Đêx lox nyiaz njuôz xiaz Quỳnh Nhai

Txos chaix chuôs li zos kror qơư tênhv hâur yax câuv shông đhâu lol, shông lâuk tas shông yiaz tuôx, pak đêx Quỳnh Nhai puôr lênhx muôx đêx lox nyiaz njuôz xiaz lok six jông gâux, tưz muôx ntâu kruô đêz jê pâuz txos, tuôx shuôk thiaz nuôv zax.

Quỳnh Nhai luz chaix ntux no tưz pov tsênhz đuô tox trôngz hâur pês siaz, muôx ntâu tus đêx lox zâu, yênhx har ntông nox txir taz tov hlar blôngx mok nhôngk. Uô ntêx hlo thâuv txos Quỳnh Nhai, kruô nuôv zax zuôr tâu hlơưr shaz ndo txiax njis tus hluôs gâux Poz Ziz txơưx njê ntơưv Tsêr txi Gâux njuôz Han, hlơưr shaz Tsêr txi Linh Sơn Thủy Từ. Kror qơư no muôx mnov Phật Bà Quan Âm siaz 32 thiar. Tâu cxiv tsa tiar trâu kaz shông 2020, nhoz sâuv hâu trôngz muôx txiax njis chia por hưv trâu pêx xênhv nhoz oz saz ntus đêx nox nhoz njias to thiaz cxơưz Quỳnh Nhai huôv tsar nuôv zax.

Kruô nuôv zax tuôx ndis shuôk pak đêx Tsêr mair tênhz điện Sơn La ntơưv Quỳnh Nhai.

Muk trơưk txox cêr lox số 279 txix đrôngs huyện ntêr 5 caik, kruô nuôv zax zuôr pov tâu tus qox Pá Uôn, lox siaz yax Việt Nam, ntêr yax 1,4 caik njia chuôs li 1 đaiv ntâuz buôs txuôk cias oz saz ntus đêx Đà, têx thax tsav muôx pêx xênhv nhoz thiaz muk lok uô lax luôv. Tus tơư qox Pá Uôn lok six muôx chôngz pêx xênhv đrông ntưk viv muôx têx hợp tác xã tsiax đêx, zus yênhx puô luz guôx njêk hâur yênhx shông, paz pêx xênhv muôx hâux lưv uô truôx njês. Oz saz tus qox zos têx tsêr kruô, tsêr so taz tov zênhv hnuz zênhv muôx ntâu jux juk, paz cxơưz trâu thax tsav pak đêx Quỳnh Nhai huôv tsar. Txix ntơư, kruô nuôv zax zuôr tâu chaix gox muk shuôk kuz đrôngs huyện Quỳnh Nhai.

Thâuv tâus cêr, kruô nuôv zax zuôr tâu muk shuôk yar gox Uy Phong chia tâu ntâuk bóng hâur đêx, nur njêk hâur pak đêx, tâu nox njêk đêx Đà, gruôv gox…  Lok sik muk shuôk trôngz Trái Tim, trôngz Đà Giang chia ndis shuôk uô si, cxaik zênhx zav cơư đuôz, ntơư cux zos qơư tâu ntâu ziv nênhs, muôx chôngz tus kruô xair mul ndis shuôk uô si hâur têx hnuz so.

Ndis shuôk pak đêx Quỳnh Nhai hâur chaix ntux yiaz, kruô nuôv zax zuôr tâu pov thax tsav no tox trôngz hâur pês siaz lok six jông jav. Nuôv zax pak đêx tưz yênhx iz zav huv yiaz muôx 8 kror qơư nuôv zax jông txâuk chai tok kruô tuôx nuôv zax, cxiv tsa Quỳnh Nhai zênhv hnuz zênhv hlôngr yiaz thiaz huôv tsar. Iz chas ntơư, Quỳnh Nhai tsênhv zos qơư tâu xair tuôx shuôk thâuv luz shông lâuk tas shông yiaz tuôx đros trâu têx cêr grâuv pax cênhz cưv jông. Lar haik grâuv pax jơưr plâuz hâu ntơưv hair nênhs Poz Ziz đơưz tâu kriz trâu hnuz 30 luz 12 hli ntux, lok sik grâuv pax tưr gruôv gox cênhz cưv hâu shông lov jêv ntưk paz txuôs jông pêx xênhv cxuô hair nênhs hâur thax tsav têx txux chi.

Huyện Quỳnh Nhai tror chơư têx tsêr luôv tuôx muôz nhiax uô nox hâur thax tsav chia lês tiar thiaz hlôngr yiaz têx huv nuôv zax jông, đros ntơư huôv tsar nzir têx tsưr ziv huôv tsar nuôv zax txâuk nyai thiaz chaix fuôx zux sâuv blaiv đêx, ndê ndis shuôk trôngz, ndê shuôk kror tsuô…cxiv tsa huv txux chi jông, huv nuôv zax jêx jok đros têx huv OCOP txơưr hlo chia Quỳnh Nhai yênhx thax tsav nuôv zax hâur tỉnh, ntu 2021-2030.

Chaix ntux yiaz tưz lok thôngz cxuô luz jêx jok, pak đêx Quỳnh Nhai taz tov jông gâux, zos jias tsuv tâu têx kruô đêz jê nhiav tox trôngz hâur pês siaz tuôx ndis shuôk. Quỳnh Nhai cux zos kror qơư tâu kruô tuôx uô si, tsik zos tâu pov đêx ar huôz chuô thax tsav no kror jông gâux xưz, mak tsênhv zos qơư zok nriar zuk kror qơư jông gâux uô trâu tiz nênhs nhiav./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz