Jias nox mor blêx yiaz ntơưv hair Puôz Ziz xã Quang Huy

Hnuz 22/6, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tưz nthuôr cêr lov jêv nox mor blêx yiaz ntơưv hair Puôz Ziz shông 2024, muôx chôngz pêx xênhv cxuô hair nênhs hâur huyện thiaz têx kruô hâur tỉnh thiaz oz chas tỉnh tuôx côngv.

Tas nro iz ndis Đình Chu, xã Quang Huy, huyện Phù Yên.

Nox mor blêx yiaz ntơưv xã Quang Huy tâu pêx xênhv tsưx tsês đhâu ntâu tiav nênhx lok, zos tsar txux chi jông, cêr đaz kruôk hâur tsôngv pêx xênhv cxuô hair nênhs ntơưv no.

Têx đồng chí kuz nov chox car tỉnh đros Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Yên côngv jias lais đaz kruôk nox mor blêx yiaz.

Jias nox mor blêx yiaz shông no, muôx têx hâux lưv: Lais đaz kruôk nox mor blêx yiaz ntơưv Đình Chu, jok Chiềng Hạ; têx cêr siz tưr txux chi; Nthuôr zênhx zav piar kria têx hax huv: “Mường Tấc - Chaix blêx blâuv tsư ha”.

Jias nox mor blêx yiaz txir đaz kruôk tưz lais đaz cov lol đros nox thiaz por hưv cov ntux yar ntux nas lok siz luôs, kôngz lông thiax jông, sâu nju, pêx xênhv luz nênhx tâu nox tsâu, hnar sor. Uô kaz ntơư, ntơưv tsêr đaz kruôk, cxuô ziv pêx xênhv nhiak bax nhiak graix mor bưk pos zơưs nox mor blêx yiaz hâur nhiak tsêr. Chơư kruô tuôx đros nox mor blêx yiaz.

 Têx đại biểu ndis saiz têx qar tsêr nthuôr blêx, cxuôr.

Txux chi nox mor blêx yiaz tâu tso yar trâu thâuv blêx siar luz 6 hli, chia tsưx hưv thiaz nthuôr huôv têx txux chi cênhz cưv jông ntơưv tsôngv pêx xênhv xã Quang Huy, chuôz jos chia cxiv tsa txux chi jông hâur pêx xênhv luz nênhx nhoz Mường Tấc. Iz chas ntơư, piar kria trâu cxuô qơư pâuz “Cxur Phù Yên”, kriz tơưv cêr siz khov, cxiv tsa côngz bê Cxur Phù Yên trâu cêr lax luôv.

Phênhv tưr tuôr cxur ntơưv jias nthuôr txux chi nox mor blêx yiaz
Cxuô paz nênhs siz tưr tsôngr cxur.
Phênhv tưr uô mor ntơưv jias nthuôr txux chi nox mor blêx yiaz.

Hâur phênhv tưr cêr lov jêv hair nênhs Puôz Ziz nox mor blêx yiaz ntơưv xã Quang Huy, huyện Phù Yên, shông 2024, ntơưv yar puôv Tsêr Txux chi xã Quang Huy tưz tso yar nthuôr ntâu txux chi jông.

Paz nênhs tưr jok Chiềng Thượng tưr tsôngr cxur.

Têx cêr lov jêv txux chi, muôx cêr siz tưr uô mor thiaz cxov njêk naz hâur huz. Phênhv tưr uô mor, cxuô paz nênhs puôr lênhx siz chos tưr txix cias thâuv tuôr yênhx cxur puôr lênhx tâu tso điểm iz zav jux juk. Đhâu ntơư tưr cê cưr lâux câuz, cê tơưk tsâu uô mor tâus cêr, tsik tsênhr hluôr tơưk tuôs. Tưr cxov njêk naz hâur huz cux zuôr tsuv txơưx thiax cxov tâu njêk ntâu. 

Cxuô paz nênhs taz tov siz cxov njêk hâur huz.

Iz chas ntơư, Ban tso yar tưr tsênhv muôx têx zênhx zav nthuôr trâu sơưr đơưk saiz “Mường Tấc - Chaix blêx blâuv tsư ha” têx kruô tuôx ndis saiz pêx xênhv ntơưv no hlais blêx lok six chôngz.

Pêx xênhv ndis saiz zênhx zav.
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz