Paz nênhs ntơưv Sơn La tưr tâu 4 luz côngz mênhx cuz jias tưr Pencak Silat hluôk thôngz têz qơưk 2023

Txix hnuz 5-15/7, Paz nênhs tưr thể thao Sơn La tưz côngv tưr Pencak Silat hluôk thôngz têz qơưk shông 2023 ntơưv tỉnh Tuyên Quang. Zos Tổng cục Thể dục thể thao đros Sở Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh Tuyên Quang tso yar tưr.

Cà Thị Minh tưr tâu  côngz mênhx cuz 18-20 shông, hov hnhar 7 -7 chov 5.

Tưr Pencak silat hluôk coz thôngz têz qơưk 2023 muôx yax 700 lênhx zos têx nênhs tưr, cưk choz kria, nênhs saiz tưr ntơưv 27 tỉnh, thành, ngành thôngz têz qơưk. Hâur ntơư, 560 tus nênhs tưr trơưk 3 fax: 12 - 14 shông; 15 - 17 shông; 18 - 20 shông.

Paz nênhs tưr thể thao Sơn La muôx 1 tus cưk choz kria thiaz 13 tus nênhs tưr, trơưk 3 fax thiaz hnhar nhiak txơưr nhiak, tưr tâu 9 luz côngz mênhx cxuô zav, zos 4 luz côngz mênhx cuz, 2 luz côngz mênhx nhiax thiaz 3 luz côngz mênhx tôngx.

Quàng Minh Trang tưr tâu côngz mênhx cuz 15 - 17 shông, hov hnhar 60 – 63 cir.
Trần Huy
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz