Đồng chí Chủ tịch HĐPX tỉnh cxênhz yuôx côngz xưv bax Jias tưr tas ntơưr THPT ntơưv huyện Mai Sơn

Hnuz 17/6, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐPX tỉnh thiaz Paz côngz xưv tưz muk cxênhz yuôx hâux lưv bax Jias tưr tas ntơưr THPT shông 2024 ntơưv huyện Mai Sơn.

Đồng chí Chủ tịch HĐPX tỉnh thiaz Paz côngz xưv cxênhz yuôx têx chuôz zênhx ntơưv qơư tưr yar cơưv THPT Chu Văn Thịnh.

Jias tưr tas ntơưr THPT shông 2024, huyện Mai Sơn muôx 3 kror qơư tưr, li: Yar cơưv THPT Mai Sơn; THPT Cò Nòi thiaz THPT Chu Văn Thịnh, muôx 62 qar tưr, 1.434 lênhx shuv xênhz. Huyện Mai Sơn tưz bax cxix cxuô têx chuôz zênhx paz max trâu kriz jias tưr; tuôr xav têx tsưr ziv saiz car đề tưr, bài tưr, y tế, điện, đêx sir zôngv, por hưv njias to thax tsav, por hưv kak nox hur, tu têx hâux lưv muôx yưv hâur jias kriz tưr, li lok chuô, lok nas, cuz tơưs, muôx moz; cxơưz paz têx shuv xênhz nhoz đêz qơư tưr, shuv xênhz njiz cêr phiv liv...

Paz hluôs nênhs tưx zênhv lês hâux lưv “Paz cxơưz jos ntơưv jias tưr” bax cxix cxuô yêz chia thâux têx shuv xênhz tuôx trâu qơư tưr thâuv njiz cêr phiv liv xar tâu cêr paz. Têx yar cơưv tưz zaz zâuv cxuô tus khênhx, paz pơưs, nênhs siaz đơưz paz nhiax trâu 193 lênhx shuv xênhz njiz cêr phiv liv, hur si nhiax yax 38 triệu đaiv.

Đồng chí Chủ tịch HĐPX tỉnh thiaz Paz côngz xưv cxênhz yuôx jias tưr tas ntơưr ntơưv Yar cơưv THPT Mai Sơn.

Ntơưv têx qơư tưr, đồng chí Nguyễn Thái Hưng tưz ntuôk têx cưk kria thiaz shuv xênhz cov yaz ntơưr tâu jông yax chia cov tưr tâu điểm siaz hâur jias tưr tas ntơưr THPT shông 2024. Đros ntơư, cxiz cov huyện Mai Sơn, muôx tsưr ziv tir tar huôz chuô txơưr txar hâur têx hnuz kriz tưr; por hưv tsav yêz muk lok nhaz xênhz, njias to thax tsav, por hưv kak nox hur... chia jias tưr tâu kriz nhaz xênhz, ntov nti, trơưk đraiv cêr chai thiaz tâu điểm siaz.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz