Thành phố muôx 729 tổ hlôngr pâur số

Nhiv no, thax tsav thành phố Sơn La muôx 82,9% lênhx nênhs zôngv Smartphone, 85,26% lênhx nênhs muôx txix 14 shôngr tror sâur muôx tài khoản xa nhiax, tsês nhiax ntơưv tsêr nhiax.

Cộng tác viên Vietell Sơn La kria pêx xênhv xã Chiềng Đen, Thành phố sir zôngv Vietell Money.

Thành phố tưz tsa tơưv 729 tổ hlôngr pâur số hâur thax tsav, đros trâu yax 4.200 lênhx nênhs côngv fuô kria, paz pêx xênhv zôngv công nghệ số, sir zôngv công nghệ số paz max trâu luz nênhx. Têx tổ hlôngr pâur số ntơưv thax tsav tưz paz zuôr luôs 36.700 lênhx nênhs sir zôngv Viettel Money, VNPT Money; yênhx cxênhz lênhx nênhs sir zôngv VNeID thiaz kria zôngv qơư fuô xor mông chính thức ntơưv tsêr luôv, kria sir zôngv Zalo, cxơưz paz lês sai hâux lưv hlôngr pâur số ntơưv thax tsav.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz