Sơn La đros kriz ciaz muôs hax huv công nghiệp jông jêx jok tos kâuv têz shông 2024

Hâur 4 hnuz (txix 16-19/5), ntơưv thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đros Cục Công Thương cxuô qơư (Bộ Công Thương) kriz ciaz muôs hax huv công nghiệp jông jêx jok thax tsav Kâuv têz - Hà Nội, shông 2024. Ciaz jias no, muôx 270 qar thaz nzưr, yax 40 tỉnh, thành phố hâur têz qơưk.  

Kriz ciaz nthuôr muôs hax huv công nghiệp jông jêx jok thax tsav Kâuv têz - Hà Nội, shông 2024.

Ntơưv ciaz, Hội đồng xair tsov cấp thax tsav - Cục Công Thương hâur thax tsav tưz muôz ntơưr chưngr nhav hax huv công nghiệp jông jêx jok thax tsav Kâuv têz shông 2024 trâu 126 zav huv, hâur hur si 218 zav huv, yax 200 kror qơư uô huv công nghiệp jêx jok hâur thax tsav Kâuv têz xa tuôx. Ntơư, zos cxuô zav hâux lưv ntơưv ngành Công Thương cấp thax tsav shông 2024, muôx: Cêr saz lax ngành Công Thương, jias saz lax Khuyến công thiaz Ciaz nthuôr muôs hax huv công nghiệp jông jêx jok thax tsav Kâuv têz, shông 2024.

Ban tso yar lês hâux lưv tưz muôz chưngr nhav hax huv công nghiệp jông jêx jok thax tsav Kâuv têz shông 2024 trâu cxuô đơn vị.
Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương đros têx đại biểu ndis saiz têx thaz nzưr muôs huv tỉnh Sơn La.
Qar thaz nzưr muôs kôngz lông hur thiaz têx hax huv OCOP tỉnh Sơn La ntơưv Ciaz.

Muk muôs huv ntơưv ciaz, tỉnh Sơn La muôx têx huv OCOP, zos: Graix caz puôz tưv, hnhur nzưv graix, cuô txoz txux lov, jiz mur, cuz thaz kok blôngx njê, cà phê, yuôx zêx, têx txir khơưz kaz jiz, txir mo môngk khênhx Yên Châu, chuôz thox hmaz… tưz muôx chôngz pêx xênhv thiaz kruô ndis, xair zuôr hax huv. Iz chas ntơư, tỉnh Sơn La muôx 2 zav hax huv, zos HTX kôngz lông Toản Duyên, huyện Sốp Cộp têx “Graix caz puôz tưv Biên Cương” thiaz HTX kôngz lông Quyết Thanh, huyện Mộc Châu têx “Txir khơưz kaz jiz kra jôngx” tưz tâu ntơưr chưngr nhav hax huv công nghiệp jông jêx jok thax tsav Kâuv têz shông 2024.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz