Nriar tâu ntâu hâux lưv trâu nênhs uô nuv

Têx shông đhâu, Trung tâm paz zok nriar hâux lưv uô tỉnh (Sở Lao động, Thương binh thiaz Xã hội) tưz zok tâu hâux lưv trâu têx nênhs uô nuv jêx jok muôx hâux lưv uô, zos kror qơư txâuk njênhs ntơưv têx đơn vị, tsêr luôv hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh xar zuôr nênhs uô hâux lưv.

Cán bộ Trung tâm zok nriar hâux lưv uô tỉnh kria zok hâux lưv trâu pêx xênhv xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn.

 

Cxuô shông, Trung tâm zok nriar hâux lưv uô tỉnh tưz siz chos đros nov hâu cxuô thax tsav kriz fuô kria hâux lưv ntơưv têx xã, jok; kria têx tsêr luôv hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh xar zuôr nênhs uô hâux lưv trâu têx nênhs uô nuv. Hâur 9 hli shông no, Trung tâm tưz siz chos côngv kriz 119 jias kria têx qơư xar zuôr nênhs uô hâux lưv trâu 4.669 lênhx nênhs ntơưv têx huyện, thành phố. 

Zơưs Vũ Quang Khải, Giám đốc Trung tâm, haik pâuz: Ntơưv jias fuô kria zok nriar hâux lưv uô, cơưv tsưr ziv uô hâux lưv, muk uô hâux lưv trâu oz chas têz thiaz xair nênhs uô hâux lưv ntơưv têx xã, Trung tâm tưz chơư têx tsêr luôv xar zuôr nênhs uô nuv tuôx kria txos qơư uô hâux lưv, nênhs uô nuv vax huôv trơưk chai. Têx jias fuô kria tưz gruô hu tâu yênhx cxênhz lênhx pêx xênhv côngv zok nriar cov tâu hâux lưv uô fiv huv zuk tus khênhx.

Iz chas ntơư, Trung tâm tưz moz siaz đros Trung tâm zok nriar hâux lưv uô têx tỉnh, têx yar cơưv kria uô hâux lưv cov pâuz txos têx tsêr luôv xar zuôr nênhs uô nuv. Đros ntơư, moz siaz kria zok nriar hâux lưv uô, zok nênhs muk uô hâux lưv hâur têz qơưk thiaz oz chas têz qơưk; kria têx qơư xar zuôr nênhs uô hâux lưv đhâu têx chuôz zênhx công nghệ thông tin điện tử: Website: http://vieclamsonla.net; Facebook zok nriar hâux lưv uô Sơn La; Email: ttdvvl.sldtbxh@sonla.gov.vn; đhâu xor tôngx, zalo..., paz trâu nênhs uô nuv nhoz đêz cux tsênhv tâu côngv trâu têx jias kria zok nriar hâux lưv uô. Tsik tsês kria têx qơư zuôr nênhs uô hâux lưv hâur tỉnh, oz chas tỉnh thiaz muk uô hâux lưv trâu oz chas têz qơưk ntơưv têx tsêr luôv tâu chai xair nênhs uô hâux lưv thax tsav tỉnh trâu sâuv Facebook zok nriar hâux lưv uô chia kria thiaz xair. 

Hâur 9 luz hli shông no, Trung tâm kria muk cơưv hâux lưv trâu yax 22.200 lưv nênhs, bâuv 88,9% cêr tuôr xav shông 2023. Đros ntơư, siz chos côngv đros têx tsưr zuôr  nênhs uô hâux lưv nriar tâu 1.789  lênhx nênhs uô nuv truôx njês ntơưv Tập đoàn TexHông, Công ty TNHH xơưk tsôngv hnar Tinh Lợi, Yar cơưv cao đẳng kria uô Thênh Việt Nam, Công ty TNHH công nghiệp Brother Việt Nam, Công ty TNHH Regina Hải Phòng... 

Ntu zuôr txos, Trung tâm zuôr tror siz chos côngv đros kriz têx jias fuô kria ntơưv têx xã, jok chia fuô kria têx cêr chai lok sâuv uô hâux lưv, kria têx qơư xar zuôr nênhs uô nuv, cơưv uô hâux lưv, muk uô hâux lưv trâu oz chas têz qơưk. Tror sir zôngv ứng dụng công nghệ thông tin chia cov gruô hu tâu ntâu lênhx nênhs zok nriar hâux lưv uô; nênhs chos luk xair têx nênhs uô nuv... Sir jos txix nhiv no txos kaz shông, kria qơư uô hâux lưv, cêr chai uô nuv thiaz lês têz qơưk têx hâux lưv trâu yax 3.000 nênhs uô nuv; zok nriar tâu hâux lưv trâu 800 lênhx nênhs uô ntơưv têx công ty, tsêr luôv hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.