Côngz xưv đros oz chas têz qơưk siz khov tâu lês jông

Trơưk đraiv Đảng, têz qơưk têx cêr chai, Đảng bộ, nov hâu tỉnh Sơn La tưz uô jông lês côngz xưv đros oz chas têz qơưk siz khov, lês tâu ntâu zav hâux lưv jông cxơưz hâux lưv đros oz chas têz qơưk siz khov; cxơưz nhiax txiax - xã hội huôv tsar.

Paz đại biểu HĐPX têx tỉnh Bò Kẹo, U Đôm Xay, Phông Sa Lỳ, têz qơưk Lok Tsuôk đros nov chox car tỉnh Sơn La cxaik zênhx zav.

Hâur 6 luz hli hâu shông, côngz xưv đros oz chas têz qơưk siz khov tưz tâu fuô lês siz luôs jok. UBPX tỉnh tưz txiz 34 paz nov chox car tỉnh thiaz cấp sở, ngành, huyện, thành phố muk uô côngz xưv trâu têz qơưk đrâur; tok thiaz taz 23 paz nov tuôx uô hâux lưv ntơưv Sơn La. Tok thiaz taz têx paz nov oz chas têz qơưk tuôx shuôk, uô hâux lưv ntơưv Sơn La, tỉnh chox car têx cơ quan, đơn vị cik txos bax hâux lưv, tsưx hưv truôx cêr nhaz xênhz, tsik xuôv nhiax; têx hâux lưv tâu bax tok taz thiaz đros têx kruô têz qơưk đrâur uô hâux lưv fiv huv cêr chai ntiax têz thiaz Trung ương, tỉnh.

Đại sứ đặc mệnh tuôr chai Cộng hòa Ấn Độ ntơưv Việt Nam tưz njiz nov chox car tỉnh Sơn La. 

Lok sâuv siz khov nhiax txiax, tâu fuô lês cxix cxuô thiaz zôngs ntov chai. Tỉnh tưz đros cxuô bộ, ban, ngành Trung ương, têx tsêr luôv cxưx nhiax uô vax tsê, cêr puôk tsar zav, têx nênhs siz khov piar kria têx zav muôx txơưv chia huôv tsar ntơưv tỉnh Sơn La txos trâu nênhs thôngz ntiax têz pâuz. Đros têx paz pơưs oz chas têz qơưk, têx têz qơưk thiaz yênhx thax tsav hâur ntiax têz siz khov zuôr tỉnh Sơn La têx kôngz lông; kria têx xor xưv trâu cơ quan hlôngr njêx muôs Việt Nam ntơưv têx têz qơưk thiaz yênhx thax tsav hâur ntiax têz siz khov, chia paz tỉnh Sơn La fuô kria têx cêr lax luôv, nuôv zax.

Tso yar nthuôr cêr lov jêv txux chi, piar muôs têx hax huv, kria têx qơư nuôv zax ntơưv tỉnh Sơn La hâur: Hnuz nthuôr cêr lov jêv Nuôv zax Txux chi Sơn La- Hủa Phăn shông 2024 ntơưv têz qơưk Lok Tsuôk, têx hâux lưv piar kria têx qơư nuôv zax ntơưv jias Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax côngk nhav Têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu; Ciaz Nuôv zax Ntiax têz kriz ntơưv Việt Nam - VITM Hanoi 2024; cxênhx xưv “Siz khov muôs têx hax huv hâur ntiax têz - Việt Nam International Sourcing 2024” ntơưv thành phố Hồ Chí Minh.

Têx hâux lưv siz khov, tưz cxơưz cêr lax luôv, zuôr thiaz muôs têx hax huv ntơưv tỉnh hâur 5 luz hli hâu shông 2024, sâu tâu 20 triệu 130 cxênhz nhiax đô la, tsar yax 63% njuôk li 5 luz hli hâu shông 2023. Hâur ntơư, muôs muk oz chas têz qơưk tâu 12 triệu 860 cxênhz nhiax đô la, tsar yax 62% njuôk li 5 luz hli hâu shông 2023.

Iz chas ntơư, tỉnh cux tsênhv gruô hu tâu 7 dự án FDI ntơưv têx têz qơưk Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thiaz New Zealand, tas nro têx nhiax tâu muôz 153 triệu 600 cxênhz nhiax đô la paz uô kôngz lông cxơưv têx chuôz zênhx jông, khơưz têx zav nhoz đruôz ar đruôz đêx… Nhiv no, thôngz tỉnh taz tov bax uô 2 dự án sir zôngv nhiax ODA...

Tsik tas li, tsênhv đros oz chas têz qơưk siz khov lok sâuv txux chi, tưz siz chos nthuôr yênhx côngz “Hnuz nthuôr cêr lov jêv Nuôv zax Txux chi Sơn La - Hủa Phăn shông 2024” ntơưv tỉnh Hủa Phăn, têz qơưk Lok Tsuôk thiaz jias Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax fuô Quyết định côngk nhav Têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu shông 2024. 

Haik cưr cxiax sênhr chêr “Sơn La-Hủa Phăn siz trâus jông” ntơưv Hnuz nthuôr cêr lov jêv nuôv zax txux chi Sơn La-Hủa Phăn.

Uô jông lês hâux lưv đros oz chas têz siz khov, tỉnh Sơn La tror fuô lês ntov cxuô cêr chai siz khov ntơưv Đảng thiaz têz qơưk hâur ntu đros ntiax têz siz khov, tưz cxơưz trâu têx cêr siz trâus jông iz txưv muôs hax zav truôx njês, tsar nzir têx cêr siz khov yiaz, siz chos kria mênhx têx zav zôngx ziv muôx txơưv ntơưv tỉnh, gruô hu cêr lax luôv siz chos cxưx nhiax huôv tsar nuôv zax, nhiax txiax-xã hội.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz