Huôv tsar thể thao Sơn La huôv tsar ntâu thiaz jông

Cêr siz tưr thể dục thể thao ntơưv Sơn La têx shông lok no muôx ntâu hlarr yiaz. Tsik zos thể thao hâur tsôngv px xưz mak tsênhv moz siaz huôv tsar thể thao tưr zênhx ntâu kror qơư.

Pox niav tưr ntâuk bóng ntơưv tiểu khu Tà Lọong, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Thể thao zos px siz tưr huôv tsar

Cêr siz tưr thể dục thể thao hâur tsôngv px têx shông đhâu no huôv tsar thôngz cxuô kror qơư, muôx chôngz px cuz siaz, tsik haik lâuk, hluôk, pox niav lok sik txir nênhx, uô hâux lưv đaz tsi. Têx môn thể thao cux zênhv hnuz zênhv cxix đuô, fiv huv yênhx kror qơư, li: Ntâuk bôngr, ndơưk bôngr, ntâuk ntir kaiz, ntâuk kê bôngr, bôngr trôngx… Nhiv no, thôngz tỉnh muôx yax 500 câu lạc bộ thể thao ntơưv cxuô qơư.

Tiểu khu Tà Lọong, thị trấn Nông trường Mộc Châu muôx Cêr siz tưr thể dục thể thao lok six lov jêv. Tix lâus Bàn Văn Giáp, Tiểu khu Trưởng, haik: Thể thao zos iz zav px jok Tà Lọong lok six cuz siaz shâuv, lar haik yax mak têx pox niav txir nênhx txix 14-45 shông. Tiểu khu muôx 16 paz nênhs ntâuk bôngr tơưr (8 paz txir nênhx thiaz 8 paz pox niav) muôx 160 lênhx; thâuv tưs cux muôx trơưr 7 paz txir nênhx ndơưk bôngr, 2 paz pox niav ndơưk bôngr, 4 paz nênhs ntâuk bôngr pa thiaz yax 20 lênhx ntâuk ntir kaiz. Tưz siz chos côngv nhiax txiax kho têx yar tiax jông, muôx 2 luz yar tiax ntâuk bôngr, 1 luz yar tiax puô ntâuz nhov, têx paz nênhs tuôx shâuv puôr lênhx jông siaz tưx côngv nhiax thiaz chuôz zênhx tsôngk yo trâu nhiak.

Têx câu lạc bộ thể thao zênhv hnuz zênhv tsar chôngz, puôr lênhx zos nhiak zênhv nhiak, hội viên siz chos côngv nhiax thiaz tưx cxơưv chuôz zênhx cơưv shâuv, ntâu cơ quan, đơn vị tưz cxưx nhiax uô yar tiax shâuv thể thao, yar tiax ndơưk bôngr, pak đêx luôv, paz hâux lưv siz tưr thể thao cxuô cấp. Thôngz tỉnh nhiv no muôx 563 krorr qơư paz max TDTT. Iz chas têx qơư zos tỉnh cxưx nhiax uô, têx cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, Yar cơưv, xóm, jok, tổ px cux côngv nhiax uô: yar tiax ndơưk bôngr, ntâuk bôngr, ntâuk ntir kaiz, ntâuk kê bôngr, uô tsêr siz tưr TDTT ntơưv cxuô qơư.

Ngành Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax puôz tiz huôv tsar cêr siz tưr thể thao hâur tsôngv px. Shông 2022, tưz tso yar 9 jias tưr TDTT cấp tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh Sơn La jias tiv IX muôx 12 môn, tưr 84 hưv côngz mênhx, muôx 750 lênhx tuôx tưr cxuô môn uô ntêx uô kaz thiaz thâuv đại hội. Trơưk cxênhz shông 2022, px shâuv thể dục thể thao tsik so txênhz yax 28 %; têx ziv txâuk chai  ziv nênhs nhiav thể thao yax 23%.

Ntơưv Thành phố muôx ntâu zav TDTT tưr tâu jông. Pos Lù Thị Đoàn, Thơưx  Phòng Txux chi - Thông tin Thành phố haik: Thành phố nhiv no, muôx 102 câu lạc bộ thể thao, muôx ntâu bộ môn. Shông đhâu, Thành phố tưz tso yar kriz yax 10 jias tưr, ntâu jias siz tưr thể thao cấp xã, côngv trâu Đại hội TDTT tỉnh tâu kruôk coz tiv iz, 39 luz côngz mênhx cuz, 14 luz côngz mênhx nhiax, 9 luz côngz mênhx tôngx.

Thể thao tưr jông sir jos cov tâu tưr cxuô qơư

Txix têx cêr siz tưr thể thao hâur tsôngv px tưz paz max xair tâu ntâu lênhx txơưx thể thao muk tưr cxuô qơư. Trung tâm Choz thiaz tưr TDTT taz tov zus thiaz kria têx hluôk tuz hluôk nxaik tỉnh bax tưr têx bộ môn: Muay, pencak silat, taekwondo, pox niav ndơưk bôngr, ntâuk kê bôngr, bôngr trôngx, boxing, kick boxing, ntir kaiz, đhia, tưr yêz câur. Zơưs Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm haik: Trung tâm choz, kria nzir têx nênhs txơưx. Côngz xưv choz kriaáti njênhk trơưk yênhx thênhv 3 zav, têx hluôk txơưx tỉnh, txix ntơư uô jông kria tưr hâur têz qơưk thiaz ntiax têz.

Thể thao tưr siaz têx shông đhâu, tưz uô tâu ntâu zav. Cias shông 2022, tưz tưr 49 jias hâur thax tsav, thôngz têz qơưk thiaz ntĩa xtêz, tưr tâu 60 luz côngz mênhx cuz, 47 luz côngz mênhx nhiax, 100 luz côngz mênhx tôngx; muôx 50 lênhx txơưx cấp têz qơưk,15 txơưx, 35 lênhx cấp I (hâur ntơư tâu 3 luz côngz mênhx cuz Sea Games 31; 1 luz côngz mênhx cuz, 1 luz côngz mênhx nhiax tưr Pencak Silat coz ntiax; 1 luz côngz mênhx cuz coz châu Á; muôx 5 lênhx tưr U18 pox niav Việt Nam pox niav ndơưk bôngr pox niav U18 Đông Nam Á tâu côngz mênhx nhiax...). Hâur ntơư, têx “Têx hnuz kuz” thể thao tưr siaz tỉnh, lar haik li tus nxaik Puôz Ziz Quàng Thị Thu Nghĩa tưz tưr tâu ntâu côngz mênhx môn Pencak Silat: 4 luz côngz mênhx cuz coz ntiax têz, 2 luz côngz mênhx cuz châu Á; 1 luz côngz mênhx cuz SeaGame 22; đros trâu ntâu luz côngz mênhx cuz ntâu jias tưr têz qơưk.

Zơưs Đỗ Thế Công, Phó giám đốc Sở Txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax, haik: Sở taz tov fuô lês siz luôs jok Đề án huôv tsar TDTT hâur tsôngv px ntu 2021-2030 thiaz Đề án huôv tsar thể thao tưr siaz tỉnh Sơn La ntu 2021-2030. Chia cxiv tsa têx chai trâu TDTT px, cov px muôx cêr lov jêv tsưx hưv đas jos. Iz chas ntơư, pov kaz choz kria têx nênhs txơưx thể thao ntơưv tỉnh, cov thể thao Sơn La uô ntêx hlo hâur têx tỉnh toxx siaz thiaz muôx nênhs txơưx trâu têz qơưka.

Txix cêr siz tưr thể thao cias hâur tsôngv px, tưz pov muôx lok six ntâu lênhx txơưx, choz kria muôx pâuk muôx njik chia tưr thể thao siaz đuô, cxơưz  thể thao Sơn La muôx njêx muôs côngv trâu têx qơư tưr ntiax têz. Tsênhv chênhz yax mak thể thao paz sơưr đơưk por hưv đas jos trơưk Zơưv Côngz Hôx kria: Yênhx lênhx pêx xênhv muôx đas jos zuôr chuôz jos trâu tas nro tsôngv nênhs, txix ntơư cxơưz Việt Nam “Pêx xênhv muôx jos, têz qơưk truôx njês” hla đhâu puô tsar cêr phiv liv.

Tặng Đào
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.