Tưr uô luôv đêx têx paz mê nhuôv tỉnh Sơn La 2024

Hnuz 7/6, Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax côngv đros Sở Lao động Thương binh thiaz Xã hội, Sở Choz kria ntơưr kriz tưr uô luôv đêx mê nhuôv zâuk nhiak muôx nhiak hnuz nhôngs zus tỉnh Sơn La shông 2024.

Têx vận động viên tưr uô luôv đêx ntêr 25 thiar nhuôv tuz muôx 12-13 shông 

Tuôx tưr muôx 107 tus nhoz ntơưv têx huyện, thành phố: Yên Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Phù Yên thiaz thành phố Sơn La. Têx vận động viên tưr uô luôv đêz, muôx: 25 thiar pox niav 11 shông; 25 thiar txir nênhx 11 shông; 25 thiar pox niav 12-13 shông; 25 thiar txir nênhx 12-13 shông; 50 thiar pox niav 14-15 shông; 50 thiar txir nênhx 14-15 shông; 50 thiar pox niav 16-17 shông; 100 thiar txir nênhx 16-17 shông; 100 thiar pox niav 18 shông tror sâuv; 100 thiar txir nênhx 18 shông tror sâuv; uô luôv siz cxaz jos pox niav 4 x 25 thiar paz muôx 11-13 shông; cxaz jos uô txir nênhx 4 x 25 thiar 11-13 shông; cxaz jos pox niav 4 x 25 thiar 14-18 shông tror sâuv; cxaz jos txir nênhx 4 x 25 thiar 14-18 shông tror sâuv.

Têx vận động viên tưr uô luôv đêx 100 thiar txir nênhx 18 shông tror sâuv.  

Tưr uô luôv đêx tâu kriz hâur yênhx shông chia sir jos siz tưr cơưv, shâuv, tưr faz uô luôv đêx, cov muôx nzir đas jos, phax tar pôngz đêx trâu tuz cơưv. Saiz hloz qơư sơưr, phênhv shuôv ntơưv têx cấp, têx ngành thiaz hur si xã hội hâur côngz xưv phax, tar nhuôv zâuk pôngz đêx. Suôx câuv tưr, Ban tổ chức tưz choz 14 gơưv côngz mênhx cuz, nhiax, tôngx trâu têx VĐV tưr tâu zênhx ntơưv têx njiaz luk.

Ban tổ chức muôz côngz mênhx trâu têx vận động viên tưr zênhx uô luôv đêx  25 thiar txir nênhx niax shông muôx 14-15.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz