Shir phaz lus Hnuz grâuv pax đêx txir nkhơưz trâu lax trôngz

Nhoz trâu têx luôs hâux lưv fuô kria, cxơưz cêr luôv thiaz fuô quyết định ntơưv Bộ Văn hóa, Thể thao thiaz Nuôv zax công nhav Thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu, Hnuz grâuv pax đêx txir nkhơưz Mộc Châu, tâu kriz trâu vok har txir nkhơưz Nà Ka, jol Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu, zos iz hâur têx thax tsav jông yax, muôx chôngz kruô đêz jêx tuôx ndis shuôk.

Vok har txir nkhơưz Nà Ka, qơư kriz Hnuz grâuv pax đêx txir nkhơưz Mộc Châu.

Mộc Châu zos thax tsav muôx têz chos txir nkhơưz ntâu yax hlo hâur têz qơưk, xav hur si zuôr luôs 3.500 ha; hâur ntơư, muôx 3.000 ha tưz tâu sâu txir. Têx hax huv txir nkhơưz Mộc Châu tâu chos thiaz tu trơưk tsưr ziv VietGAP, tu trơưk faz hữu, têx txir hur, tsik hiav txos cêr nyiaz hur. Têx txir nkhơưz Mộc Châu zênhv hnuz zênhv muôx chôngz kruô hâur têz qơưk thiaz oz chas têz qơưk pâuz txos ntâu đuô.

Hnuz grâuv pax đêx txir khơưz Mộc Châu shông 2024.

Hnuz grâuv pax đêx txir khơưz huyện Mộc Châu tâu kriz hâur yênhx shông. Txos nhiv no, tưz tâu kriz 7 jâus, hnuz grâuv pax tưz yênhx cxênhx xưv txux chi – nuôv zax, zos “côngz bê” nuôv zax kôngz lông, txir nox tsuôk zos muôx nhoz trâu huyện Mộc Châu. Đhâu hnuz grâuv pax, côngz bê txir nkhơưz Mộc Châu zênhv hnuz zênhv chok nxias kror qơư sơưr; têx pêx xênhv chos cux muôx cêr njênhs, muôx hâux lưv uô txix li muôx nzir qơư nuôv zax yiaz, jông trâu thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu – Qơư nuôv zax tox trôngz hâur pêk jông uô ntêx hlo ntiax têz.

Hnuz grâuv pax đêx txir khơưz huyện Mộc Châu jâus tiv 8, shông 2024 đros trâu njiaz lul “Tu txir nox hur đros trâu por hưv cêr nyiaz hur”; đros ntơư zos hâux lưv lês chia tsưx thiaz huôv tsar têx txux chi pêx xênhv cxuô hair nênhs Mộc Châu. Tas cik sơưr nzor, chôngz pêx xênhv thiaz kruô tưz mul trâu vok har txir nkhơưz Nà Ka nhoz trâu jol Pa Khen 1, thị trấn Nông trường Mộc Châu côngv trâu hnuz grâuv pax. Ntơư zos vok har txir nkhơưz tâu saiz zos jông gâux yax tos kâuv têz, muôx tox trôngz thair jông gâux, đros trâu yax 1.000 ha.

Đhâu ntu kriz uô lov jêv sênhr chêr jông đros trâu têx txux chi pêx xênhv cxuô hair nênhs nhoz trâu lax trôngz, têx đại biểu, kruô nuôv zax tưz côngv trâu hnuz grâuv pax. Muôx 8 paz tưr nhoz têx xã, thị trấn côngv trâu cxuô phênhv tưr. Phênhv tưr tâu sơưr đơưk tok yax mal zos đê txir đros trâu têk đê, tsik puz zox ntông, lor chês, txir tsik njôngs thiaz uô têx zav hiav txos txir nkhơưz … Txix li tâu pêx xênhv thiaz têx kruô kư buôx tês nxias cxơưz jos, hâur 3 phút, 4 lênhx zos paz tưr nhoz thị trấn Nông trường Mộc Châu tưz đê tâu ntâu yax đros trâu 40,5 chiaz txir nkhơưz…

Phênhv tưr đê txir ntơưv hnuz grâuv pax
   Phênhv tưr đê txir ntơưv hnuz grâuv pax
   Phênhv tưr đê txir, phênhv tâu sơưr đơưk yax hlo hnuz grâuv pax.
Ban tổ chức lux têx txir nkhơưz cxuô paz tưr đê tâu.

Cux shir phaz lus, ntơư mal zos phênhv tưr nox têx txir nkhơưz zos paz nênhs tưr đê tâu, yênhx paz tưr zuôr tâu xair tsov 1 lênhx hlôngr njêx muôs mul tưr nox txir nkhơưz, nox đu lus trơưk tsưr ziv li: Nox txir, tsik chia yuôr ntâu graix lo nôngz. Phênhv tênhv trôngx txir, jông gâux zos luz txir nkhơưz liaz đros trâu iz cxia kôngz, txir nox txơưr muôx nhoz trâu Mộc Châu, đhâu têx nênhs txơưx tênhv trơưk đaiv đuôz cok lol sik thax tsav qơư nuôv zax nto mông nhoz lax trôngz Mộc Châu...

Phênhv tưr nox txir nkhơưz. 
Phênhv tưr tênhv trôngx txir.

Ntơưv hnuz grâuv pax, Ban tổ chức tưz kruôk 9 zis tuz kôngz, HTX txơưx chos tu txir nkhơưz, têx nênhs tu tâu txir nkhơưz Mộc Châu nto mông. Zos HTX tâu nhav côngz bê HTX txơưx chos, tu txir nkhơưz shông 2024, zơưs Nguyễn Xuân Văn, Giám đốc HTX Txir nox hur Mộc Châu, thav: Hnuz grâuv pax zos cêr shir phaz thiaz muôx liv, jông siaz trâu nênhs chos txir nkhơưz, chok nxias txir nkhơưz Mộc Châu kror qơư sơưr thiaz muôs tâu gri. Đhâu hnuz grâuv pax, pêz vav tiak zuôr kria txos trâu têx nênhs hâur têz qơưk thiaz oz chas têz qơưk pâuz, nhiav zuôr txir nkhơưz ntơưv Mộc Châu nox, tiv zos kaz jiz, gis, tsư ha thiaz zos txir nox tu tâu hur si, muôx liv trâu tiz nênhs đas jos.

Thơưx car huyện Mộc Châu muôz ntơưr chưngr nhav trâu têx zis nênhs, HTX txơưx txir nkhơưz.

Tuôx côngv trâu jâus kriz cêr grâuv pax, tis lâus Bùi Thanh Hùng, kruô nuôv nhoz Thành phố Hồ Chí Minh, thav kria: Txos Mộc Châu cur pov thax tsav no huôz chuô lax nzias, nyiaz hur, muôx ntâu kror jông. Zos thơưx jâus cur tuôx côngv trâu hnuz grâuv pax đê txir, pov njôngr têx tsoz txir nkhơưz lâuk, txi njư tror đrơưr đrik, tâu nox têx txir cias hâur vax lol six kaz; cur tưz zuôr lol six ntâu txir nkhơưz gra mul trâu tsêr nênhs, puz têx fôngx zưs.

Hnuz grâuv pax cux kriz ntâu zav txux chi hair nênhs tsơưs, li truz hluô, mul tơư nênhk, jax puôs kê…, chia trâu sơưr đơưk tuôx saiz, tsês trâu têx đại biểu thiaz kruô nuôv zax ndo njôngr trâu đruôz siaz tsik plox.

Phênhv tưr truz hluô ntơưv hnuz grâuv pax.

Zơưs Lê Trọng Bình, Chủ tịch UBPX huyện Mộc Châu, shir phaz: Têx hax huv txir nkhơưz Mộc Châu zos têx txir nox hur. Thax tsav chos txir nkhơưz Mộc Châu nhoz trâu thax tsav njuôk xav chos, tu tâu hur hâur hur si tỉnh Sơn La. Pêz zuôr tror kria trâu pêx xênhv uô jông tu cov hur txâuk chai. Moz siaz fuô kria txos trâu têx nênhs zuôr nox nhoz hâur têz qơưk thiaz ntiax têz pâuz txos.

Thơưx car huyện Mộc Châu puz pax trâu đơn vị paz nhiax.

Hnuz grâuv pax đê txir nkhơưz huyện Mộc Châu tâu kriz hâur 2 hnuz 17 thiaz 18/5 zuôr zos jâus chia trâu têx kruô nuôv zax tâu saiz, ndo njôngr tsik plox. Đros ntơư côngv đros lês têx tsưr ziv por hưv cêr nyiaz hur hâur jêx jol chia Mộc Châu lar tsiv nhos trâu côngz bê “Qơư nuôv zax tox trôngz hâur pêk jông yax hâur ntiax têz”.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz