Huôv tsar thể thao Sơn La huôv tsar ntâu thiaz jông

Cêr siz tưr thể dục thể thao ntơưv Sơn La têx shông lok no muôx ntâu hlarr yiaz. Tsik zos thể thao hâur tsôngv px xưz mak tsênhv moz siaz huôv tsar thể thao tưr zênhx ntâu kror qơư.

Pox niav tưr ntâuk bóng ntơưv tiểu khu Tà Lọong, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Thể thao zos px siz tưr huôv tsar

Cêr siz tưr thể dục thể thao hâur tsôngv px têx shông đhâu no huôv tsar thôngz cxuô kror qơư, muôx chôngz px cuz siaz, tsik haik lâuk, hluôk, pox niav lok sik txir nênhx, uô hâux lưv đaz tsi. Têx môn thể thao cux zênhv hnuz zênhv cxix đuô, fiv huv yênhx kror qơư, li: Ntâuk bôngr, ndơưk bôngr, ntâuk ntir kaiz, ntâuk kê bôngr, bôngr trôngx… Nhiv no, thôngz tỉnh muôx yax 500 câu lạc bộ thể thao ntơưv cxuô qơư.

Tiểu khu Tà Lọong, thị trấn Nông trường Mộc Châu muôx Cêr siz tưr thể dục thể thao lok six lov jêv. Tix lâus Bàn Văn Giáp, Tiểu khu Trưởng, haik: Thể thao zos iz zav px jok Tà Lọong lok six cuz siaz shâuv, lar haik yax mak têx pox niav txir nênhx txix 14-45 shông. Tiểu khu muôx 16 paz nênhs ntâuk bôngr tơưr (8 paz txir nênhx thiaz 8 paz pox niav) muôx 160 lênhx; thâuv tưs cux muôx trơưr 7 paz txir nênhx ndơưk bôngr, 2 paz pox niav ndơưk bôngr, 4 paz nênhs ntâuk bôngr pa thiaz yax 20 lênhx ntâuk ntir kaiz. Tưz siz chos côngv nhiax txiax kho têx yar tiax jông, muôx 2 luz yar tiax ntâuk bôngr, 1 luz yar tiax puô ntâuz nhov, têx paz nênhs tuôx shâuv puôr lênhx jông siaz tưx côngv nhiax thiaz chuôz zênhx tsôngk yo trâu nhiak.

Têx câu lạc bộ thể thao zênhv hnuz zênhv tsar chôngz, puôr lênhx zos nhiak zênhv nhiak, hội viên siz chos côngv nhiax thiaz tưx cxơưv chuôz zênhx cơưv shâuv, ntâu cơ quan, đơn vị tưz cxưx nhiax uô yar tiax shâuv thể thao, yar tiax ndơưk bôngr, pak đêx luôv, paz hâux lưv siz tưr thể thao cxuô cấp. Thôngz tỉnh nhiv no muôx 563 krorr qơư paz max TDTT. Iz chas têx qơư zos tỉnh cxưx nhiax uô, têx cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, Yar cơưv, xóm, jok, tổ px cux côngv nhiax uô: yar tiax ndơưk bôngr, ntâuk bôngr, ntâuk ntir kaiz, ntâuk kê bôngr, uô tsêr siz tưr TDTT ntơưv cxuô qơư.

Ngành Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax puôz tiz huôv tsar cêr siz tưr thể thao hâur tsôngv px. Shông 2022, tưz tso yar 9 jias tưr TDTT cấp tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh Sơn La jias tiv IX muôx 12 môn, tưr 84 hưv côngz mênhx, muôx 750 lênhx tuôx tưr cxuô môn uô ntêx uô kaz thiaz thâuv đại hội. Trơưk cxênhz shông 2022, px shâuv thể dục thể thao tsik so txênhz yax 28 %; têx ziv txâuk chai  ziv nênhs nhiav thể thao yax 23%.

Ntơưv Thành phố muôx ntâu zav TDTT tưr tâu jông. Pos Lù Thị Đoàn, Thơưx  Phòng Txux chi - Thông tin Thành phố haik: Thành phố nhiv no, muôx 102 câu lạc bộ thể thao, muôx ntâu bộ môn. Shông đhâu, Thành phố tưz tso yar kriz yax 10 jias tưr, ntâu jias siz tưr thể thao cấp xã, côngv trâu Đại hội TDTT tỉnh tâu kruôk coz tiv iz, 39 luz côngz mênhx cuz, 14 luz côngz mênhx nhiax, 9 luz côngz mênhx tôngx.

Thể thao tưr jông sir jos cov tâu tưr cxuô qơư

Txix têx cêr siz tưr thể thao hâur tsôngv px tưz paz max xair tâu ntâu lênhx txơưx thể thao muk tưr cxuô qơư. Trung tâm Choz thiaz tưr TDTT taz tov zus thiaz kria têx hluôk tuz hluôk nxaik tỉnh bax tưr têx bộ môn: Muay, pencak silat, taekwondo, pox niav ndơưk bôngr, ntâuk kê bôngr, bôngr trôngx, boxing, kick boxing, ntir kaiz, đhia, tưr yêz câur. Zơưs Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm haik: Trung tâm choz, kria nzir têx nênhs txơưx. Côngz xưv choz kriaáti njênhk trơưk yênhx thênhv 3 zav, têx hluôk txơưx tỉnh, txix ntơư uô jông kria tưr hâur têz qơưk thiaz ntiax têz.

Thể thao tưr siaz têx shông đhâu, tưz uô tâu ntâu zav. Cias shông 2022, tưz tưr 49 jias hâur thax tsav, thôngz têz qơưk thiaz ntĩa xtêz, tưr tâu 60 luz côngz mênhx cuz, 47 luz côngz mênhx nhiax, 100 luz côngz mênhx tôngx; muôx 50 lênhx txơưx cấp têz qơưk,15 txơưx, 35 lênhx cấp I (hâur ntơư tâu 3 luz côngz mênhx cuz Sea Games 31; 1 luz côngz mênhx cuz, 1 luz côngz mênhx nhiax tưr Pencak Silat coz ntiax; 1 luz côngz mênhx cuz coz châu Á; muôx 5 lênhx tưr U18 pox niav Việt Nam pox niav ndơưk bôngr pox niav U18 Đông Nam Á tâu côngz mênhx nhiax...). Hâur ntơư, têx “Têx hnuz kuz” thể thao tưr siaz tỉnh, lar haik li tus nxaik Puôz Ziz Quàng Thị Thu Nghĩa tưz tưr tâu ntâu côngz mênhx môn Pencak Silat: 4 luz côngz mênhx cuz coz ntiax têz, 2 luz côngz mênhx cuz châu Á; 1 luz côngz mênhx cuz SeaGame 22; đros trâu ntâu luz côngz mênhx cuz ntâu jias tưr têz qơưk.

Zơưs Đỗ Thế Công, Phó giám đốc Sở Txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax, haik: Sở taz tov fuô lês siz luôs jok Đề án huôv tsar TDTT hâur tsôngv px ntu 2021-2030 thiaz Đề án huôv tsar thể thao tưr siaz tỉnh Sơn La ntu 2021-2030. Chia cxiv tsa têx chai trâu TDTT px, cov px muôx cêr lov jêv tsưx hưv đas jos. Iz chas ntơư, pov kaz choz kria têx nênhs txơưx thể thao ntơưv tỉnh, cov thể thao Sơn La uô ntêx hlo hâur têx tỉnh toxx siaz thiaz muôx nênhs txơưx trâu têz qơưka.

Txix cêr siz tưr thể thao cias hâur tsôngv px, tưz pov muôx lok six ntâu lênhx txơưx, choz kria muôx pâuk muôx njik chia tưr thể thao siaz đuô, cxơưz  thể thao Sơn La muôx njêx muôs côngv trâu têx qơư tưr ntiax têz. Tsênhv chênhz yax mak thể thao paz sơưr đơưk por hưv đas jos trơưk Zơưv Côngz Hôx kria: Yênhx lênhx pêx xênhv muôx đas jos zuôr chuôz jos trâu tas nro tsôngv nênhs, txix ntơư cxơưz Việt Nam “Pêx xênhv muôx jos, têz qơưk truôx njês” hla đhâu puô tsar cêr phiv liv.

Tặng Đào
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.