Thành phố Sơn La tâu côngz bê “zos thành phố cơưv shâuv hâur ntiax têz"

Hnuz 14/2, Vụ Ngoại giao txux chi & UNESCO - Bộ Ngoại giao, UNESCO tưz kriz fuô kria thành phố Sơn La tâu côngz bê "zos têx thành phố cơưv shâuv hâur ntiax têz".

Côngv trâu jias fuô kria, muôx đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy; thơưx car Sở Choz kria ntơưr. Jias cơưv tâu kriz yưv tivi txos têx thành phố tâu côngz.

Têx đại biểu côngv jias fuô kria côngz bê ntơưv Thành phố Sơn La

Thành phố cơưv shâuv hur si ntiax têz zos jias tưr tâu Tổ chức Choz kria, Khoa học thiaz txux chi Liên Hiệp Quốc (UNESCO) kruôk. Jias cơưv hâur ntiax têz lok sâuv thành phố cơưv shâuv tâu kriz 2 shông iz jâus txix shông 2013-2021 thiaz 3 shông iz jâus txix shông 2021. Têx thành phố cơưv shâuv ntiax têz UNESCO zos têx thành phố lês yênhx côngz hâux lưv cơưv shâuv tsik tsês hâur cxuô kror qơư chia siz chos kria têx tsưr ziv jông. Côngz bê Thành phố cơưv shâuv ntơưv UNESCO tâu muôz chia gruô hu cơưv shâuv tsik tsês thiaz kruôk têx nênhs lês tâu hâux lưv jông lol sâuv cxiv tsa thành phố cơưv shâuv. Côngz bê tâu muôz trâu têx thành phố tsênhv taz tov fuô lês têx hâux lưv thành phố cơưv shâuv thiaz lês tâu ntâu zav hâux lưv jông…

Txos nhiv no, thành phố Sơn La tưz uô tâu 22 tiêu chí; 15 tiêu chí tsik tâu tiar thiaz 9 tiêu chí cưk txux tsik tâu cxênhz hâur hur si 46 tiêu chí trơưk Bộ tiêu chí thành phố cơưv shâuv ntơưv UNESCO. Trơưk ntơư, txos nhiv no, thành phố Sơn La muôx têx qơư choz kria ntơưr tâu muôz nhiax uô cxix cxuô hâur hur si 12/12 xã, phường, đros trâu 51 yar cơưv, yax 33.500 shuv xênhz. Tưz moz siaz lês jông hâux lưv choz kria ntơưr trâu mê nhuôv zâuk, tiểu học thiaz THCS trâu hur si 100% têx mê nhuôv nhoz shông cơưv. Kria hâur pâuk ntơưr ntu 1 trâu 99% têx nênhs nhoz shông txix 35-60; ntu 2 trâu 100% têx nênhs muôx txix 15-34. 100% têx yar cơưv choz kria ntơưr hlôngr hâux lưv saiz car, choz kria ntơưr thiaz cơưv shâuv, sir zôngv công nghệ thông chia cov lês tâu jông hâux lưv. Huôv tsar hâux lưv choz kria ntơưr oz chas têz qơưk. Cxiv tsa qơư cxênhz yuôx ntơưv Hội đồng Anh (British Council Vietnam English) chia chuôz jos huôv tsar hâux lưv siz khov lês hâux lưv. Ntơư zos qơư cxênhz yuôx ntiax têz tiv iz hâur thax tsav tox siaz Tây Bắc. Tsưx truôx, nthuôr huôv têx txux chi jông, tsưx truôx 6 zav txux chi sênhr chêr Poz Ziz thâuv ntêx, tsưx truôx luk haik, ntơưr sâu ntơưv pêx xênhv hair nênhs tsơưs, cxiv kho thiaz tsưx truôx têx cêr grâuv pax, tsôngk hnar cênhz cưv đros trâu huôv tsar têx hợp tác xã xơưk tsôngk hnar (Grâuv pax uô nênhz saiz jêx jol, tsêr txiz Huôz Taik Lê Thái Tông).

Nhiv no, Việt Nam muôx thành phố Vinh (Nghệ An), thành phố Sa Đéc, Cao Lãnh (Đồng Tháp) thiaz thành phố Sơn La, thành phố Hồ Chí Minh tâu côngz bê "têx thành phố cơưv shâuv ntiax têz". Ntơư zos kror chuôz jos chia tỉnh Sơn La moz siaz lês têx tsưr ziv tsưx truôx têx tiêu chí tov kaz tâu kruôk.

Đồng chí Bí thư Thành ủy muôx luk cias tov kaz jias kria pâuz: Sơn La yênhx thành viên cơưv shâuv ntiax têz yiaz tsuôk zos thơưx luz luôs hâux lưv. Ntu zuôr txos, Thành phố zuôr muôx cêr tuôr xav mênhx pêv chia lês têx tiêu chí; kror cêr tuôr xav jông yax zos lês jông hâux lưv cơưv shâuv, hâux lưv choz kria ntơưr, chia cov pêx xênhv, têx tổ chức tâu cơưv shâuv tsik tsês. Ntơư tưz tsik zos tiêu chí ntơưv UNESCO xưz, tsênhv zos hâux lưv tâu hur si Đảng, Têz qơưk thiaz pêx xênhv xar tâu. 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz