Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs huyện Mường La jias tiv 4

Hnuz xiaz 7/6, huyện Mường La tưz kriz Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs  jias tiv 4, shông 2024. 

Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs huyện Mường La jias tiv 4.

Huyện Mường La muôx yax 22.900 zis, hâu ntơư, hair nênhs tsơưs txênhz 94% toz hâu nênhs hur si huyện. Têx shông đhâu huyện tưz fuô lês têx hâux lưv, dự án, cêr chai huôv tsar nhiax txiax-xã hội thax tsav pêx xênhv hair nênhs tsơưs; cêr chai tơưv đhâu cêr pluôs, paz têx nênhs txov nhêv hla đhâu cêr phiv liv đros trâu muôz nhiax chia uô têx cêr yêz jêx jok paz trâu pêx xênhv luz nênhx tâu jông đuô. 

Fuô lês têz qơưk luôs hâux lưv huôv tsar nhiax txiax-xã hội thax tsav pêx xênhv hair nênhs tsơưs thiaz tox siaz ntơưv thax tsav huyện, 5 shông đhâu, hur si huyện tưz fuô lês 103 kror qơư; kho đuô 18 kror qơư ntơưv têx xã tox siaz thiaz jok njiz ntâu cêr phiv liv; paz uô tsêr trâu 36 zis pluôs. Đros ntơư, yaik nhoz đuô qơư yiaz trâu 2 luz jok nziv muôx yưv tox poz ntơưv xã Pi Toong, Nặm Păm. Lês tiar hâux lưv chaz điện trâu pêx xênhv ntơưv xã Chiềng Lao, Mường Bú, Tạ Bú, Nậm Giôn, Ngọc Chiến, Chiềng Ân thiaz thị trấn Ít Ong, têx nênhs zôngv điện nhaz xênhz tâu 99,6%. Shông 2023, txo grik tsơưs zis pluôs yuôr 14,1%...

Đros trâu njiaz luk “Cxuô hair nênhs thôngx siaz, hlôngr yiaz tsưr ziv, nthuôr huôv jông têx zav muôx txơưv ntơưv thax tsav, đros oz chas têz siz khov thiaz huôv tsar truôx njês”, Đại hội tưz thôngx iz đrôngs luk cêr tuôr xav lês hâux lưv txos shông 2029: Hur si nhiax sâu ntơưv thax tsav tâu 708 tỷ đaiv; zis pluôs grik 3-4%/shông; têx nênhs zuôr ntơưr njuôk kho moz tâu 96,5%; sir jos lês tiar têx qơư yaik pêx xênhv nhoz đuô qơư yiaz, tsik chia muôx yưv têx nênhs tsir têz qơưk zuôv chai; sir jos tsưx truôx yax 90% jok, tiểu khu; 80% xã, thị trấn txâuk chai “tsik uô” lok sâuv zax zênhz; cxiv tsa 2 luz jok yiaz, hur si pêx xênhv tâu sir zôngv điện...

Têx đại biểu tsa têk xair paz đại biểu côngv Đại hội thênhv siaz.

Đại hội tưz saz lax xair 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết côngv Đại hội đại biểu cxuô hair nênhs tsơưs tỉnh Sơn La jias tiv 4, shông 2024. 

Paz đại biểu côngv đại hội thênhv siaz.
Thơưx car Ban Dân tộc tỉnh muôz ntơưr kruôk ntơưv Chủ tịch UBPX tỉnh trâu têx tus khênhx.
Thơưx car huyện Mường La muôz ntơưr kruôk trâu têx khênhx.
 Têx đại biểu saiz đuôz nuôv zax Mường La.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz