Uô jông ntuôk pêx xênhv thiax yênhx côngz

“Uô jông ntuôk pêx xênhv txơưv uô zav hâux lưv đaz tsi cux yênhx côngz”, lês trơưk Zơưv Côngz Hôx têx luk kria, cxuô cấp, cxuô ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể thôngz tỉnh tưz lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”. Ntâu kror qơư tưz saiz hloz thiaz lês tâu jông cxuô kror qơư, cxơưz nhiax txiax - xã hội hâur thax tsav huôv tsar.

Công an Thành phố fuô kria cêr chai, gruô hu pêx xênhv lês cêr siz tưr “Tas nro tsôngv pêx xênhv por hưv cêr nhaz xênhz Têz qơưk”.

Shông 2023, cux zos thơưx shông lês hâux lưv “Nov hâu uô jông hâux lưv, huv pêx xênhv”. Piz lês siv txix luz 5/2023 ntơưv phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La; xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã thiaz thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Luz luôs hâux lưv no tưz paz uô tâu sai cxuô zav ntâuz ntơưr uô hâux lưv trơưk “4 zav cias ntơưv qơư” (Nhav - cxênhz - uô tiar têx ntâuz ntơưr thiv tror kaz). Cán bộ, công chức lês trơưk cxuô njiaz luk “5 tsik tâu uô” (tsik uô phiv liv trâu pêx xênhv; tsik muôz hloz, tsik uô siaz hnhar, tsik maiv hâux lưv; tsik nox nhiax txiax, tuôr xuôv, viv cêr muôx liv nhiak trâu paz pơưs; tsik puôz kaz yoz, yuv, đas ndâus; tsik nzaz nzơưv phênhv shuôv, vax huôv thâuv lês hâux lưv têz qơưk).

Têx hâux lưv fuô lês tưz hlôngr tsưr ziv uô hâux lưv, nhiak pâuz nhiak phênhv shuôv, cán bộ, công chức lês hâux lưv huv pêx xênhv siaz. Qơư uô hâux lưv iz luz kror trôngx nhoz trâu têx qơư zôngx ziv pov, muk lok, muôx qơư trâu pêx xênhv jâuv tok, muôx ntơưr trâu sơưr nhênhv nhênhv, wifi tsik sâu gri; cxơưv cxix têx máy tính, máy luôv ntơưr, máy photo cias ntơưv qơư, paz hâux lưv uô cxuô zav ntâuz ntơưr tâu sai thiaz zôngx ziv.

Pos Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBPX thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, haik: lês luôs hâux lưv nov hâu uô jông hâux lưv, thị trấn tưz kria mênhx 132 zav ntơưr cias ntơưv tsêr uô hâux lưv thiaz sâuv điện tử; muôx mã QR-Code cov zôngx ziv nriar tâu têx ntơưr. Lok six shir phaz, txix li piz lês txos nhiv no, Qơư tok txaik thiaz uô tiar têx ntâuz ntơưr zok tror kaz tưz tok txaik tâu 642 lưv zav ntâuz ntơưr, 100% têx ntơưr tâu uô tiar zok tror trâu pêx xênhv huv hnuz nhôngs; muôx 599/602 đaiv ntơưr cxênhz pêx xênhv lok six huv siaz, 43 đaiv ntơưr cxênhz pêx xênhv huv siaz.

Lar haik li: “Saz lax lês têx cêr chai bí thư chi bộ uô luôx juk hâu jok, thơưx car tổ pêx xênhv” ntơưv Ban Tổ chức, huyện ủy Sông Mã; “Huôv tsar đảng viên cxuô chi bộ, lar haik mak chi bộ đảng viên tsênhv tsơưs” ntơưv Đảng ủy xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn; “Công an phường gruôs, lês hâux lưv jông, tâu pêx xênhv njênhs, lês hâux lưv viv pêx xênhv” ntơưv Đảng ủy phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La; “Moz siaz huôv tsar nov hâu số chia cxơưz hâux lưv hlôngr nhiax txiax số, xã hội số” ntơưv Ban cán sự Đảng UBPX tỉnh; lês dự án “Tu mê nhuôv zâuk Mộc Châu” ntơưv Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh; “Ntuôk thiaz paz têx nênhs zuôv chai tror uô nênhx tsiv txiax” ntơưv Hội LHPN xã Chiềng Sơn thiaz công an xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu...

Đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, haik mênhx: Hlôngr yiaz cxơưz côngz xưv thơưx car cấp ủy, nov hâu Thành phố đros mnôngs pêx xênhv ndâux lul khov zos têx njiaz luk lok six tsênhv chênhz, tâu lês uô ntêx hlo hâur chai vax huôv siz luôs cxuô qơư. Đhâu mnôngs pêx xênhv khov tiv ndâux tiv luk, tâu pêx xênhv shis phaz thâuv lês cxuô dự án.

Haik txos têx hâux lưv lês tâu hâur cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv” thâuv hâu shông yiaz lok, đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thơưx Ban Dân vận Tỉnh ủy, haik: Ban Thường vụ Tỉnh ủy zok hâux lưv trâu Ban chox car lês cêr chai vax huôv siz luôs cias cxuô qơư uô hâux lưv chox car lês cêr siz tưr “Uô jông ntuôk pêx xênhv”; zok hâux lưv trâu têx cơ quan, đơn vị fuô kria chia siz chos lês hâux lưv cxênhz, tuôr xav; cxênhz yuôx, sox car tsik so thiaz kruôk zênhx max têx hâux lưv têx lês tâu jông... Tsik chia lês siz qaz siz qơưk, tsik fiv huv têx zav muôx ntơưv qơư.

Cxênhz trơưk “5 mênhx”, thôngz tỉnh tưz tuôr xav mênhx 1.216 zav hâux lưv lês tâu jông lok sâuv “Txơưx ntuôk pêx xênhv” cxuô cấp, hâur ntơư: 26 zav hâux lưv cấp tỉnh; 404 zav hâux lưv jông cấp huyện; 786 zav hâux lưv jông cxuô qơư.

Cxuô zav hâux lưv tâu sơưr đơưk lês thôngz cxuô qơư, hâux lưv jông “Uô jông ntuôk pêx xênhv” trơưk cxuô zav hâux lưv tưz lês taz tov yênhx cêr siz tưr lês lov jêv ntưk ntơưv cxuô cơ quan, đơn vị, lês tiar cxuô luôs hâux lưv chính trị tâu zok.

Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz