Sốp Cộp huôv tsar cêr muk lok trâu jêx jok

Têx shông đhâu, huyện Sốp Cộp tưz têx muôz nhiax cxiv puôz têx txox cêr muk lok jêx jok, cxơưz pêx xênhv zôngx ziv muk lok, pâur muôs hax huv.

Đrav ntêx, txox cêr muk lok hâur jok Nậm Lạnh - Hua Lạnh, xã Nậm Lạnh ntêr yax 14 caik zos txox cêr ar, muk lok txov nhêv, lar haik têx hnuz lok nas muk ntơưv jok txos trâu đrôngs xã tas zuôr luôs 2 six hơưv. Thâuv muôx cêr chai kriz cêr muk lok hâur ntâu luz jok, chi bộ, ban saiz car têx jok thiaz cxuô tổ chức đoàn thể tưz gruô hu pêx xênhv jav yax 1.000 thiar xưv phaz ar nhoz, chos kôngz lông, yax 500 hnuz jos chia lênhv cêr bê tông. Txos nhiv no, 80% txox cêr muk lok hâur jok Nậm Lạnh - Hua Lạnh tưz tâu lês tiar.

Cán bộ, chiến sĩ tuz lênhv đriv têz tỉnh lênhv cêr bê tông hâur jok Nà Búa - jok Liềng, xã Mường Lèo.

Txox cêr muk lok hâur jok Huổi Pá - Nà Ản, xã Mường Lạn, ntêr zuôr luôs 9 caik, piz uô kaz shông 2023, txos nhiv no tưz lês tiar. Zơưs Lâux Xênhv Shôngx, Bí thư Chi bộ, Hâu jok Huổi Pá, haik kria: Têx đảng viên tưz uô ntêx lông jav ar, gruô hu pêx xênhv siz chos lês thiaz paz đơn vị uô tiar txox cêr. Nhiv no, muôx cêr muk lok, yêz lox txos ntuô tsêr chia nus zuôr kôngz, txir nox, mê nhuôv muk cơưv ntơưr zôngx ziv đuô.

Ntơư tsuôk zos 2 hâur yênhx puô txox cêr muk lok hâur thax tsav huyện đriv têz Sốp Cộp hâur ntâu shông đhâu. Zơưs Lò Văn Thành, Thơưx phòng Nhiax txiax vax tsêr cêr muk lok huyện Sốp Cộp, thav pâuz: Txix shông 2012 txos nhiv no, huyện tưz cxiv puôz tiar zuôr luôs 1.410 txox cêr, xav hur si ntêr yax 180 caik, yax 108 tiv nhiax. Hâur ntơư, têz qơưk paz zuôr luôs 31 tiv nhiax, pêx xênhv côngv nhiax, chuôz zênhx thiaz yênhx cxênhz hnuz jos, xav hur si tas yax 77 tiv nhiax.

Tsik tas li, fuô lês têx hâux lưv têz qơưk, txix shông 2022 txos nhiv no, huyện tưz lênhv tiar 15 txox cêr bê tông, ntêr zuôr luôs 42 caik, xav hur si nhiax muôz uô yax 120 tiv nhiax; nhiv no, tưz lês tiar muôz lok sir zôngv 12/15 txox cêr; sir jos tas shông 2025, gruô hu têx nhiax, tiz nênhs chia lênhv tiar yax 40 txox cêr bê tông muk lok hâur jok, ntâu luz jok, ntâu luz xã, ntêr yax 20 caik.

Yênhx shông, huyện chox car têx phòng, ban, đơn vị, tổ chức đoàn thể thiaz cxuô xã zaz zâuv, gruô hu hội viên, đoàn viên thiaz pêx xênhv fuô lês cêr sik tưr cxiv puôz txox cêr muk lok hâur jêx jok. Iz chas têx pênhr nhiax paz trơưk li cêr chai ntơưv têz qơưk, huyện tưz gruô hu pêx xênhv jav ar, chuôz tav hâur đaiv ar, txiar por tsês têx shôngz ntông, côngv nhiax zuôr chuôz zênhx thiaz hnuz jos chia kriz cêr muk lok. Lar haik ntơưv xã Dồm Cang txix shông 2013 txos nhiv no tưz gruô hu zuôr luôs 40 tiv nhiax lênhv cêr bê tông muk lok hâur jêx jok; hâur ntơư, pêx xênhv côngv yax 25 tiv nhiax lênhv têx txox cêr bê tông muk lok hâur ntâu luz jok, xav hur si ntêr yax 35 caik.

Zơưs Lò Văn Thái, Chủ tịch UBPX xã Dồm Cang, thav kria: Hâur ntu fuô lês, xã chox car têx jok fuô lês mênhx pêv têx nhiax txiax; huôv tsar qơư sơưr hâur zuk qơư nhoz ntơưv pêx xênhv hâur hâux lưv cxênhz yuôx têx hâux lưv. Đros ntơư, uô trơưk njiaz luk gruô hu muk txos tưs, fuô lês txos ntơư, xair zav phiv liv lês uô ntêx, zôngx ziv mav uô tov kaz, uô têx txox cêr muôx pêx xênhv nhoz chôngz. Tsik zuôr nhiax têx ziv pluôs lok six txov nhêv, mak tsuv zuôr lơưr hnuz jos thâux poz jêz, suôz jê, xi măng xưz…Viv li muôx cêr bê tông, tưz zôngx ziv muk lok pâur muôs hax huv, paz grêk tsơưs têx ziv pluôs txix 4-5%/shông.

Đros trâu tsưr ziv kriz cêr muk lok hâur jêx jok, huyện Sốp Cộp zuôr tror gruô hu tiz nênhs, nhiax paz txix têx hâux lưv têz qơưk thiaz gruô hu pêx xênhv côngv kriz cêr muk trâu jêx jok, chia chuôz jos trâu cêr huôv tsar nhiax txiax, xã hội, cxuz cêr yaiz pluôs truôx njês./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz