơưs” txos trâu hur si cán bộ, đảng viên, nênhs uô hâux lưv hâur têx cơ quan, đơn vị, tsêr luôv, công an, tuz lênhv têx huyện, thành phố.

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz