Sơn La tưr tâu 5 Côngz mênhz Cuz Jias tưr ziv nênhs tir ntâuk ntir kaiz, ntâuk bóng trôngx hur si têz qơưk

Txix hnuz xiaz 5 - 10/8, ntơưv thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Sở txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Lâm Đồng tưz đros Cục Thể dục thể thao, Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax, kriz Jias tưr zis nênhs tưr ntâuk ntir kaiz, ntâuk bóng trôngx hur si têz qơưk shông 2023.

Gơưv txir - mê nhuôv tuz ntơưv tỉnh Sơn La tưr tâu Côngz mênhx Cuz. 

Jias tưr shông no muôx yax 500 lênhx nhoz 34 tỉnh, thành phố thiaz têx câu lạc bộ hâur hur si têz qơưk tuôx tưr.

Gơưv txir thiaz mê nhuôv nxaik ntơưv tỉnh Sơn La tưr tâu Côngz mênhx Cuz. 

Txuv Jias tưr, paz Sơn La muôx 8 lênhx nhoz hâur 3 zis nênhs, hâur ntơư, 1 zis nênhs muôx 4 lênhx mul tưr. Têx nênhs no tưz tưr đhâu 5 njiaz lul li: Gơưv txir thiaz mê nhuôv nxaik; niav thiaz mê nhuôv nxaik; txir thiaz mê nhuôv tuz thiaz gơưv niav txir. Tov kaz 6 hnuz tưr tsik tsês, paz Sơn La tưz tưr tâu 5 Côngz mênhx Cuz trâu 5 zav sâu bê chos luk tưr, tsar tsưr ziv tso tơưv.

Ban Tổ chức puz hov tưr cxênhx cxênhv gơưv niav txir.

Ntơư zos jias tưr thể thao muôx cênhz cưv thâuv ntêr lok, lês trơưk jias gruô hu “Hur si pêx xênhv por hưv luz nênhx cov muôx đas jos trơưk li Zơưv Hloz Hôx” ntu 2021-2030; tok njôngr saiz hloz 78 shông hnuz Cách mạng Hli 8 thiaz hnuz tsa tâu têz qơưk xiaz 2/9. Đros ntơư, tsênhv zaz zâuv tsik so cơưv shâuv thể dục thể thao, cov muôx đas jos hâur têx ziv nênhs./.

Thanh Sơn
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz