Đại hội đại biểu hair nênhs tsơưs huyện Thuận Châu jias tiv 4

Hnuz xiaz 6/6, huyện Thuận Châu tưz kriz Đại hội đại biểu hair nênhs tsơưs jias tiv 4, shông 2024. 

Đại hội đại biểu hair nênhs tsơưs huyện Thuận Châu jias tiv 4.

Huyện muôx 29 xã, thị trấn, đros trâu yax 170 cxênhz lênhx nênhs, muôx 5 hâur nênhs. 5 shông đhâu, huyện tưz fuô lês cxix cxuô hâux lưv, dự án, cêr chai huôv tsar nhiax txiax-xã hội thax tsav hair nênhs tsơưs; cêr chai cxuz cêr yaiz pluôs, paz têx nênhs txov nhêv hla đhâu cêr phiv liv đros trâu muôz nhiax uô cêr yêz jêx jok thiaz paz trâu pêx xênhv luz nênhx tâu jông đuô.

Txix shông 2021 - 2023, huyện tưz fuô lês 119 txox cêr yêz nhoz hâur dự án, đề án. Txos nhiv no, 100% xã muôx cêr yêz lox muk txos trâu đrôngs xã tâu cxiv puôz khor kho; 254/355 jok, tiểu khu muôx cêr muk txos trâu jok. 5/28 xã txâuk chai jêx jok yiaz; 5 jok txâuk chai jêx jok yiaz. 100% têx yar cơưv tâu muôz nhiax zuôr chuôz zênhx cxuô zav; tsêr njuôk, kho moz tâu cxiv kho, paz max por hưv pêx xênhv đas jos; lês jông hâux lưv tsưx truôx, por hưv txux chi cxuô hair nênhs đros trâu huôv tsar nhiax txiax - xã hội.

Têx đại biểu côngv Đại hội.

Txix li nhiax ntơưv Trung ương, ntơưv tỉnh, huyện thiaz gruô hu cêr paz, huyện tưz kriz muk shuôk, krưr huv trâu 457 lưv paz pơưs, 13.515 lưv zis nênhs muôx côngz, njiz ntâu cêr phiv liv, hur si nhiax tas zuôr luôs 4,6 tỷ đaiv; paz uô tsêr nhoz trâu 1.999 zis pluôs, jê cêr pluôs, hur si nhiax tas yax 111 tỷ đaiv. Tas shông 2023, zis pluôs grik yuôr 23,77%, zis jê cêr pluôs yuôr 12,94%.

Đros trâu njiaz luk “Cxuô hair nênhs thôngx siaz, hlôngr yiaz tsưr ziv, nzaz nzơưv têx zav muôx txơưv, đros oz chas têz qơưk siz khov thiaz huôv tsar truôx njês”, Đại hội tưz tso tơưv iz cxia chỉ tiêu txos shông 2029: Sir jos txo grik zis pluôs yuôr tsơưs yax 10%; phênhv ntâu tsik yuôr xã, jok lok six txov nhêv; 40% têx xã thiaz 50% jok txâuk chai jêx jok yiaz; 40% têx nênhs uô hâux lưv hair nênhs tsơưs pâuz uô hâux lưv; 100% jok muôx cêr yêz ntơưv đrôngs xã muk txos trâu jok tâu cxiv puôz khor kho; 100% zis nênhs tâu tơưk tênhz điện têz qơưk, tâu sir zôngv đêx hur; 100% pêx xênhv muôx ntơưr njuôk, kho. 85% têx jok, tiểu khu muôx tsêr txux chi chia kriz têx hâux lưv...

Đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Thơưx ban Tuyên giáo Tỉnh ủy muôz pax phôngv côngz Đại hội.

Đại hội tưz xair 23 đại biểu chính thức thiaz 5 đại biểu dự khuyết muk côngv Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs tỉnh Sơn La jias tiv 4, shông 2024.

Paz đại biểu côngv trâu Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs tỉnh Sơn La jias tiv 4, shông 2024.

Ndax jias no, Chủ tịch UBPX tỉnh muôz ntơưr kruôk trâu 3 paz pơưs; Ban Dân tộc tỉnh muôz ntơưr kruôk trâu 5 tus khênhx; Chủ tịch UBPX huyện muôz ntơưr kruôk trâu 10 paz pơưs, 128 tus khênhx lês tâu jông côngz xưv hair nênhs tsơưs, cêr chai hair nênhs ntu 2019-2024.

Thơưx car Sở Lao động - Thương binh thiaz Xã hội muôz ntơưr kruôk ntơưv Chủ tịch UBPX tỉnh trâu têx tus khênhx. 

 

Ban Dân tộc tỉnh muôz ntơưr kruôk trâu têx tus khênhx.

 

Thơưx car huyện muôz ntơưr kruôk trâu têx paz pơưs. 
Têx đại biểu shuôk qar huv ntơưv Đại hội.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz