Tsi njênhk cxuô zav chia cxiv tsa huyện Mộc Châu yênhx thị xã thiaz têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu

Hnuz 22/9, ntơưv huyện Mộc Châu, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBPX tỉnh tưz chox car jias cơưv Ban chox car cxiv tsa huyện Mộc Châu yênhx thị xã thiaz têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu.

Jias cơưv, muôx đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBPX tỉnh; nov chox car iz cxia sở, ngành ntơưv tỉnh, nov chox car huyện Mộc Châu thiaz Vân Hồ.

Cơưv Ban chox car cxiv tsa huyện Mộc Châu yênhx thị xã thiaz têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu.

Hâur ntu đhâu, hâux lưv fuô lês Đề án cxiv tsa huyện Mộc Châu yênhx thị xã thiaz têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu trâu shông 2025 tâu cxuô cấp cxuô ngành, têx nênhs lês hâux lưv Ban chox car tưz siz chos fuô lês trơưk li hnuz nhôngs tuôr xav.

Nov chox car Sở Kế hoạch thiaz đầu tư fuô luk ntơưv jias cơưv.

Lok sâuv cxiv tsa Mộc Châu yênhx thị xã, nhiv no, tưz cxênhz yuôx, njuôk tsov mênhx yênhx thax tsav trơưk têx ntâuz ntơưr. Nhiv no, iz cxia dự án tsênhv chênhz cik txos cêr huôv tsar đrôngs tưz chox car, fuô lês trơưk xav. Côngz xưv muôz nhiax, gruô hu pênhr, huôv tsar nhiax txiax xã hội puôr lênhx tâu tuôr xav, ntâu zav uô tiar uô ntêx. Nhiv no, đrôngs hov IV Mộc Châu tâu yax 82 điểm; tiar 5/5 tiêu chí, 56/63 tiêu chuẩn...

Nov chox car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax fuô luk.

Hok hâux lưv uô têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu txos shông 2025, txos nhiv no, tưz cxênhz yuôx thiaz côngk nhav têx qơư nuôv zax cấp tỉnh, cxênhz yuôx cxuô hâux lưv nuôv zax, qơư nuôv zax; trâu siaz fuô kria txos têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu; gruô hu têx tsêr luôv cxưx nhiax huôv tsar thax qơư nupôv zax…Đhâu cxênhz têx zav ntơưv têz qơưk thax qơư nuôv zax tưz uô tâu 16/20 tiêu chí.

Câuk luk, đồng chí Chủ tịch UBPX tỉnh tưz cxiz têx nênhs lês hâux lưv hâur Ban Chox car, cxuô sở, ban, ngành, huyện lês hâux lưv trơưk phênhv shuôv tâu zok, cxênhz cxuô tiêu chí, chai đrôngs hov IV; uô tiar hâux lưv ntơưv têx đơn vị hành chính cấp huyện, xã; đề án tsa thị xã Mộc Châu zos tỉnh Sơn La saiz car; uô tiar thiaz saz lax trâu UBPX tỉnh tso chai njuôk tsov mênhx têx zav chia cxiv tsa trôngx lôngs ntiax têz Lóng Sập. Uô tiar ntâuz ntơưr, cxênhz yuôx, côngk nhav têz qơưk thax qơư nuôv zax. Siz chos đơưk têx cêr phiv liv lok sâuv njuôk tsov, đề án, dự án cik txos; moz siaz gruô hu nhiax huôv tsar nuôv zax… Sir jos cxiv tsa huyện Mộc Châu yênhx thị xã thiaz têz qơưk thax qơư nuôv zax Mộc Châu trơưk li tuôr xav.

Biên dịch: Giàng Chá
Phênhz, saz lax

Cox yuôr 500/500 tus bê ntơưr

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Mông yiaz

 • 'Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Bôngs nzir cêr siz khov txix tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk

  Xor mông - Chính trị -
  Siz khov Việt Nam - Lok Tsuôk, Lok Tsuôk - Việt Nam zos iz kror hâux lưv jông trâu sơưr đơưk pov, txơưr hlo hâur ntiax têz txos trâu cêr siz khov truôx njês. Huôv nzir cênhz cưv jông ntơư, tỉnh Sơn La thiaz têx tỉnh têz qơư Lok Tsuôk tưz tsik so bôngs nzir thiaz huôv tsar cêr siz trâus jông txơưr hlo zênhv hnuz zênhv truôx njês đuô.
 • 'Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Jông gâux pak đêx Quỳnh Nhai

  Nuôv zax -
  Pak đêx Quỳnh Nhai tâu pir txưr li “Hạ Long sâuv nkruôz” lok sik “hiar txưr pêz tox trôngz”, muôx tox trôngz hâur pêk jông, đros trâu tus đêx Đar njuôz xiaz, nyiaz hur, uô trâu thax tsav jông jav đuô.
 • 'Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Bỉa Ban cxiv tsa jêx jok yiaz

  Nhiax txiax -
  Jok Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai muôx 137 ziv nênhs, 100% zos hair nênhs Poz Ziz. Pêx xênhv hâur jok puôr lênhx thôngx siaz cxiv tsa jêx jok yiaz thiaz sir jos huôv tsar nhiax txiax, cxiv tsa luz nênhx truôx njês.
 • 'Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Vân Hồ hlôngr yiaz hâux lưv haik cưr cxiax sênhr chêr

  Txux chi -
  Nhiv no, huyện Vân Hồ muôx 300 paz haik cưr cxiax cơ sở, ntu đhâu, UBPX huyện tưz chox car têx cơ quan chuyên môn fuô lês ntâu tsưr ziv cxiv tsa thiaz paz têx paz haik cưr cxiax pêx xênhv cux li kriz têx jias kria nzir tsưr ziv trâu têx nênhs nhiav haik cưr cxiax, sênhr chêr têx xã, jok cơưv shâuv; đros Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax cxiv tsa 2 cxênhx cxênhv haik cưr cxiax Hmôngz trâu jok Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ; kriz jias haik cưr cxiax, sênhr chêr trâu cxuô kror qơư thiaz cơư đuôz têx paz haik cưr cxiax uô ntêx lông têx xã Chiềng Yên, Lóng Luông, Xuân Nha, Chiềng Xuân, Suối Bàng, Tô Múa.
 • 'Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Mường Thải lês tiar luôs hâux lưv paz uô tsêr nhoz

  Nhiax txiax -
  Txix shông 2021 txos nhiv no, xã Mường Thải, huyện Phù Yên tưz paz 15 zis nênhs njiz ntâu cêr phiv liv lok sâuv uô tsêr, kho đuô tsêr nhoz, xav hur si tas 500 triệu nhiax, zos têx nênhs siaz đơưz, cán bộ, đảng viên, pêx xênhv hâur thax tsav paz nhiax thiaz paz đas jos uô tsêr.
 • 'Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Sâu nhav 5 đề tài KH&CN cấp tỉnh

  Nhiax txiax -
  Luz 11 hli, Hội đồng cxênhz nhav têx đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh tưz kriz cxênhz, sâu nhav 5 đề tài khoa học thiaz công nghệ cấp tỉnh, li: Tsov xav sir zôngv cxiv kho qơư chos txir Kiar nôngz yiaz tir tâuk ntux kruôr (nôngz txir Kiar Đuz) trơưk faz hữu cơ ntơưv Sơn La; Tsov xav cxênhz txos nhuôv nhux txuôv F1 ntơưv nhux BBB thiaz nhux Lai Sind thax tsav tỉnh Sơn La; Tsov xav thiaz cxiv tsa qơư nto mông lok sâuv huôv tsar nuôv zax njuôz ntơưv thax tsav nuôv zax têz qơưk Mộc Châu; Sir zôngv chuôz zênhx fuô mông cxiv tsa qơư (BIM) saiz car kror qơư trâu đêx ntưk thiaz liv đêx kial nênhs đrôngs lox thax tsav thành phố Sơn La; Xair zuôr thiaz cxiv tsa qơư chos iz cxia shôngz trơưv zuôr njuôs đros trâu qơư huôv tsar nuôv zax ntơưv huyện Vân Hồ.
 • 'Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Gala “Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông” shông 2023

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 27/11, ntơưv thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn Ngày Nay tưz đros Hội Tuz kôngz tỉnh Sơn La kriz Gala "Tuz kôngz Sơn La muôs kôngz lông" shông 2023. Gala jias no, muôx zuôr luôs 200 đại biểu nhoz cxuô sở, ngành, hợp tác xã, tsêr luôv uô ntêx nyuôk lol sâuv uô kôngz lông, muôs kôngz txir nox thiaz tuz kôngz 12 huyện, thành phố.
 • 'Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tiax lox Tây Bắc

  Xor mông - Chính trị -
  Hnuz 26/11, Ban Thể thao, Đài xa đuôz Việt Nam tưz cơư đuôz Cxênhx cxênhv “Sênhr chêr chaix ntux yiaz shông 2024” ntơưv Yar tix lox Tây Bắc, thành phố Sơn La. Jias cơư đuôz muôx đồng chí Tòng Thị Phóng, kuz Ủy viên Bộ Chính trị, kuz Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; thơưx car Sở Txux chi, Thể thao thiaz Nuôv zax tỉnh thiaz UBPX Thành phố.