Sông Mã muôs tas 98.475 tấn txir nox cxuô zav

Huyện Sông Mã nhiv no muôx 10.678 ha ntông nox txir cxuô zav, phênhv ntâu zos mo môngk, lưv tsiz, pôngr lux, lưk pax…Txix hâu shông txos nhiv no, huyện tưz muôs tas 98.475 tấn txir nox cxuô zav, xav sâu tâu yax 1.652 tỷ nhiax.

Pêx xênhv xã Huổi Một cxênhz yuôx têx ntông nox txir.

Hâur ntơư, muôs hâur têz qơưk tâu 65.538 tấn, kra kruôr, tsưx tsês 18.614 tấn thiaz muôs trâu oz chas têz qơưk 4.325 tấn. Huyện tưz cxiv tsa thax tsav chos chia muôs trâu oz chas têz qơưk, moz siaz cxênhz yuôx ntov nti thax tsav txir nox tâu muôz ntơưr txâuk chai VietGAP, GlobalGAP, mã số kria qơư chos trâu têx tsêr luôv, HTX. Cxiv tsa thiaz tsưx truôx cêr siz khov chos, muôs hax huv hur truôx njês; paz cxiv tsa qơư zuôr, tsưx tsês kra kruôr, ntiv xaz chia muôs trâu oz chas têz qơưk.

Biên dịch: Và Lia
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz