Jông txux Jâus kriz grâuv pax Đông Sửa

Hnuz xiaz 8/6, ntơưv jok Khá, xã Sặp Vạt, tưz kriz Jâus gruôv pax Đông Sửa, piz kriz trâu têx hâux lưv Hnuz grâuv pax mo môngk Yên Châu jâus tiv 5 shông  2024, ntơưv no zos jâus grâuv pax txi đaz kruô pêx xênhv tus, zos txux chi pêx xênhv Poz Ziz ntơưv huyện Yên Châu.  

Jâus gruôv pax Đông Sửa kriz ntơưv har jôngr jok Khá, xã Sặp Vạt.

Gruôv pax Đông Sửa (zos txi har jôngr muôx lênhx) thor cov tâu jông ntux nas, uô tâu kôngz lông, tu zus tsiax cxu huôv vav, tiz nênhs muôx đas jos, jêx jok tâu nox tsâu hnar sor. Ntơưv no cux zos hnuz gruôv pax thôngx siaz ntơưv pêx xênhv jok Khá.

Grâuv pax piz thâuv sơưr nzor, têx nênhs lâuk, pêx xênhv hâur jok muôx njêx muôs cxix cxuô ntơưv har jôngr lênhx hâur jok. Đros trâu suôz đruôk đror đrông ntưk, pêx xênhv hâur jok côngv luôx đrox xuz jôngr, trâur tơưk, chuz mor, tuô buô, kaiz, uô trôngx mor chia txi xênhz têz xênhz qơư tuôx uô đaz.

Txir nênhz ntơưv jok txi xênhz têz xênhz qơư. 
Chôngz pêx xênhv, kruô nuôv zax txuv jâus gruôv pax.

Shông no, jâus grâuv pax tâu kriz đros Hnuz grâuv pax txir mo môngk Yên Châu, pêx xênhv lênhx tưs cux jông siaz, shir phaz, tok nrư cov jâus grâuv pax tâu ntâu tus nênhs pâuz txos, siz chos yâu mông têx jông txux chi ntơưv nênhs Poz Ziz.  

 Cxuô ziv nênhs gra ntâuz, yo tuôx txi thor cov muôx đas jos, cxuô lênhx cxuô tus tâu por hưv, por zôngv.

Hâur cêr txi, muôx oz zav txi, iz zos txi xênhz têz xênhz qơư, nênhs muôx côngz tsa tơưv jêx jok thiaz iz kro txi tsưr jôngr. Têx zav muôz txi, muôx: Buô, kaiz, chơưr, cxur blâuv, blôngx pênhz laz, txir txôngz njuôz, yo ntơưv tus tsưr jôngr. Đuô li, iz ziv hâur jok gra 1 thov câux baz nhiax, 1 poz ntâuz đơưz, ntâuz liaz... chia txi. 

Txir nênhz lês cêr txi tsưr jôngr.

 

Cxuô ziv nênhs hâur jok lês jâus txi đaz.

 Jâus grâuv pax Đông Sửa tsik zos chia pêx xênhv uô tsâus txos têx xênhz têz xênhz qơư, pox côngz zơưv txưr, tsênhv paz bôngs nzir cêr thôngx siaz tsôngv tiz nênhs, pov njôngr kror jông txux chi muôx lênhx ntơưv pêx xênhv Poz Ziz xã Sặp Vạt haik khênhx thiaz huyện Yên Châu haik tas nro./.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz