Chia zav txir mo môngk nto mông, chôngz nênhs pâuz txos đuô

Haik txos traz têz "Txir tsơưz kaz jiz, mo môngk tsư ha" Yên Châu, zuôr tsuv tâu haik txos zav txir tưz muôx côngz nto mông: Txir mo môngk khênhx. Nhiv no, thôngz huyện muôx yax 600 ha txir mo môngk khênhx, fênhx đraz iz shông đê tâu zuôr luôs 4.000 tấn txir. Ntơư, zos zav mo môngk muôx txơưv, pêx xênhv Yên Châu iz txưv chos taau ntâu tiav nênhx lok.

Yên Châu zos thax tsav txir mo môngk ntâu yax ntơưv tỉnh yax 3.280 ha, iz shông đê tâu 15.000 tấn txir. Zos traz têz huôz chuô sor, kruôr, nxaz, ar liaz, fiv huv chos txir mo môngk, Viv li, txir mo môngk ntơưv no kaz jiz, tsư ha, tâu chôngz lênhx nhiav nox.

Txix shông 2012, txir mo môngk khênhx tâu chưngr nhav kria mênhx qơư chos por hưv bê lax luôv, huyện Yên Châu tưz xair, njuook tsov thax tsav chos txir mo môngk khênhx ntơưv 3 xã: Chiềng Pằn, Viêng Lán, Sặp Vạt. Ntơư, zos têx xã muôx đêx ar fiv huv huôv tsar txir mo môngk.

Tuz kôngz siz chos cơưv tsưr ziv chos txir mo môngk khênhx.

Uô jông tu, cux li huôv tsar nzir zav txir mo môngk khênhx, têx shông đhâu, huyện Yên Châu tưz chox car têx cơ quan chuyên môn siz chos kriz têx lớp kria nzir tsưr ziv trâu tuz kôngz cov pâuz chos, tu txir mo môngk khênhx; đros Viện Nghiên njuôk tsov têx jâuz, txir Hà Nội paz tsa têx qơư txuôv nôngz zav txir mo môngk muôx txơưv; huôv tsar txir mo môngk jông kaz; kria nzir tsưr ziv trâu tuz kôngz cxuô xã chos, tu txir trơưk chai VietGAP, hữu cơ.

Têx qơư muôs txir mo môngk khênhx tâus ntus cêr yêz lox 6. 

Iz chas ntơư, huyện tưz gruô hu têx ziv pêx xênhv, HTX siz khov chia nriar tuz luôv chos luk zuôr têx txir mo môngk. Tsik tas li, cux paz têx HTX cov muôx hnaz, bê ntơưr kria mênhx qơư chos, uô qơư tok pêx xênhv chox têx txir tuôx muôs uô cê, piar kria zav hax huv jông gri txir mo môngk khênhx.

Pêx xênhv xã Sặp Vạt đê txir mo môngk khênhx.

Txix tâu Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học thiaz Công nghệ) muôz ntơưr chưngr nhav kria qơư chos txir mo môngk khênhx Yên Châu tror tâu Bộ Kôngz lông thiaz huôv tsar jêx jok txuôv zav nôngz txir kaz, lox chia tsưx hưv cov tsik pôngz zav nôngz txir mo môngk iz txưv muôx ntơưv kâuv têz qơưk Việt Nam muôx bê hâur têx ntơưr por hưv hâur Tổ chức Kar hno thiaz Kôngz lông ntơưv Liên hợp quốc (FAO) zuôr tsuv tâu tsưx hưv, huôv tsar.

Mo môngk Đài Loan ntơưv Yên Châu tâu ntiv xaz muôs trâu Trung Quốc.

Đros đraiv tsưx hưv zav txir mo môngk khênhx iz txưv muôx, nhiv no, huyện Yên Châu huôv tsar nzir ntâu zav txir mo môngk yiaz, txi ndư, muôs tâu gri, li mo môngk lox tơưr njuôz, mo môngk Đài Loan, mo môngk Thaiz, mo môngk Úc… Fênhx đraz iz shông, huyện muôs tâu yax 13.000 tấn trâu hâur têz qơưk thiaz muôs tâu yax 3.200 tấn muk têx têz qơưk: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Qar thaz nzưr muôs mo môngk thiaz têx txir nox ntơưv Hnuz grâuv pax mo môngk shông 2024.

Nthuôr muôs txir mo môngk, shông no, huyện Yên Châu tror tso yar hnuz nthuôr txux chi siz tưr đê txir mo môngk, tưz muôx yênhx cxênhz lưv pêx xênhv thiaz kruô hâur tỉnh thiaz oz chas tuôx côngv. Têx hâux lưv hâur hnuz nthuôr txux chi muôx ntâu njiaz luk jông.

Chôngz pêx xênhv thiaz kruô côngv hnuz nthuôr txux chi mo môngk Yên Châu shông 2024.

Hnuz nthuôr txux chi tưr đê txir mo môngk Yên Châu jias tiv 5, shông 2024 cux zos iz jias kria bê lax luôv txir mo môngk trâu chôngz kruô hâur têz qơưk pâuz, paz trâu têx nênhs chos txir mo môngk tâu siz chos cơưv shâuv tsưr ziv tu têx txir mo môngk yênhx hax huv muôs jông gri. Tsik tas li, siz chos huôv tsar kôngz lông thiaz nuôv zax yiaz, chôngz kruô nuôv zax nhiav tuôx nuôv zax trâu huyện Yên Châu.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz