Sơn La muôz ntơưr công nhav trâu 30 zav huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk shông 2023

Hnuz 25/11, UBPX tỉnh Sơn La tưz kriz Jias muôz ntơưr công nhav thiaz kruôk têx hax huv zos mair uô tơưv jêx jok hov jông hâur tỉnh shông 2023.

Hội đồng xair tsov huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk cấp tỉnh shông 2023 puz ntơưr công nhav trâu têx tsêr luôv, hợp tác xã, ziv nênhs uô luôv.

Shông 2023, zos shông tiv 6 tỉnh Sơn La kriz jias xair tsov hax huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk hâur tỉnh. Ntơư zos hâux lưv uô tsik tsês 2 shông tâu kriz iz jâus chia xair. Jias xair hax huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk shông 2023, Hội đồng xair tsov tưz nhav tâu 67 zav ntâuz ntơưr ntơưv 42 kror qơư, tsêr luôv, tov kaz cxênhz yuôx muôx 66 ntâuz ntơưr ntơưv 42 đơn vị txâuk chai, li: 61 zav huv tu tâu jông kôngz lông, har jôngr, tsiax đêx thiaz đêx hâuk; 3 zav huv jông tâu uô tơưv; 2 zav huv txơưr.

Trơưk têx tiêu chí ntơưv Bộ Công Thương fuô mênhx thiaz cêr chai kriz jias xair tsov hax huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk cấp tỉnh shông 2023, Hội đồng xair tsov tưz công nhav 30/66 zav huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk zos huv jông hâur tỉnh, hâur ntơư: Huv xuôk têk uô tơưv muôx 1 zav; huv kôngz lông, har jôngr, tsiax đêx thiaz kar nox jông muôx 28 zav; hax huv txơưr 1 zav. Hâur têx huv tâu xair zos huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk zos hov jông ntơưv tỉnh, Hội đồng tưz xair 10 zav huv zos mair uô tơưv jêx jok tâu kruôk cấp tỉnh muk txuv jias xair tsov cấp thax tsav tos kâuv têz shông 2024.

Trơưk Hội đồng xair tsov cxênhz tâu, têx hax huv côngv trâu shông 2023 tưz kria pâuz têx hax huv mair uô tơưv jêx jok zos hov jông hâur thax tsav tỉnh, ntâu zav huv cê zos xuôk têk uô tâu cê zos zôngv jông chuôz zênhx uô tơưv, đhâu ntơư ntiv huv hâur hnaz thiaz lo ntơưr trâu têx hax huv kria pâuz qơư uô tơưv, iz cxia huv zos txux chi jông tâu txuôs tsês.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Têx txux chi jông ntơưv hair nênhs Cho nhiax

  Nuôv zax -
  Hair nênhs Cho nhiax ntơưv Sơn La muôx ntâu zav txux chi, cênhz cưv thiaz jông txơưr hlo tâu pov đhâu têx cêr chai, tsôngk hnar, luk haik thiaz ntơưr sâu… Hâu ntơư, tsưr ziv tơưv lâus sâuv tsôngk hnar ntơưv hair nênhs Cho nhiax nhiv kruôr no tưz tâu Bộ Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav zos zav txux chi têz qơưk, ntơư zos kror cêr jông siaz thiaz chuôz jos trâu hair nênhs tror por hưv, nthuôr huôv têx txux chi jông ntơưv zuk hair nênhs.
 • 'Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Quỳnh Nhai: Shir phaz lus cxuô cêr tưr thể thao

  Thể thao -
  Nhoz hâur têx hâux lưv hâur Tuần txux chi, Thể thao thiaz nuôv zax huyện Quỳnh Nhai shông 2024, txix hnuz 17-19/2, tưz Shir phaz lus tưr ntâu thể thao, muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh saiz uô lov jêv ntưk.
 • 'Grâuv pax Kriz yiaz

  Grâuv pax Kriz yiaz

  Xã hội -
  Hnuz 16/2, ntơưv  hang Vàng, jok Mỏ, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tưz kriz Jâus Grâuv pax Kriz Yiaz. Ntơư zos shông xuz thơưx xã Tân Lang kriz Jâus grâuv pax hâur xã.
 • 'Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok

  Nhiax txiax -
  Jias gruô hu “Nênhs Việt Nam sir zôngv huv Việt Nam” ntơưv tỉnh pêz ntu đhâu tưz tâu fuô lês đêz đar đros trâu hâux lưv thâux huv Việt mul muôs trâu jêx jok, paz trâu pêx xênhv zênhv hnuz zênhv nhiav, xair zuôr huv Việt lok sir zôngv.
 • 'Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Chos txir plâux đros trâu nuôv zax ndis uô si

  Nhiax txiax -
  Nzaz nzơưv thax tsav muôx jông đêx ar huôz chuô jông, huyện Mộc Châu tưz gruô hu tuz kôngz kriz đar têz chos txir plâux. Txos nhiv no, huyện muôx 130 ha txir plâux, phênhv ntâu chos trâu têx xã Đông Sang, Mường Sang, thị trấn Mộc Châu thiaz thị trấn Nông trường Mộc Châu.
 • 'Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Bắc Yên chos 563 ha hơưk

  Nhiax txiax -
  Nhiv no, huyện Bắc Yên muôx zuôr luôs 563 ha hơưk, sâu tâu zuôr luôs 550 tấn/shông; xav fênhx đraz 1 ha hơưk chos hâur har jôngr sâu 40 triệu nhiax nju.
 • 'Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Kriz uô lov jêv ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx shông 2024

  Xor mông - Chính trị -
  Saiz hloz 94 shông Hnuz tsa tâu Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024), saiz hloz Ntux yiaz Jax shông 2024, hnuz 13/2 (zos hnuz xiaz 4 tsiaz têz qơưk), ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc, thành phố Sơn La muôx yax 1.000 lênhx cưk txux, nênhs sênhr chêr zos pêx xênhv nhoz têx xã, phường ntơưv Thành phố tưz côngv trâu cêr Grâuv pax Ntux yiaz ndo txos zơưv Hloz Hôx Jax shông 2024.
 • 'Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Chaix ntux yiaz truôx siaz bo

  Xor mông - Chính trị -
  Chaix ntux yiaz Jax shông tưz lok. Cxuô qơư yiaz khir. Têx pax tơưs jov jơưk, blôngx shôngz blôngx ntôngk hlar mok nhôngk. Chaix ntux yiaz lok, njênhs tiak shông yiaz zuôr muôx ntâu tsar ntâu zav jông, uô tiar ntâu zav trơưk siaz.
 • 'Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

  Xor mông - Chính trị -
  “Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.
 • 'Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.