Kriz Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jâus tiv 12 shông 2024

Hnuz 17/4, tưz kriz Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Sơn La jâus tiv 12 shông 2024. 

Ntơưv jâus kriz, tưz nthuôr tơưv jâus ndis muk lok ntơưv têx khối tuôr qix Têz qơưk, cưr đuôz zênhx zav zơưv Hloz Hôx, qix ntias tus ntơưv Hội khỏe Phù Đổng; khối cưr ntâuz liaz thiaz 59  paz, đros trâu yax 2.600 tus nênhs nhoz têx phòng Choz kria ntơưr têx huyện, thành phố; têx yar cơưv THPT, trung tâm choz kria tsik tsês; Yar cơưv phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh; têx yar cơưv phổ thông dân tộc nội trú THCS thiaz THPT têx huyện, thành phố thiaz paz trọng tài.

Cưr zênhx zav zơưv Hloz Hôx muk lok.
Ndis muk lok ntơưv khối gra đaiv ntâuz liaz.

Nzir ntơư, zos tơưk tsâu cênhz cưv Hội khỏe Phù Đổng zos 5 tus vận động viên nto côngz ntơưv cêr tưr thể dục thể thao ntơưv tỉnh, txaik tsâu ntơưv đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh, jêk tsâu trâu Taik hluôr tơưk ntơưv Hội khỏe Phù Đổng. Blaiv tơưk ntơưv hluôs nênhs cơưv ntơưr, chiv xênhz, muôx siaz thiaz luz jos lox thôngx siaz, yênhx côngz thiaz huôv tsar; zos suôz hu trâu têx jâus tưr cêr txơưx njê ntơưv hur si têx tuz cơưv hur si tỉnh ntơưv Hội khỏe Phù Đổng jâus tiv 12 đros cêr xav: “Siaz đuô, sai đuô, truôx đuô trâu cêr cơưv thiaz tưr đas jos”.

Hội khoẻ Phù Đổng shông no kriz trơưk 2 ntu. Ntu tiv I, txix hnuz 10-16/4, đros trâu yax 1.500 tus vận động viên zos phòng Choz kria ntơưr têx huyện, thành phố thiaz têx yar cơưv zos Sở choz kria ntơưr saiz car tưz uô tiar 6 zav tưr: Tuô hnênhr, truz hluô, ntâuk cờ vua, ntir, njuôk jos, ndơưk bóng (txir nênhx 5 tus nênhs cơưv tiểu học, txir nênhx 7 tus cơưv THPT). Hâur ntu tiv I, Ban Tổ chức tưz choz 87 gơưv côngz mênhx trâu têx nênhs tưr, têx paz tưr tâu zênhx.

Hur si jâus têx zav Kriz Hội khỏe Phù Đồng tỉnh jâus tiv 12.

Têx vận động viên tuôx côngv Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Sơn La jâus tiv 12, shông 2024 zos têx nênhs tâu xair ntơưv Hội khỏe Phù Đổng cấp cơ sở muôx 3.000 lênhx, hlôngr njêx muôs trâu yax 387.684 lênhx shuv xênhz phổ thông, ntơưv 59 paz nênhs nhoz phòng choz kria ntơưr têx huyện, thành phố; têx yar cơưv THPT; yar cơưv phổ thông dân tộc nội trú; têx trung tâm choz kria tsik so. Têx nênhs tuôx txuv thiaz tưr cêr txơưx njê 10 zav tưr, tâu 334 gơưv côngz mênhx. Đhâu Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, zuôr xair tâu têx nênhs tưr tâu jông muk tưr Hội khỏe Phù Đổng thax tsav thiaz Hội khỏe Phù Đổng têz qơưk kriz trâu pêz luz hli kaz shông shông 2024.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBPX tỉnh muôz tsâu trâu VĐV.
VĐV tsa tsâu ntơưv jâus Kriz.
VĐV jêk tsâu ntơưv jâus Kriz.
Têx VĐV tưr têx faz zôngv đas jos.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz