Paz nênhs Sơn La tưr tâu ntâu hov coz hâur Jias tưr zênhx yax hlo Pencak Silat têz qơưk shông 2023

Txix hnuz xiaz 1-10/9, Cục Thể dục Thể thao (Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv Zax) tưz đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Lâm Đồng kriz jâus tưr Pencak Silat thôngz têz qơưk shông 2023.

 

VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa nhav Côngz mênhx Cuz hov hnhar txix 7 chov 5 txos 8 chov cxênhx cxênhv tưr pox niav tưr zênhx pox niav. Cxaik zênhx zav: Trần Huy.

Txuv jâus tưr muôx yax 300 VĐV nhoz têx tỉnh, thành, ngành hâur hur si têz qơưk, côngv tưr têx cxênhx cxênhv: Tus khênhx tưx ntâuk têk tơư (tunggal); pox niav tưr zênhx pox niav, txir nênhx tưr zênhx txir nênhx (tanding).

Paz Sơn La sir jos tưr cov tâu 1 luz Côngz mênhx Cuz thiaz 4 VĐV pox niav tưr tâu cxênhx cxênhv pox niav tưr zênhx pox niav li: Lò Thị Trang (hov hnhar txix 5 chov 5 txos 6 chov), Cà Thị Minh (7 chov txos 7 chov  5), Quàng Thị Thu Nghĩa (7 chov 5 txos 8 chov), Tòng Thị Vi (8 chov txos 8 chov 5). Đhâu cxênhz, Paz nênhs Sơn La tưr tâu 1 luz côngz mênhx cuz, VĐV Quàng Thị Thu Nghĩa zos 1 tus uô thơưx hlo; VĐV Tòng Thị Vi thiaz Cà Thị Minh tưr tâu 2 cấp 1 têz qơưk.

Jâus tưr no chia xair têx nênhs txơưx trâu Paz nênhs tưr têz qơưk saz Pencak Silat txuv têx jias tưr ntiax têz.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz