Sơn La côngv kriz ciaz thax tsav Tây Bắc - Điện Biên shông 2024

Hâur 7 hnuz (txix hnuz 19-25/4), ntơưv Yar tiax xiaz 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, UBPX tỉnh Điện Biên tưz kriz ciaz thax tsav Tây Bắc - Điện Biên shông 2024. Côngv jias kriz ciaz, muôx 300 qar huv ntơưv 140 paz pơưs, tsêr luôv hâur têz qơưk thiaz oz chas têz.

Jias kriz ciaz thax tsav Tây Bắc - Điện Biên shông 2024.

Ntơư zos têx hâux lưv nhoz hâur jias saiz hloz 70 shông hnuz ntâuk zênhx tsav tros Điện Biên Phủ (1954-2024), 115 tsa yênhx tỉnh (1909-2024) thiaz 75 tsa yênhx Đảng bộ tỉnh (1949-2024).

Jias kriz ciaz phaiz uô 4 thax thax tsav zov chênhr, muôx: Thax qơư fuô kria hax huv ntơưv têx sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố, ngành công thương, saz tsêr luôv quân đội; qar huv ntơưv têx tsêr luôv hâur têz qơưk; qar hax huv paz pơưs, tsêr luôv oz chas têz thuôr qar huv fuô kria kak nox. Têx qar huv fuô kria mair, chuôz zênhx cxuô; hax huv nhiax txiax - quốc phòng; chuôz zênhx lês hâux lưv, chuôz zênhx điện tử; hax huv sir zôngv hâur cxuô hnuz; hax huv OCOP; tsôngk hnar, kak nox…

Qar huv OCOP ntơưv tỉnh Sơn La hâur jias kriz ciaz.
 Pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax ndis shuôk, zuôr hax huv ntơưv qar huv tỉnh Sơn La.
 Kruô nuôv zax zuôr hax huv OCOP ntơưv qar huv tỉnh Sơn La.

Côngv jias kriz ciaz, qar huv ntơưv tỉnh Sơn La tưz tuv têx hax huv OCOP, li: Graix caz puôz tưv, hnhur nzưv, jiz mur, cuz thaz blôngx njê, cà phê, yuôx zêx, txir kra kruôr, txir nkhơưz kaz jiz, mor mix, txir chuôz thox, chuôz thox hmaz, kix… gruô hu chôngz lênhx pêx xênhv thiaz kruô nuôv zax tuôx shuôk thiaz zuôr hax huv. Jias kriz ciaz chia fuô kria hax huv ntơưv thax tsav, paz zok nriar qơư muôs hax huv, siz khov txix li têx tỉnh hâur têz qơưk thiaz muôs trâu oz chas têz.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz