Puz yiaz 6 mã số chiv thax tsav chos txir muôs trâu oz chas têz

Txix hâu shông txos nhiv no, tỉnh Sơn La tưz tâu Cục Por hưv kôngz lông, Bộ Kôngz lông thiaz Huôv tsar jêx jok puz yiaz 6 mã số thax tsav chos txir muôs trâu oz chas têz, yôngv hur si mã số thax tsav chos txir muôs trâu oz chas têz hur si tỉnh ndê txos 293 mã.

Tuz kôngz xã Hát Lót, huyện Mai Sơn por hưv vax txir mo môngk.

Iz chas ntơư, tsênhv cxênhz yuôx, thuk tror kaz 82 mã số thax tsav chos txir muôs trâu oz chas têz, xav hur si đar 56 ha, tiv tsik txâuk chai.Nhiv no, hur si tỉnh taz tov txuôs jông 211 mã số thax tsav chos txir muôs trâu oz chas têz, đar 3.085 ha, phênhv ntâu zos têx zav txir ntông, li mo môngk, lưv tsiz, txir tsơưz, txir nkhơưz, mắc ca, xaz lênhx tsar, chuôz thox hmaz. Hâur ntơư: 126 mã số muôs trâu têz qơưk Suôr, 31 mã số muôs trâu têz qơưk Hoa Kỳ, 39 mã số muôs trâu têz qơưk Úc, 9 mã số muôs trâu têz qơưk New zealand, 3 mã số muôs trâu EU thiaz 3 mã số trâu cxuô luz têz qơưk txơưr.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz