Cưr tix Hmôngz Bắc Yên kriz têx hâux lưv hâur jias Nox tsiaz Hmôngz lov jêv

Tsiaz Hmôngz tâu nox txix luz 12 hli ntux xiaz 1. Hâur têx hnuz no, cưr tix Hmôngz nhoz huyện tox siaz Bắc Yên taz tov nox tsiaz lov jêv, shir phaz lus đros trâu kriz lês ntâu hâux lưv đrông ntưk. Xã Hang Chú thiaz Mường Khoa tưz kriz hnuz grâuv pax txux chi Hmôngz shông 2024; têx jok nhoz xã Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng, Hồng Ngài, Háng Đồng puôr lênhx kriz tưr haik cưr cxiax; ntâuk bóng thiaz ndơưk bóng; tuô hnênhr, ntâuk vix vôngs, por poz, tuôr nduôr.

Hâur jias nox tsiaz Hmôngz, cxuô xã tưz cxênhz yuôx têx ziv nênhsĩtov nhêv chia paz, nhav nxiak tus pêx xênhv tưs cux tâu nox tsiaz…Đros ntơư, ntuôk pêx xênhv uô jông bax uz no chia chos chiv kôngz yiaz.

Cưr tix Hmôngz xã Hồng Ngài tuôr nduôr.
Pox niav Hmôngz xã Xím Vàng por poz.
Siz tưr ntâuk bóng têk hâur Hnuz grâuv pax txux chi Hmôngz xã Hang Chú

 

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz