Tsưx hưv txux chi hair nênhs tsơưs đhâu phênhv tưr têk txơưx khênhr uô

Hnuz xiaz 9/6, ntơưv Yar tiax Tsêr txux chi jok Khá, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu tưz tso yar tưr têk txơưx, khênhr uô. Ntơư, zos iz phênhv hâur hnuz nthuôr cêr lov jêv txir mo môngk Yên Châu 2024.

Nênhs tưr zos têx nênhs iz txưv zênhx txơưx thiaz muôx phaz nzưr hlôngr njêx muôs trâu têx xã tưz xair iz zav chox tuôx tưr trơưk zav cênhz cưv iz txưv, li: Txir nênhx xair tưr hiaz têx tơưz, hiaz vaz hiaz cxâuk, khi vak, khi chôngv, ntơư zos txir nênhx hâux lưv… Pox niav mak xair tưr uô fuôv txiax, tos hâur ndông, fuôv pax ntâuz, khi fuôv txiax… Hâur zuôr luôs iz đraz six hơưv, têx nênhs tưr zuôr tâu uô tiar zuk zav pax ntâuz jông gâux yax.

Phênhv tưr têx txơưx, khênhr uô ntơưv hnuz nthuôr cêr lov jêv txir mo môngk Yên Châu shông 2024.
Njiaz luk tưr uô fuôv txiax.
Ban giám khảo tso điểm phênhv tưr têk txơưx khênhr uô.

Phênhv tưr têk txơưx khênhr uô zos iz phênhv tsưx hưv thiaz nthuôr huôv têx txux chi cênhz cưv jông hair nênhs Puôz Ziz Yên Châu, zos iz jias chia têx nênhs tưr tâu tuôx siz njiz, siz chos cơưv shâuv tsưr ziv tsưx hưv zuk hair nênhs têx txux chi cênhz cưv jông.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz