Phù Yên lês tiar hâux lưv paz uô tsêr nhoz ntu 2021 – 2025

Hnuz 23/4, huyện Phù Yên tưz kriz jias kria pâuz lês tiar hâux lưv paz uô tsêr nhoz ntu 2021 – 2025, trơưk Quyết định số 337/QĐ-UBPX hnuz 02/03/2021 ntơưv UBPX tỉnh Sơn La. 

UBPX huyện Phù Yên muôz ntơưr kruôk trâu têx tus khênhx lês tâu jông côngz xưv paz uô tsêr nhoz.

 

Trơưk tuôr xav, ntu 2021 - 2025, huyện Phù Yên muôx 564 luz tsêr khâuz hlaz, tsêr nthuôs zuôr tsuv tâu paz chia uô yiaz, kho đuô. Huyện tưz cxiz têx cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội côngv lês, gruô hu cxuô tus khênhx, paz pơưs, nênhs siaz đơưz paz uô tsêr nhoz trâu têx zis pluôs.

Txos nhiv no, huyện Phù Yên tưz lês tiar hâux lưv uô tsêr nhoz trâu 564 zis pluôs, nzor đuô 2 shông njuôk li cêr tuôr xav tso tơưv. Hâu ntơư, muôx 474 luz tsêr tâu cxiv puôz yiaz, paz kho đuô 90 luz tsêr txâuk tiêu chí “3 khor”. Hur si nhiax gruô huv thiaz chuôz zênhx cxiv puôz tâu yax 20 tỷ đaiv, hâu ntơư pêx xênhv hâur thax tsav côngv paz yax 5 tỷ đaiv.

Jias no, UBPX huyện Phù Yên tưz muôz ntơưr kruôk trâu 14 paz pơưs, 11 tus khênhx lês tâu jông hâux lưv paz uô tsêr nhoz ntu 2021 - 2025.

Têx đồng chí thơưx car tỉnh, huyện Phù Yên muôz nhiax paz uô tsêr trâu têx zis pluôs ntơưv jok Khoa 2, xã Tường Thượng.

Uô ntêx ntơư, têx đồng chí thơưx car tỉnh, huyện Phù Yên tưz muk trâu jok Khoa 2, xã Tường Thượng chia muôz 100 triệu nhiax paz uô tsêr nhoz trâu 2 zis pluôs.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz