Quỳnh Nhai gruô hu sơưr đơưk lês hâux lưv luz hli phax tar zênhz

Hnuz 14/6, huyện Quỳnh Nhai tưz fuô lês hâux lưv luz hli phax tar zênhz, Hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv phax tar zênhz shông 2024.

Huyện Quỳnh Nhai tâu kruôk zos thax tsav tsik muôx têx cêr cuz nxor cik txos zênhz, taz sik, têx shông lok no, têx nênhs uô luôv zênhz tsênhv tsik tsês muôx yưv. Thôngz huyện taz tov saiz car 96 tus nênhs kuôr zênhz, 33 tus nênhs chiv tâu zênhk zênhz, tưz yêv bê tơưv 45 tus kuôr zênhz, taz tov saiz car 42 tus nênhs kuôr zênhz, muôx 2 tus taz tov saiz car ntơưv xã. Txix thâuv hâu shông txos nhiv no, Công an huyện tưz cxênhz, cxov tâu 17 txuz 22 tus nênhs cxâuv, pênhr 14 txuz, 17 tus nênhs.

Lês hâux lưv luz hli phax tar zênhz, hnuz tas nro tsôngv pêx xênhv phax tar zênhz shông 2024, huyện Quỳnh Nhai tror trâu siaz fuô kria cov sơưr đơưk phax tar têx zav ruôr hiav; gruô hu tas nro tsôngv pêx xênhv sơưr đơưk cxênhz, kria têx nênhs uô luôv zênhz, saiz car, choz kria têx nênhs muôx zênhk zênhz; paz têx hluôk muôx zênhk zênhz hâuk chiv zênhz cias hâur tsêr,... yêv zênhz tơưv jux juk cov tas thaz phax tar têx zav zênhz hiav.

Tâus cêr fuô kria phax, tar têx nênhs uô luôv zênhz trơưk txox cêr hâur đrôngs huyện.

Uô kaz cias fuô luk gruô hu, cxuô paz nênhs tưz tâus cêr fuô kria tâus têx cêr lox hâur đrôngs huyện, gruô hu cov pêx xênhv đros lês jông côngz xưv phax, tar zênhz, cxênhz đis têx nênhs cxâuv zênhz cias hâur jêx jok.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz