Mường La kriz jias tưr uô kak nox cxuô hair nênhs thiaz tưr hnar trik yo muôz hax huv kôngz, txir nox uô tơưv

Saz hloz 75 shông Hnuz tsa yênhx Đảng bộ huyện (15/6/1949 - 15/6/2024), 45 shông yêv đrôngs huyện lok trâu thị trấn Ít Ong (1979 - 2024), hnuz 14/6, Hội LHPN huyện Mường La kriz jias tưr uô kak nox cxuô hair nênhs thiaz tưr hnar trik yo muôz hax huv kôngz, txir nox uô tơưv chia fuô kria txos têx hax huv hâur thax tsav.

Pox niav xã Ngọc Chiến bax tsuv mor ntơưv Jias tưr uô kak nox.

Côngv jias tưr muôx 16 paz nhoz ntơưv 16 xã, thị trấn. Iz paz tưr muôx oz phênhv tưr: Tưr uô kak nox hair nênhs, txix li têx hax huv muôx txơưv hâur thax tsav chia uô cov tâu tsuv mor jông thiaz por hưv tâu kak nox hur, muôx ntâu zav zav kak nox kaz txơưr hlo zos pêx xênhv cxuô hair nênhs hâur thax tsav huyện Mường La ntias tus. 

Ban Giám khảo tso điểm trâu têx paz tưr.

Têx paz tưr fuô kria tsưr ziv uô mor thiaz txiax njis txơưr hlo ntơưv cxuô zav kak nox chia Ban giám khảo cxênhz, tso điểm.

Tsuv mor ntơưv paz tưr xã Pi Toong.

Hâur phênhv tưr hnar trik yo muôz hax huv kôngz, txir nox uô tơưv chia fuô kria têx hax huv kôngz hâur thax tsav, têx paz tưr tưz uô jông bax têx jâuz, txir chia uô tơưv thiaz zos pêx xênhv cxuô hair nênhs hâur huyện Mường La têx kôngz, txir nox iz txưv sưv sir zôngv.

Suôx câuv jias tưr, Ban Tổ chức tưz muôz huv puz hov iz trâu paz tưr xã Chiềng Ân; muôz 2 giải oz, 3 giải pêz thiaz 10 giải cxơưz jos trâu têx paz tưr tâu giải ntơưv 2 phênhv tưr. 

Phênhv tưr hnar trik yo muôz hax huv kôngz, txir nox uô tơưv ntơưv xã Chiềng Ân.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz