Cxiv tsa huv OCOP txir lê Tai Nung

Têx hnuz no, tuz kôngz têx xã Phiêng Khoài, Yên Sơn, Lóng Phiêng, Chiềng On ntơưv huyện Yên Châu cuz siaz đê chiv txir lê. Shông no, txir lê tror txi ndư, muôs tâu gri. Đros trâu têx zav ntông nox txir li txir tsơưz, mo môngk, txir nkhơưz kaz jiz, txir lê tâu ntâu tuz kôngz têx xã tox siaz, đriv têz ntơưv huyện Yên Châu muôz lok chos, tưz muôs tâu ntâu nhiax txiax, tâu cêr luôv pâuz txos thiaz tok nhav.

Thành viên HTX Kiên Cường, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu đê txir lê Tai Nung.

Phiêng Khoài zos xã muôx huôz chuô lax txiak, đêx ar tros, fiv huv huôv tsar chos txir lê. Txix 1.000 tsoz txir lê Tai Nung chos siv yênhx côngz ntơưv jok Cồn Huốt 1, txos nhiv no, pêx xênhv hâur xã tưz huôv tsar chos tâu yax 70 ha.

Zos ziv xuz thơưx ntơưv xã Phiêng Khoài muôz txir lê lok chos, pos Đinh Thị Mây, jok Cồn Huốt 1, thav kria: Shông 2014, tâu muk saiz qơư chos txir lê ntơưv Lào Cai, cur truôx siaz chos 1.000 tsoz txir lê Tai Nung. Txos đraz shông 2018, vax txir lê tâu đê txir thơưx fâuv, tsoz tưs cux txi ndư, txir lox, muôx cuô, đê tâu hur si yax 7 puô, muôs tâu gri 40.000 nhiax/chiaz, sâu tâu zuôr luôs 30 triệu nhiax. Txos nhiv no, nưk ziv nênhs chos cxaz 6 ha, iz shông đê tâu yax 30 tấn txir, muôs tâu 40.000-60.000 nhiax/chiaz trơưk yênhx hov txir, sâu tâu li 600 triệu nhiax.

Pov njôngr muôs tâu nhiax txiax ntâu, cêr pâur muôs jông, txix shông 2021, pos Đinh Thị Mây khov têx ziv hâur thax tsav kriz đar têz chos txir lê thiaz tsa tơưv HTX Kiên Cường. Nhiv no, HTX muôx 8 thành viên, siz khov chos zuôr luôs 70 ha txir lê trơưk lưv ciz VietGAP. Tsov xav shông no, têx txir đê tâu yax 100 tấn txir, xav hur si muôs tâu zuôr luôs 4 tiv nhiax.

Thành viên HTX Kiên Cường, xã Phiêng Khoài đê txir lê Tai Nung.

Hok ntơưv xã Yên Sơn, đrav ntêx, muôx iz cxia ziv muôz txir lê lok chos, taz sik chia nưk hloz nưk xưz, li ntơư txơưv txi txir taz sik txir zâu, gri muôs tsuôk tâu 7.000-10.000 đaiv nhiax/chiaz. Thâuv muôz txir lê chos muk đêz đar, xã tưz fuô kria, zaz zâuv pêx xênhv sir zôngv têx tsưr ziv tu saiz, krưr txir, nhiv no, têx txir lox, jông gâux, muôs tâu gri siaz đuô.

Zơưs Nguyễn Văn Thái, ziv nênhs nhoz jok Kim Sơn 1, xã Yên Sơn muôx 0,5 ha txir lê taz tov đê txir, zơưs Thái thav pâuz: Txix shông 2018, nưk ziv nênhs tưz txuôk chês, txo chês cov nkra tsoz txir huôv jông. Viv lês jông têx tsưr ziv, phax tar caz nox, hiav, yax hlo mak krưr txir, li ntơư txir lê tsik tu plêz tơưr, tsik mas caz tho, đê tâu têx txir nto 6 tấn. Hâu chiv, ntâu tuz luôv zuôr 25.000-40.000 nhiax/chiaz, tsik xav têx nhiax sir tas, chiv txir lê shông no muôs tâu jê 100 triệu nhiax.

Tâu muôz chos trâu têx xã tox siaz, đriv têz ntơưv huyện Yên Châu tsik tâu ntêr, chos tsik tâu ntâu, tiav sik têx shông tsik ntêr lok no txir lê taz tov haik tsênhz qơư sơưr, kriz nzir cêr huôv tsar nhiax txiax trâu pêx xênhv. Nhiv no, hur si huyện muôx yax 130 ha txir lê, hâur ntơư, jê 100 ha tưz tâu đê txir, nju siz bâus 10 tấn txir/ha, muôs tâu nhiax truôx njês trâu ntâu ziv nênhs. Viv kaz, têx txir Yên Châu zôngx ziv muôs, tâu nênhs sir zôngv hâur zuk tỉnh thiaz luôs tỉnh nhiav zuôr.

 Lê Yên Châu jông gâux viv tâu krưr lôngx txir.

Tuôr xav ntông chos huv cêr txơưv pênhv, huyện Yên Châu taz tov tsa thax tsav chos txir, zôngv chuôz zênhx jông, paz nôngz, zok nriar qơư muôs. Txiax njis nhiax txiax xuz thơưx uô tâu, têx txir lê Tai Nung taz tov tâu huyện cxiv kho thiaz khov côngk nhav tâu chai OCOP, paz cxuz cêr pluôs, yôngv siaz cêr nox nhoz trâu pêx xênhv.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz